امر به معروف و نهی از منکر و فرهنگ ایرانی اسلامی

1- تعمیق و نشر ارزش های انقلاب اسلامی بر پایه مکتب فکری و سیاسی امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی
2- ترویج و اقامه احکام الهی، نشر و تقویت اخلاق اسلامی و فضایل انسانی برپایه دین مداری و فرهنگ دینی
3- نقد مکاتب الحادی و انحرافی در عرصههای فرهنگی، هنری، اجتماعی و مبارزه جدی با خرافات و موهومات
Widget not in any sidebars

4- تبیین و تقویت فرهنگ مهدویت و نهضت انتظار و ترویج روح بیداری اسلامی
5- تبیین و تاکید بر مولفههای هویت ایرانی اسلامی بر پایه میراث تاریخ تمدنی، مشاهیر و مفاخر ایرانی و اسلامی
6- تقویت روحیه عزت، افتخار، خودباوری ملی، امیدواری و نشاط فردی و اجتماعی
7- تولی و تبری، تعمیق روحیه دشمن شناسی، ترویج فرهنگ ظلم ستیزی و استکبارستیزی
8- تبیین و ارائه الگوهای مطلوب حیات طیبه فردی اجتماعی بر پایه معارف و آموزه های قرآن، پیامبر اعظم و اهل بیت (سلاما… علیهم)
9- توجه و تاکید بر نقش بنیان خانواده و خانواده محوری در حیات فرهنگی جامعه و ممانعت از گسست نسل ها
10- ترویج روحیه سلحشوری، فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت طلبی و ذلت ناپذیری
11- مبارزه با فساد و تبعیض و اصلاح فرهنگ نظام مدیریتی بر پایه عدالت خواهی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر
12- افزایش و ارتقاء آگاهی های عمومی و فرهنگ عمومی براساس تمدن فرهنگ ایرانی اسلامی و اهتمام جدی به زبان فارسی
13- بازشناسی و باز تولید میراث، سنن و آداب و رسوم ایرانی در مناطق مختلف کشور ایران اسلامی
2-3-6- وضعیت تحصیل نیروی انسانی :
تعداد نیروی انسانی که دارای مدرک تحصیلی دکترا و کارشناسی ارشد در کل واحدهای ستادی می باشند 80 نفر می باشد. این رقم کمترین میزان از نظر تحصیلات را به خود اختصاص داده است. از طرفی بیشترین میزان تحصیلات، در مقطع لیسانس 682 نفر است که 35 درصد از کل نیروی انسانی را شامل می شود. علی رغم این رقم بیش از نیمی از نیروی انسانی (1095 نفر) دارای مدرک فوق دیپلم و پایین تر از آن را دارا می باشند. زمانی که وضعیت تحصیلی را در مقطع کارشناسی به تفکیک واحدهای ستادی بررسی می کنیم، مشاهده می شود دفتر ارزیابی عملکرد با 69 درصد و دفتر حراست با 11 درصد و هم چنین در حوزه معاونت ها، معاونت حقوقی با 57 درصد و معاونت هنری با 31 درصد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان تحصیلات را دارا می باشند.
2-3-7- وضعیت نیروی انسانی در مقایسه با ساختار مصوب :
با احتساب وجود 1952 نیروی انسانی در سطح حوزه ستادی و 1300 پست سازمانی و با عنایت به تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری (الزام به کارگیری افراد قراردادی به میزان 10 درصد پست های مصوب) به نظر می رسد وزارت با 1063 نیروی انسانی مازاد روبه رو باشد. در میان واحدهای ستادی دفتر حراست و معاونت هنری با 16 برابر و دفتر ارزیابی عملکرد و معاونت حقوقی به ترتیب با 2 و 3 برابر دارای بیشترین و کمترین میزان تطبیق نیروی انسانی قراردادی با ساختار مصوب را می باشند. رکورد نیروی انسانی نیز از بین کلیه واحدهای ستادی به معاونت هنری با 450 نفر تعلق دارد. از همین جهت در آمار اخیر، این معاونت رتبه اول را در بین سایر واحدها را به خود اختصاص داده است. اضافه می نماید بیشترین و کمترین پست های سازمانی در بین واحدهای ستادی مربوط به حراست با 86 پست و گزینش با 11 پست و در بین معاونت ها، معاونت هنری با 202 پست و معاونت حقوقی با 50 پست دارای بیشترین و کمترین پست سازمانی می باشد.
2-3-7- وضعیت نیروی انسانی از نظر جنسیت :
به طور کلی 40 درصد نیروی انسانی ستاد را بانوان و 60 درصد را آقایان تشکیل داده اند. در بین واحدهای ستادی دفتر وزارتی، روابط عمومی و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی دارای بیشترین (19 درصد) و مرکز فعالیت های قرآنی دارای کمترین (2 درصد) تعداد بانوان می باشند. در بین معاونت ها نیز معاونت هنری با 25 درصد و معاونت حقوقی با 3 درصد به ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان بانوان شاغل می باشند.

« بخش چهارم »
2-4- پیشینه تحقیق
2-4-1- مطالعات داخلی سرمایه فکری :
1- بهروز قلیچ لی و اصغر مشبکی در سال 1385 در تحقیقی به نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری در دو شرکت خودروسازی سایپا پرداختند که نتایج تحقیق نشان داد، سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری به طور کلی و هم چنین هریک از عناصر آن شامل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای در دو شرکت مورد مطالعه در افزایش سرمایه رابطه ای آن ها تاثیر مثبت و معنی داری دارند.در حالی که سرمایه ساختاری تاثیر معنی داری ندارد. به علاوه، می توان ادعا کرد که سرمایه انسانی دو شرکت مورد در افزایش سرمایه ساختاری آن ها تاثیر مثبت و معنی داری دارد. در حالی که سرمایه اجتماعی تاثیر معنی داری بر سرمایه ساختاری ندارد.
2- ویدا مجتهدزاده، سیدحسن علوی طبری و مهرناز مهدی زاده در سال 1388 تحقیقی را تحت عنوان رابطه سرمایه فکری و عملکرد صنعت بیمه ایران انجام دادند، که نتایج آن حاکی از آن است که سرمایه های فکری (سرمایه انسانی، سرمایه مشتری، سرمایه ساختاری) در بررسی جداگانه و مستقل از یکدیگر، با عملکرد رابطه معناداری دارند. در حالی که در بررسی هم زمان صرفا رابطه سرمایه ساختاری و انسانی با عملکرد معنادار بوده است.

Author: مدیر سایت