پژوهش دانشگاهی – آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت- قسمت ۲۷

پژوهش دانشگاهی – 
آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت- قسمت ۲۷
۴۸۸-۳۴

۲۳۶-۳۲

۱۱۴-۴۷

محدوه تغییرات انرژی فعالسازی(kJ/mol)

مقدار انرژی فعالسازی کلی[۲۵۹]، میزان متوسطی از مجموعه انرژی فعالسازی‌های موجود در هر ناحیه است. زمانیکه مقدار انرژی فعالسازی از مقدار ۱۲۰-۲۴۰ کیلوزول بر مول تغییر می‌کند انتخاب داده‌ها برای محاسبه انرژی فعالسازی براساس پارامتر Rاست. مقدار ضریب خطی سازی بایست حداقل ۹۹/۰ باشد؛ همچنین اختلاف مقدار E در با مقادیرآن در افت جرم های مجاور نبایست از مقدار ۵ کیلوژول بر مول بیشتر باشد.[۹۵]
برای پلی‌یورتان خاص و همچنین پلی‌یورتان/نانورس، مقدار انرژی فعالسازی کلی بدست آمده هر دو شرط را ارضا میکند. اما برای پلی‌یورتان/اوره کندانس و پلی‌یورتان/نانورس/اوره کندانس تعیین انرژی فعالسازی کلی بر اساس مقدار ضریب خطی‌سازی خواهد بود. مقادیر بدست‌ آمده انرژی فعالسازی متوسط برای نمونه‌ها را درجدول ‏۳‑۵ مشاهده می‌شود:
جدول ‏۳‑۵: انرژی فعالسازی کلی برای هر نمونه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

پلی یورتان/نانورس/اوره کندانس پلی یورتان/اوره کندانس پلی یورتان/نانورس پلی یورتان خالص
۶۸/۴۱۳ ۱۹/۶۱ ۴۵/۱۸۶ ۷۸/۱۱۴ محدوه تغییرات انرژی فعالسازی(kJ/mol.)
۹۵۶/۰ ۹۹۹/۰ ۹۹۷/۰ ۹۹۵/۰ ضریب خطی‌سازی(R2)

وجود خطای مثبت در مقدار A نشان‌دهنده این است که واکنش تمایل به تسریع و افزایش سرعت دارد و این امر بوسیله ایجاد خطای مثبت در مقدارEΔ ؛که موجب ایجاد تمایل جهت کاهش سرعت واکنش؛ به تعادل خواهد رسید. خطاهای منفی بوسیله روشی عکس روش بالا به تعادل خواهد رسید. در نتیجه مشخص می‌شود که سینتیک‌های کلی فرآیند با هم مرتبط خواهند بود.[۱۰۰]

مدیر سایت