جستجوی مقالات فارسی – آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت- قسمت ۹

جستجوی مقالات فارسی – 
آنالیز و مدلسازی انتقال حرارت- قسمت ۹

Ai : ضریب پیش نمایی[۱۶۹]
E : انرژی اکتیواسیون[۱۷۰]
ni : مرتبه و درجه واکنش[۱۷۱]
پارامترهای بالا به صورت آزمایشگاهی و از طریق [۱۷۲]TGAتعیین می شود.
R : ثابت عمومی گازها[۱۷۳]
m : جرم اولیه ماده
mf : جرم نهایی ماده
m : جرم لحظه ای ماده[۱۷۴]
(بیشتر مدل‌هایی که تاثیر پیرولیز بر روی پاسخ حرارتی کامپوزیت های تحت شعله را توصیف می کنند فرض می کنند که تجزیه ماتریس پلیمری می تواند به وسیله کاربرد معادله آرنیوس اصلی آنالیز شود، در این حالت نرخ واکنش فقط وابستگی به نوع پلیمر و دما دارد.
Dimitrienko و همکاران [۵۰]یک شکل اصلاح شده معادله آرنیوس[۱۷۵] را معرفی کردند که وابستگی نرم واکنش به دما و فشار گاز ناپایدار در حفره های کامپوزیت تجزیه شده را توصیف می کند. معادله تصحیح شده آرنیوس به صورت زیر است:

(‏۲‑۱۱)

p : فشار گاز محلی اکسترمم درون حفره ها
p :دمای محیط که می توان فرض کرد مقدارش برابر با باشد.
در مدل سازی پاسخ حرارتی ماده کامپوزیتی، Henderson و همکاران [۳۵] همچنین مبادله حرارتی همرفت (جابه جایی) و تشعشع در سطح داغ را توصیف کردند، این امر به وسیله فرمول زیر تجزیه و تحلیل می شود:

(‏۲‑۱۲)

: قابلیت تشعشع منبع حرارتی
: قابلیت تشعشع ماده کامپوزیتی (معمولا برای کامپوزیت ها مقدار ۹/۰ است)
: ضریب جذب کامپوزیت[۱۷۶]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

این مطلب را هم بخوانید :
علمی :طراحی نوسان‌ساز Cross Coupled LC با نویز فتاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر ...

مدیر سایت