دسترسی متن کامل – آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت- قسمت ۲۴

دسترسی متن کامل – 
آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت- قسمت ۲۴

(‏۳‑۱۲)

پارامترهای سینتیکی به همراه مدل سینتیکی را برخی مواقع با عنوان “سینتیک‌های سه گانه”[۲۵۴] نامبرده می‌شود.
تحت شرایط غیرهمدما که نمونه با یک نرخ ثابت گرم می‌شود، معادله بالا را بصورت زیر می‌توان نوشت:

(‏۳‑۱۳)

که β نشان‌دهنده نرخ گرمایش است: [۹۸]
برای واکنش‌های ساده؛ مدل واکنش بصورت زیر تعریف خواهد شد[۹۶, ۹۷]:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

(‏۳‑۱۴)

روش‌های مختلفی برای تعیین پارامترهای سینتیکی وجود دارد که بطور کلی به دو دسته روشهای انتگرالی و دیفرانسیلی تقسیم‌بندی شده است، هر کدام از این روش‌ها نیز براساس یک نرخ گرمایش و یا چندین نرخ گرمایش ثابت عمل خواهند کرد.[۹۹]
در میان روش‌های مختلف که برای تخمین پارامترهای سینتیکی کلی رائه شده است؛ در این پروژه از طریق داده‌های غیر همدمای(چندین نرخ گرمایش) آزمون TGAبه روش دیفرانسیلی [۱۰۰]Friedman؛ به بررسی پارامترهای سه گانه خواهیم پرداخت:

روش Friedman

اساس روش Friedmanبرای تعیین این پارامترها، استفاده از نرخ‌های گرمایش تصاعدی بصورت خطی و تجزیه مواد نحت آزمون TGA و مقایسه این روش‌هاست. بوسیله این روش می‌توان بدون دانستن اطلاعات در مورد معادلات سینتیکی انرژی فعالسازی را بدست آورد.
فرمول کلی شیمیایی و معادله سینتیک عمومی و کلی مورد استفاده همان معادله (‏۳‑۱۱) است که بر اساس تعریف درجه تبدیل ذغالα و رابطه آن با وزن اولیه ماده و وزن ماده در دماهای مختلف؛ می‌توان آن را بصورت زیر نیز نوشت:

مدیر سایت