ابعاد عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی

می باشد.
19- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت رویه ای و بعد وجدان کاری در کارکنان شرکت های تعاونی تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد که بیشترین ضریب همبستگی مربوط به این بعد
Widget not in any sidebars

می باشد.
20- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت تعاملی و بعد وجدان کاری در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد.
21- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت سازمانی و بعد فضیلت مدنی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد.
22- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت توزیعی و بعد فضیلت مدنی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد، که کمترین ضریب همبستگی مربوط به این بعد می باشد.
23- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت رویه ای و بعد فضیلت مدنی در کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد.
24- همبستگی مثبت و معناداری بین عدالت تعاملی و بعد فضیلت مدنی در کارکنان شرکت های
تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد، که بیشترین ضریب مربوط به این بعد می باشد.
25- بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی تأثیر چندگانه و معنی داری وجود دارد، که از بین متغیرهای پیش بین وارد شده در تحلیل (مؤلفه های عدالت سازمانی)، بر اساس بیشترین سطح معنی دار تنها عدالت تعاملی، در تحلیل باقی مانده است و از قابلیت پیش بینی نمرات رفتار مدنی سازمانی برخوردار است و مؤلفه های عدالت توزیعی و رویه ای، از تحلیل کنار گذاشته شده اند.
26- بین عدالت سازمانی و مؤلفه های آن در بین کارکنان مرد و زن تفاوت معناداری وجود ندارد.
27- در خصوص بروز رفتار مدنی سازمانی و مؤلفه های آن، احترام و تکریم، جوانمردی، وجدان کاری و رفتار مدنی در بین کارکنان مرد و زن تفاوت معنی دار وجود دارد. بر این اساس و با توجه به
میانگین های به دست آمده، چنین استنباط می شود که میانگین نمرات عدالت سازمانی و مؤلفه های مذکور در بین کارکنان زن، بیشتر از کارکنان مرد است ولی بین میانگین نمرات نوع دوستی دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی دار وجود ندارد.
بحث و نتیجه گیری
در این قسمت محقق به بررسی یافته های حاصل از این تحقیق و مقایسه آنها با تحقیقات مشابه
می پردازد.
در مورد فرضیه های اول که مربوط به تأثیر عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی بود یافته ها هاکی از تأثیر مستقیم و معنی دار عدالت کلی سازمانی با رفتار مدنی سازمانی است.
این یافته از تحقیق با نتایج تحقیق صابری (1390)، رضاییان (1390)، بهلول زیناب (1390)، ارشدی (1390)، گودرزوند (2009)، طبرسا و همکاران (1389)، یعقوبی و همکاران (1389)، ایرانزاده (1388)، جواهری کامل (1388)، نعامی و شکر کن (1385)، ونیز عسگری (2011)، سیلور تونه (2011)، چو و همکاران (2011) و پارک ویون (2009) همخوانی دارد و تحقیقی که نتایج آن با یافته های این تحقیق ناهمخوان باشد، یافت نشد.
در مورد عدالت توزیعی نتایج تحقیق نشان می دهد که بین عدالت توزیعی با رفتار مدنی سازمانی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. این یافته از تحقیق با یافته های جواهری کامل (1388)، رامین مهر و همکاران (1388)، مردانی حموله و حیدری (1387)، طبرسا و همکاران(1389)، نعامی و شکرکن (1385)، گودرزوند چگینی (2009)، ندیری و تاندا (2010) پارک ویون (2009)، ریفای (2005) همخوانی دارد، ولی با نتایج تحقیقات تیلر و لیند (1988) همخوانی ندارد. شاید بتوان گفت احتمالاً یکی از دلایل عدم همخوانی تفاوت فرهنگی بین جامعه آماری ما و جامعه آماری محققان مذکور می باشد. در جوامع توسعه یافته، به علت ارضای نیازهای اولیه افراد (خوراک، پوشاک، مکان، نیازهای جنسی و …)، بیش تر توجه ها و تمایلات به سمت نیازهای ثانویه (نیاز به تعلق، احترام، رقابت و …) می باشد. این در حالی است که در جوامع توسعه نیافته، نیازهای اولیه ارضاء نشده اند و بیشتر افراد به این نیازها توجه دارند و این می تواند دلیلی بر ناهمخوانی تحقیق حاضر با سایر محققین باشد.
در مورد عدالت رویه ای یافته های تحقیق با نتایج جواهری کامل (1388)، مردانی حموله و حیدری (1387)، رامین مهر و همکاران (1388)، طبرسا و همکاران (1389)، نعامی و شکرکن (1385)، رضائیان و رحیمی (1387) گودرزوند و چگینی (2009)، پارک ویون (2009)، ریفای (2005)، کیم و مامبورگن (1993)، گرینبرگ (1987) همخوان و با یافته های ماسترسون و دیگران (2000) ناهمخوان است. از آنجا که تنها تحقیق ناهمخوان بر روی کارکنان جهاد کشاورزی انجام گرفته است. احتمال دارد دلیل ناهمخوانی مربوط به تفاوت در جامعه آماری و نوع ماهیت سازمان های مورد بررسی باشد و شاید یکی دیگر از دلایل عدم همخوانی را بتوان سطوح رهبری با سطوح سازمانی را مرتبط دانست.
در مورد عدالت تعاملی نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی مستقیم و معنی داری بین عدالت تعاملی و رفتار مدنی سازمانی در کارکنان شرکت های تعاونی تولیدی شهر خرم آباد وجود دارد. این یافته تحقیق با نتایج جواهری کامل (1388)، مرادنی حموله و حیدری (1387)، رامین مهر و همکاران (1388)، طبرسا و همکاران (1389)، کلکوئیت و همکاران (2001)، فورنیر (2008)، همخوان و با یافته های ندیری و تاندا (2010) همخوانی ندارد. شاید بتوان دلیل ناهمخوانی فرهنگ و جو سازمانی حاکم بر آنها و شاید هم سبک های مدیریت و رهبری متفاوت دانست.
در مورد فرضیه دوم بین عدالت سازمانی با رفتار م
دنی سازمانی تأثیر چندگانه وجود دارد. و تنها عدالت تعاملی از قابلیت پیش بینی نمرات رفتار مدنی سازمانی برخوردار است که بین عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی رابطه چندگانه وجود دارد و بعد عدالت تعاملی قابلیت پیش بینی رفتار مدنی سازمانی را دارد که این یافته با نتایج تحقیقات یعقوبی صابری (1390) که بیان دارد بین ابعاد عدالت سازمانی با رفتار مدنی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد که بعد عدالت تعاملی با رفتار مدنی رابطه معنا داری وجود دارد و دو بعد دیگر عدالت سازمانی از تحلیل کنار گذاشته شده اند بنابراین رابطه معناداری وجود ندارد. نعامی و شکرکن (1385)، عسگری (2011) و اپل بام (2004) همخوان و با تحقیقات رامین مهر (1388) که بیان دارد بعد عدالت مراوده ای پیش بینی کننده رفتار مدنی سازمان است ناهمخوان می باشد که شاید بتوان دلیل عدم همخوانی را وجود متغیرهای میانجی در سایر تحقیقات از جمله عملکرد سازمانی، کیفیت برخورد، رضایت شغلی و سایر متغیرها که در این تحقیق متغیر میانجی وجود ندارد. در مورد فرضیه سوم که یافته های تحقیق بیان می دارند تفاوت معناداری در خصوص ادراک عدالت سازمانی بین کارکنان شرکت های تعاونی – تولیدی شهر خرم آباد تفاوت معناداری وجود ندارد.

Author: مدیر سایت