بایگانی برچسب: s

دانلود پایان نامه با موضوع استفاده از اینترنت و معیارهای ارزیابی

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} شامل بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرهای معین .جهت بیان خصوصیات معرف گروه مطالعه است.2- تحقیق همبستگیدر این تحقیق تحلیل... متن کامل

دانلود پایان نامه با موضوع تعلیم و تربیت و نظریه پردازی

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} فصل سوم : روش تحقیق3-1 مقدمهپایه و اساس تولید علم، تحقیق است. از طرفی تحقیق بستر اصلی برای درک عمیق و دقیق از حقایق، تفکر و... متن کامل

استفاده از اینترنت و معیارهای ارزیابی

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} پیمایش تحلیلی (پیمایش‌های ربطی) شامل بررسی و تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرهای معین .جهت بیان خصوصیات معرف گروه مطالعه است.2-... متن کامل

تحقیق درباره تعلیم و تربیت و نظریه پردازی

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} فصل سوم : روش تحقیق 3-1 مقدمهپایه و اساس تولید علم، تحقیق است. از طرفی تحقیق بستر اصلی برای درک عمیق و دقیق از حقایق، تفکر و... متن کامل

ویژگیهای شخصیتی و یژگیهای شخصیتی

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} ج- تحقیقات اکتشافی: رویدادهای به وقوع پیوسته و یا در حال اتفاق افتادن هستند که در بررسی این رویدادها، علل جدیدی ممکن است کشف... متن کامل

مقاله درباره اطلاعات توصیفی و اقدام پژوهی

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} تحقیقات علمی براساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم میشود: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیقات... متن کامل

دانلود پایان نامه درمورد نظریه آنتونی گیدنز درباره هویت و نظریه های مرتبط با جنسیت

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} «من(الیس) به اتواتنوگرافی به عنوان نوعی اقدام پژوهی برای فرد فکر می کنم.گرچه ممکن است درمان، هدف اصلی درپژوهش مانباشد،اما... متن کامل

مقاله رویارویی با چالشها و کارشناسان آموزش

.estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} .estp-changedby-essin a{color:1C4EDB# !important} 2-1) مبانی نظری2-1-1) تاریخچهی توجه به پژوهشگری معلمپیشینهی توجه به پژوهشگری معلم، به دانش بدست آمده از جنبش آموزشی بر میگردد که... متن کامل