دسته بندی علمی – پژوهشی : آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت- قسمت ۱۲

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت- قسمت ۱۲

(‏۲‑۱۵)

L :طول لحظه ای
: ضریب انبساط خطی مواد اولیه
: طول اولیه
: ضریب انبساط خطی جسم ذغال
m : جرم لحظه ای
: ضریب نرخ گرمایش
:ضریب تجزیه
به صورت آزمایشگاه در محدوده های دمایی مورد نظر تعیین می شوند.
هنوز صحت این مدل جهت پیش بینی انبساط حرارتی مواد کامپوزیتی در حال تجزیه در شعله بررسی نشده است.
مدل مهم دیگری که پاسخ شعله پلیمرهای لایه ای را مدل کرد در اوایل سال ۱۹۹۰ به وسیله MCManus و Springer [59]ارائه شد.
این مدل اولین مدل تحلیلی است که می تواند بطور همزمان پاسخ حرارت و تنش[۱۹۱] کامپوزیت تحت دمای بالا رونده پیش‌بینی و مدل کند.
اجزای مدل پاسخ حرارتی از روشی مشابه کار Henderson وWiecek [38] تبعیت می‌کند و فرایندهای حرارتی، هدایت حرارت، پیرولیز و تولید مواد ناپایدار را آنالیز می کند بنابراین پیش بینی های تحلیلی می تواند جهت تعیین دما، توزیع فشار، میزان تشکیل مواد ناپایدار و بخار و مقدار جسم ذغال استفاده کرد.
مشخصه کلیدی این مدل، محاسبه ی تنش درون کامپوزیت در حال تجزیه است.
مدل افزایش کرنش حاصله از تنش اعمالی خارجی و به علاوه کرنش های داخلی تولید شده از طریق انبساط حرارتی ، فشار اعمال شده از طرف گازهای ناپایدار و بخار آب و تغییرات حجمی ناشی از جسم ذغال، آنالیز می‌کند.
کرنش نهایی درون کامپوزیت نیز از طریق کاربرد معادله حاکم[۱۹۲] تعیین می شود:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

(‏۲‑۱۶)

: ضریب انبساط دمایی
: ضریب انبساط رطوبت
X: ضریب انبساط جسم ذغال
: تغییرات از مقدار مرجع فشار
: تغییرات از مقدار دما
:تغییرات از مقدار رطوبت

مدیر سایت