امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب …

امکان سنجی و ارائه طرح سامانۀ تبلیغات مؤثر از طریق پیامک برای کسب  …
امکان مدیریت هزینه ها برای شرکت ها

بدون هزینۀ دوره ای- پرداخت هزینۀ دلخواه و استفاده از امکانات سامانه به همان اندازه

هزینۀ ثابت و دوره ای تعیین شده توسط شرکت های تبلیغاتی

وجود پایگاه داده از اطلاعات مشتریان

مزایا برای شرکت های استفاده کننده

معرفی مشتریان بالقوه- گسترش تبلیغات با استفاده از جمع سپاری

تنها ارسال انبوه پیام ها به عموم مردم

جذابیت های موجود در این سامانه برای شرکت ها از دیگر نکات مثبت طرح است که درواقع مزیت نسبی این سامانه از دیدگاه شرکت ها محسوب می‌شود. مهم ترین ویژگی سامانه از این منظر، معرفی مشتریان بالقوۀ محصولات شرکت ها به آنهاست. شرکت ها با ورود به سامانه می توانند با گروهی از مشتریان بالقوۀ محصولات خود ارتباط برقرار کنند که به خاطر ساختار در نظر گرفته شده در این سیستم، به مرور زمان تعداد آنها افزایش می یابد. بعلاوه گسترش تبلیغات در بین مردم با استفاده از جمع سپاری و با هزینۀ کم، دیگر جذابیت سامانه برای شرکت ها می باشد.

۳-۵- امکان سنجی پیاده سازی سامانه پیشنهادی در ایران

در این قسمت به بررسی امکان پیاده سازی و استفاده از این سامانه در ایران می‌پردازیم.
با توجه به نظرسنجی‌های صورت گرفته در این پژوهش که نتایج آن در فصل چهار بیان شده است، به نظر می‌رسد که از لحاظ استقبال مردم و صاحبان مشاغل از این نوع سیستم تبلیغاتی مشکلی وجود ندارد. از طرفی چون پیاده سازی این سامانه نیاز به سخت افزار خاصی ندارد، هزینۀ پیاده سازی آن، تنها هزینۀ معمول نرم افزاری بوده و مانعی برای پیاده سازی محسوب نمی‌شود.
البته این امکان وجود دارد که به خاطر شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه روند پیشرفت و رشد سامانه به صورت مورد انتظار نباشد و شرکت ها و صاحبان مشاغل در قدم اول به خاطر جدید بودن این نوع از تبلیغات به تأثیر گذاری سامانه اعتماد کافی نداشته باشند. برای مثال در زمینۀ مواردی همچون درنظر گرفتن تخفیف و جایزه برای مشتریان که شرکت ها در ابتدا باید هزینه کنند تا بعد از آن به اعتماد مشتری دست پیداکنند، همان طور که در تحلیل های آماری خواهیم دید، این مسأله بیشتر به چشم می خورد. همچنین ویژگی حفظ حریم شخصی افراد در این سامانه طبق تحلیل های آماری جزء اولویت های پایین شرکت ها برای ترغیب شدن به استفاده از این سامانه بوده است. که دلیل آن را می توان در عدم رعایت این مورد در سیستم های تبلیغاتی موجود دانست. به نحوی که شرکت ها مطمئن نیستند که با رعایت حریم شخصی افراد نیز بتوان برای آنها پیام تبلیغاتی ارسال نمود.
البته با گذشت زمان و مشاهدۀ تأثیرات مثبت این روش تبلیغات، اعتماد لازم برای اولین شرکت های استفاده کننده از سامانه ایجاد شده که خود باعث گسترش آن در بین سایرین خواهد شد.
نکتۀ دیگری که در این سیستم وجود دارد و میتواند بر پیاده سازی و استفاده از سامانه تأثیرگذر باشد، اتصال به شبکه های اجتماعی است که تعدادی از مزایای سامانۀ پیشنهادی در راستای ایجاد شرایط تشویقی به این مورد وابسته است. ولی در حال حاضر در ایران محدودیت‌هایی در دسترسی به برخی شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک وجود دارد که این امر میتواند یک تهدید برای موفقیت اجرای این سیستم باشد. تا زمانی که این شرایط وجود دارد، برای از دست ندادن فرصت استفاده از ویژگیهای درنظر گرفته شده، می‌توان از سایر شبکه های اجتماعی مانند گوگل پلاس و فیس نما (که یک شبکه اجتماعی ایرانی است) که محدودیتی در استفاده از آنها وجود ندارد استفاده کرد.
بنابراین همان طور که تشریح شد، درمجموع مانع خاصی برای پیاده سازی و اجرای این سامانه در داخل کشور وجود نخواهد داشت.

