اسناد لازم الاجرا و رسیدگی ماهوی

Hands of robot and human touching on global virtual network connection future interface. Artificial intelligence technology concept.

[do_widget id=kl-erq-2]

اموری که باید دادرسی فوری نسبت به آنها صورت بگیرد:
‌أ.  اموری که محتاج تعیین تکلیف فوری است؛ ماده‌ 315 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص فوری بودن موضوع درخواست را به عهده‌ دادگاه محول نموده است. در اموری که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، فوری بودن یک امر ماهوی است و ممکن است حتی چند ساعت تأخیر باعث ورود ضرر گردد.
‌ب. اشکالاتی که در جریان اجرای احکام به وجود می‌آید؛ این مورد زمانی است که اجرای حکمی با مانعی برخورد نماید که اگر به آن مشکل در مرحله‌ اجرای حکم توجه نشود خسارات ناشی از آن جبران ناپذیر خواهد بود.
‌ج. اشکالاتی که در جریان اجرای اسناد لازم الاجرای اداره‌ ثبت به وجود می‌آید؛ یکی از مزایای اسناد رسمی در زمان اختلاف، صدور اجرائیه بدون مراجعه به دادگاه و رسیدگی ماهوی است. اصولاً تعهداتی که با سند رسمی به وسیله اشخاص صورت گرفته باشد، لازم الاجرا است و ذی نفع می‌تواند با مراجعه به دفتر اسناد رسمی و اجرای ثبت در مقام اجرای سند بر‌آید. طبق ماده‌ 1 قانون اصلاح بعضی از مواد ثبت و قانون دفاتر رسمی هر کس اعم از مدیون، متعهد و ثالث می‌تواند در صورتی که اجرای اسناد منافی با حقوق قانونی آنها باشد به آن اعتراض نماید و دعوایی به خواسته بطلان دستور اجرا یا توقیف عملیات اجرایی اقامه نماید ولی باید توجه نمود که صرف تقدیم دادخواست موجب توقف اجرا نمی‌شود مگر اینکه دادگاه ضمن دستور موقت، صراحتاً حکم به بطلان دستور اجرا یا قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نموده باشد.
گفتار دوم: مفهوم جلسه
جلسه در لغت به معنی نوعی نشست، مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای انجام امری یا شنیدن نطقی باداشتن یک رئیس است. و دادرسی هم در لغت به معنی محاکمه، قضاء و رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت می‌باشد.بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و محاکمه و اجرای قانون و عدالت می‌باشد. چنان که گفته شد؛ جلسه در لغت به معنی نشست آمده بنابراین معنی لغوی جلسه دادرسی نشستی است که بر دادخواهی دادخواه رسیدگی می شود.
همچنین جلسه دادرسی یا جلسه رسیدگی نشستی است که در آن به دادخواهی دادخواه رسیدگی می‌شود. جلسه دادرسی با حضور قاضی و هنگامی تشکیل می‌شود که مرجع قضاوتی، با تعیین وقت و دعوت قبلی از طرفین دعوا یا وکلای آنها، به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده یا به ادعاهای اصحاب دعوا، رسیدگی می‌کند. جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از آن تشکیل شود.
در حقیقت چنانچه مرجع قضائی با تعیین وقت و دعوت قبلی از اصحاب دعوا یا وکلای آنان حضور یافته تا بر دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده و یا بر ادعاهای یا ادله اصحاب دعوا رسیدگی شود جلسه دادرسی تشکیل شده است .
جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از آن تشکیل شود جلسات تحقیق و معاینات محلی اگرچه در داخل دادگاه نمی باشد اما جلسه دادرسی محسوب می شود.

گفتار سوم: اقسام جلسه دادرسی
به طور کلی جلسه دادرسی را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
1-جلسه دادرسی عادی یا معمولی
2-جلسه رسیدگی خارج از نوبت
3-جلسه دادرسی فوق‌العاده
همچنین با توجه به مفاد قانونی جلسه دادرسی را می توان در حال حاضر به جلسه عادی یا جلسه دادرسی خارج از نوبت تقسیم می شود .
1- جلسه عادی:
جلسه ای است که برای رسیدگی یا ادامه رسیدگی به دعوای خواهان با تعیین وقت قبلی و دعوت از اصحاب دعوا یا وکلای آنان تشکیل می شود این جلسه با رعایت نوبت تشکیل می شود .( ماده 96و39. آ.د.م.)
2- جلسه دادرسی خارج از نوبت:
به جلسه ای اطلاق می شود که بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه تعیین می شود بنابر این نزدیکتر از وقتی است که دفتر اوقات نشان می دهد. ماده 96 آ.د.م. جلسه دادرسی خارج از نوبت، جلسه ای است که بدون توجه به ترتیب دفتر اوقات دادگاه تعیین می شود و بنابراین نزدیک تر از وقتی است که دفتر اوقات تعیین می نماید. وقت جلسه دادرسی خارج از نوبت اگر چه نزدیک تر از وقت عادی است اما الزاماً نزدیک ترین وقت نمی باشد. جلسه خارج از نوبت نیز با رعایت تشریفات آ.د.مدنی انجام می شود و تفاوت آن با جلسه دادرسی عادی این است که وقت آن بدون در نظر گرفتن نوبت تعیین می شود.
3- جلسه با وقت فوق العاده:
جلسه فوق العاده یا وقت فوق العاده، در مواردی به کار رفته است که دادگاه خارج از اوقاتی که دفتر مخصوص، چه به صورت عادی یا خارج از نوبت تعیین کرده علی الاصول بدون حضور طرفین نسبت به پرونده رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نماید.
نکته: تفاوت اساسی بین وقت عادی و خارج از نوبت از یک طرف و وقت فوق العاده از طرف دیگر این است که وقت فوق العاده خارج از اوقاتی است که از قبل تعیین شده است.
بنابراین حضور و دعوت قبلی اصحاب دعوا ضروری نمی باشد و در عین حال همواره جهت صدور رأی قاطع پرونده تحت نظر قرار می گیرد.