تحقیق دانشگاهی – آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت- قسمت ۳۳

تحقیق دانشگاهی – 
آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت- قسمت ۳۳

Vi: جزء حجمی ترکیبات
در این کار برای بدست آوردن مقدار هدایت حرارتی کاپوزیت‌ها از مدل عمودی استفاده شده است. یکی از مزایای استفاده از این روش برای تعیین هدایت حرارتی این است که با فرض پراکنش درون‌لایه‌ای[۲۶۸] و با پایین‌ترین کیفیت حصول خواص نانو و حتی خوشه‌ای شدن؛ نیز می‌توان اطلاعات دقیقی را در مورد ضریب هدایت حرارتی بدست آورد. در مورد یکنواختی پراکنش اوره کندانس نیز صادق است. البته در صورتیکه پراکنش نامطلوب باشد خواص حرارتی و دیگر خواصی مثل خواص مکانیکی؛ یکنواخت نخواهد بود. تمامی مقادیر هدایت حرارتی بدست آمده برای نمونه‌ها در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول ‏۳‑۶:مقادیر هدایت حرارتی بدست آمده از طریق مدل هدایت حرارتی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

ذغال باقیمانده پلی یورتان/نانورس/اوره کندانس پلی یورتان/اوره کندانس پلی یورتان/نانورس پلی یورتان خالص
۰۷۱/۰ ۰۲۵۶۸۷۹۸۹۳۲۴۳۵۳/۰ ۰۲۴۹۵۹۱۲/۰ ۰۲۵۶۳۸/۰ ۰۲۵/۰ K (W/m.K)

بعد از بدست آمدن مقادیر هدایت حرارتی برای تمامی نمونه‌ها از آنجا که در طی پیشرفت واکنش و بر اساس میزان درصد حجمی ذغال و ماده اصلی میزان هدایت حرارتی در حال تغییر است؛ لذا برای اعمال هدایت حرارتی در معادلات کلی نمیتوان از یک مقدار هدایت حرارتی استفاده کرد.
برای رفع این مسئله از پارامتر هدایت حرارتی مؤثر[۲۶۹] برای کامپوزیت در حال تجزیه در محاسبات استفاده می‌کنیم. این پارامتر از طریق خواص حرارتی ماده اصلی و ذغال و توسط معادله زیر تعریف شده است:

مدیر سایت

(‏۳‑۲۸)