۳-۶- مدل پیشنهادی و چگونگی ارزیابی

پس از شرح ویژگیها و نحوۀ عملکرد سامانۀ پیشنهادی تحقیق برای تبلیغات مؤثر پیامکی، در این قسمت به چگونگی روش ارزیابی طرح و مدل مبتنی بر آن می‌پردازیم. در این راستا ابتدا روش تحقیق و جامعۀ آماری مشخص شده و سپس متغیر ها، فرضیه های پژوهش، نحوۀ جمع آوری داده‌ها و چگونگی پرسشنامه ها بیان می‌شود.

۳-۶-۱- روش تحقیق

یکی از مشخصه هایی که تعیین کنندۀ اعتبار و ارزش یک کار پژوهشی می‌باشد، روش و ابزاری است که برای انجام پژوهش استفاده شده است. اتخاذ روش مناسب علاوه بر اینکه پژوهشگر را در رسیدن به نتیجه ای قابل اتکاتر یاری می دهد، روند پیشرفت پژوهش را تسهیل میکند.
از اصطلاح روش تحقیق معانی متمایزی در متون علمی استنباط می‌شود که یکی از تعاریف جامع به این صورت است: روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی ۱۳۸۲).
هر تحقیق، تلاشی سیستماتیک به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش و یا راه حلی برای یک مساله است که بر اساس این هدف، تحقیقات صورت گرفته را می‌توان دسته بندی نمود. تحقیق حاضر بر مبنای هدف جزء تحقیقات کاربردی می‌باشد.
اما طبقه بندی دیگر برای تحقیقات انجام گرفته، برحسب روش انجام آن می‌باشد. روش های تحقیق شامل انواع توصیفی، تاریخی، آزمایشی و پیمایشی است که تحقیق حاضر از نوع پیمایشی می‌باشد. در روش پیمایشی، توجه محقق بیشتر به شناخت و مطالعۀ میزان معنی داری اثر کنش ها و واکنش ها میان عوامل، معطوف می‌باشد. این روش برای بررسی میزان تغییرات یک یا

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند عامل دیگر به کار می رود. روش پیمایشی مبتنی بر همبستگی یا همخوانی به صورت میدانی است و به کمک تکنیک های مشاهده و مصاحبه مانند پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات می پردازد (شکاری و همکاران ۱۳۸۷).
روش پیمایشی دو نوع توصیفی و تحلیلی دارد که تحقیق حاضر، از نوع پیمایشی توصیفی است که در آن افراد جامعه یا نمونه، به وسیلۀ زیرمجموعه ای از آن بررسی شده و نتایج تعمیم داده می‌شود.

۳-۶-۲- روش گرد آوری داده ها

اطلاعات گردآوری شده، ارقام و مشخصاتی هستند که زمینه و اساسی برای ارائۀ یک پیشنهاد یا یک اقدام است. اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش به دو روش جمع آوری شده است.
مطالعات کتابخانه ای: جهت تدوین مبانی، تعاریف و مفاهیم نظری از منابع کتابخانه ای استفاده شده است. برای این منظور مقالات خارج و داخل کشور، پایان نامه ها و کتب به کار گرفته شده اند.
تحقیقات میدانی: به دلیل نوع تحقیق و گستردگی جامعه آماری و برای دسترسی سریعتر به نظرات پرسش شوندگان، بهترین روش جمع آوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه در نظر گرفته شد. شاخص‌های مورد تحقیق پیش از آنکه در قالب پرسشنامه به نظرسنجی گذاشته شود توسط اساتید مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات لازم صورت پذیرفت.

۳-۶-۳- طراحی پرسشنامه

تهیۀ ابزار سنجش یکی از مراحل مهم انجام تحقیق است که در آن رعایت اصول کلی پرسشنامه حائز اهمیت است. هر متغیر که در فرضیه ها استفاده شده است، با چند سوال از پرسشنامه در ارتباط است. درواقع هر کدام از سوالات یکی از شاخص‌های مؤثر در متغیر را شامل میشوند.
سوالات پرسشنامه نباید یک امر بدیهی یا جواب های از قبل مشخص را مورد پرسش قرار دهد. طبق (شکاری و همکاران ۱۳۸۷) سوالات پرسشنامه باید سه ویژگی داشته باشند. اول اینکه رابطه بین دو یا چند متغیر را مورد سوال قرار دهند. دوم اینکه روشن و بدون ابهام باشند و سوم اینکه آزمون پذیر باشند.
در تحقیق حاضر سعی شده که نظر اساتید در رابطه با معیارها و شاخص ها اخذ و شاخص‌های تایید شده از طریق پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع شود. شاخص‌های مذکور از طریق بررسی پرسشنامه های سایر محققین داخلی و خارجی در رابطه با تبلیغات پیامکی و میزان تأثیر گذاری آن‌ها، استخراج شده اند و تعدادی نیز بر اساس نیازهای امروز در این رابطه، پیشنهاد شده اند.

مدیر سایت