7 آذر 0

منبع پایان نامه درمورد تحلیل عامل، سطح معنادار، تحلیل عاملی، چند متغیره

درصد بوده و نامناسب هستند. شاخص هولتر نیز بالاتر از ۲۰۰ می‏باشد بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است. شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) جدول ۴-۲۵- نسبت... متن کامل

Read More
7 آذر 0

منبع پایان نامه درمورد عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

. ۶۸۶ . ۱۵۳ . ۲۳۶ ۳۵۳ ۶. ۶۲۶ . ۱۵۷ . ۲۵۷ ۲۹۵ ۶. ۶۱۱ . ۱۵۸ . ۲۳۰ ۷۶ ۶. ۵۸۶ . ۱۵۹ . ۲۱۵ ۳۹ ۶. ۵۴۳ . ۱۶۲ . ۲۲۰ ۲۰۶ ۶. ۴۴۶ . ۱۶۸ . ۲۸۳ ۲۵۴ ۶. ۴۴۶ . ۱۶۸ . ۲۴۰ ۲۶۳ ۶. ۲۹۳ . ۱۷۸ . ۳۸۳ ۳۳۵ ۶. ۲۸۷ . ۱۷۹ . ۳۴۳ ۶۱ ۶. ۱۶۰ .... متن کامل

Read More
7 آذر 0

منبع پایان نامه درمورد کسب و کار، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، استاندارد

اتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است. ۸ تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان ۲ پارامتر دیگر را در... متن کامل

Read More
7 آذر 0

منبع پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، استاندارد، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

۱۰۰ . ۰۵۷ ۳۳۴ ۹. ۱۸۵ . ۱۰۲ . ۰۵۷ ۸۰ ۹. ۱۷۱ . ۱۰۲ . ۰۴۵ ۳۸۹ ۹. ۱۵۳ . ۱۰۳ . ۰۳۶ ۶۲ ۹. ۰۷۳ . ۱۰۶ . ۰۴۰ ۲۳۵ ۸. ۵۶۹ . ۱۲۸ . ۲۹۶ ۳۶۹ ۸. ۵۶۸ . ۱۲۸ . ۲۴۹ ۲۱۳ ۸. ۵۲۱ . ۱۳۰ . ۲۴۴ ۳۹۱ ۸. ۳۶۹ . ۱۳۷ . ۳۴۳ ۱۴۳ ۸. ۳۰۵ . ۱۴۰ .... متن کامل

Read More
7 آذر 0

منبع پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، زنجیره تأمین، معادلات ساختاری

که زیاد بودن آن (بالای ۹۰ درصد) همواره دلیل بر خوب بودن نیست زیرا اولاً ممکن است سئوالات با هم همخطی چندگانه و تکینی داشته یعنی سئوالات با هم همپوشانی دارند (کوواریانس مشترک آنها بالا... متن کامل

Read More
7 آذر 0

منبع پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، فراوانی تجمعی، نرم افزار

که از فرضیه‌ها انتظار داشتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده‏های خام با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16