مقاله – آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت- قسمت ۲۶

مقاله – 
آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت- قسمت ۲۶

دلیل این تفاوت و عدم در نظر گرفتن تغییرات و نوسانات مربوط به اوایل و اواخر تجزیه انجام دقیق‌تر محاسبات می‌باشد. در دیگر مقالات و کارهای انجام شده نیز نظیر این فرضیات ؛جهت انجام بهتر محاسبات و حذف عدم قطعیت و ثبات در اوایل و اوخر فرآیند تجزیه؛ در نظر گرفته شده است.[۹۵]
مقادیر (-β/W0)(dW/dT) و T را برای هر W/W0 و برای هرکدام از نرخ‌های گرمایش °C/min10،۲۰ و۶۰ تعیین می‌شود.از نقاط بدست آمده به ازای هر میزان درصد افت جرم، یک خط عبور خواهد کرد که بوسیله رگرسیون خطی[۲۵۶] نقاط بدست خواهد آمد. در واقع برازش یا رگرسیون خطی[۲۵۷] به شما کمک می‌کند تا علاوه بر تشخیص روند تغییر داده‌ها، بتوانید تا حدودی وضعیت داده‌ها را پیش‌بینی[۲۵۸] کنید. R2 ضریب رگرسیون و خطی سازی است،و هر چه مقدار آن به یک نزدیک‌تر باشد، تشخیص روند تغییر داده‌ها دقیق‌تر خواهد بود.
برای تمامی نمونه‌ها؛ نمودارهای Ln [(-β /W0)(dW/dT)] در برابر ۱/T را برای هر کدام از مقادیر W/W0 می‌کشیم.
در نتیجه گروهی از خطوط صاف موازی بدست خواهد آمد که شیبی برابر با E/R- و محل برخورد آن با محور عرضی نشان دهنده Ln[A.F(W/W0)]ave خواهد بود.
نمودار Ln [(β/W0)(dW/dT)] در برابر ۱/T برای هر چهار نمونه در شکل ‏۳‑۴ تا شکل ‏۳‑۷ نشان داده شده است:
شکل ‏۳‑۴:نمودار ](Ln [(β /W0)(dW/dT) در برابر ۱/T برای پلی‌یورتان خالص
شکل ‏۳‑۵:نمودارLn [(β /W0)(dW/dT)] در برابر ۱/T برای پلی‌یورتان/نانورس
شکل ‏۳‑۶:نمودار Ln [(β /W0)(dW/dT)] در برابر ۱/T برای پلی‌یورتان/اوره کندانس
شکل ‏۳‑۷:نمودار Ln [(β /W0)(dW/dT)] در برابر ۱/T برای پلی‌یورتان/نانورس/اوره کندانس
گفتیم که شیب هر خط برابر با -E/R و عرض از مبدأ نیز مقدار Ln[A.F(W/W0)]ave را به ما خواهد داد. داده‌های مربوط به انجام محاسبات برای هر نمونه از جدول ‏۳‑۱تا
جدول ‏۳‑۴ نشان داده شده است:
جدول ‏۳‑۱:داده های مربوط به انجام محاسبات انرژی فعالسازی پلی یورتان خالص:
 
جدول ‏۳‑۲: داده های مربوط به انجام محاسبات انرژی فعالسازی پلی یورتان/نانورس:
 
جدول ‏۳‑۳:داده های مربوط به انجام محاسبات انرژی فعالسازی پلی یورتان/اوره کندانس:
 
جدول ‏۳‑۴:داده های مربوط به انجام محاسبات انرژی فعالسازی پلی یورتان/نانورس/اوره کندانس:
 
نمودار تغییرات مقادیرEΔ و Ln[A.F(W/W0)]ave بعنوان تابعی از W/W0 را برای هر چهار نمونه در شکل ‏۳‑۸ تاشکل ‏۳‑۱۱ آورده شده است:
شکل ‏۳‑۸: . نمودار تغییرات مقادیرEΔ و Ln[A.F(W/W0)]ave بعنوان تابعی از W/W0 برای پلی یورتان خالص
شکل ‏۳‑۹: نمودار تغییرات مقادیرEΔ و Ln[A.F(W/W0)]ave بعنوان تابعی از W/W0 برای پلی یورتان/نانورس
شکل ‏۳‑۱۰: نمودار تغییرات مقادیرEΔ و Ln[A.F(W/W0)]ave بعنوان تابعی از W/W0 برای پلی یورتان/اوره کندانس
شکل ‏۳‑۱۱: نمودار تغییرات مقادیرEΔ و Ln[A.F(W/W0)]ave بعنوان تابعی از W/W0 برای پلی یورتان/نانورس/اوره کندانس
تغییرات مقادیر EΔ برای چهار نمونه مختلف در جدول زیر نشان داده شده است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

پلی یورتان/نانورس/اوره کندانس پلی یورتان/اوره کندانس پلی یورتان/نانورس پلی یورتان خالص
۴۸۴-۱۳