ابزارهای مالی اسلامی و انتشار اوراق مشارکت

An upwardly pointing arrow is surrounded by a group of interlocking gears.

[do_widget id=kl-erq-2]

راه‌اندازی شرکتهای تأمین سرمایه در حوزه مسکن.
استفاده از شرکتهای واسپاری (لیزینگ) در تأمین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره و اجاره به شرط تملیک.
انتشار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مالی اسلامی مانند صکوک و استصناع با سررسیدهای مختلف.
جذب مشارکت و سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن
استفاده از صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.
ماده 16
کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم‌درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (50%) هزینه‌های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده می‌باشد.دولت موظف است معادل صددرصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجراء این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.
ماده 19
دولت مکلف است نسبت به برنامه‌ریزی تولید و تأمین مصالح موردنیاز بخش مسکن اقدام و از تولید مصالح استاندارد با فناوریهای نوین حمایت و در صورت نیاز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر کرده و از تولید و ورود مصالح غیر استاندارد تحت هر شرایطی جلوگیری نماید.
[ تنظیم توسط نگارنده]
2-3-3-2-2- قوانین مرتبط با نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن
با بررسی قوانین موجود عمده نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن شهری را می توان در 55 قانون شهرداری ها که به شرح وظایف شهرداری ها پرداخته است مشاهده نمود. دو قانون دیگری که می توان در آن به نقش شهرداری ها و شوراها در مدیریت مسکن اشاره کرد قانون شوراها و نوسازی و عمران شهری می باشد که در ادامه این قوانین در قالب جدول 2-4 ارائه شده است.
جدول2- 4: قوانین مرتبط با نقش شهرداری ها در مدیریت مسکن
عنوان قانون/ ماده
وظایف شهرداری ها در ایران
قانون شهرداری ها ماده 55 بند 21
احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشوی خانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحیح و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر.
قانون شهرداری ها ماده 55 بند 24
صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شود.
قانون نوسازی و عمران شهری ماده 16
شهرداریها مکلفند برای هر یک از طرحهای نوسازی و عمران و ایجاد تأسیسات شهری و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواً نقشه‌کاملی تهیه و سپس توسط هیاتهای ارزیابی فهرست جامعی حاوی مقدار مساحت و تعداد اشجار و میزان حق ریشه هر ملک که در معرض عملیات قرارمی‌گیرد و تصرف می‌شود با تعیین بهای هر یک از آنها بر اساس ماده ۱۸ این قانون و همچنین میزان مرغوبیتی که مالک مکلف به پرداخت آن می‌باشد ودر صورت امکان نام مالک و شماره پلاک ملک تنظیم نموده و ضمن تأمین اعتبار کافی برای تصویب انجمن شهر فرستاده و پس از تصویب انجمن برای‌تأیید به وزارت کشور ارسال دارند.
قانون نوسازی و عمران شهری ماده 23