فايل – بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان- …

فايل – 
بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان-  …
۳۵/۶

۵/۲۱

آزمایش

۱۶

۰۸/۳

۵/۳۷

گواه

۳-۵- ابزار پژوهش:
۳-۵-۱- پرسشنامه سازگاری زوجی اصلاح شده (RDAS):
این پرسشنامه توسط باسبی، کران، لارسن و کریستنسن (۱۹۹۵؛ به نقل از هولیست و میلر،۲۰۰۵) ساخته شده است. فرم اصلی این مقیاس توسط اسپنیر(۱۹۷۹) و بر اساس نظریهی لیوایز و اسپنیر(۱۹۷۹) در مورد کیفیت روابط زناشویی ساخته شده است (ادیتال، ۲۰۰۵). فینچام، برادبوری و بیچ(۲۰۰۰) نیز پس از مطرح کردن نظریه‌ی خود در مورد کیفیت زناشویی، این پرسشنامه را بعنون ابزاری مناسب برای ارزیابی کیفیت زناشویی معرفی می‌کنند. . این پرسشنامه ی ۱۴ سوالی که از روی فرم اصلی ۳۲ سوالی که توسط اسپنیر (۱۹۷۶) ارائه شده بود ساخته شده است به صورت طیف ۶ تایی از ۰ تا ۵ نمره گذاری می‌شود، طوری که پاسخ کاملاً موافق نمره ی ۵ و پاسخ کاملاً مخالف نمره‌ی صفر می گیرد. این ابزار از سه خرده مقیاس- همفکری و توافق، رضایت، انسجام- تشکیل شده است که در مجموع نمره کیفیت زناشویی را نشان می دهند و نمرات بالا نشان‌دهنده کیفیت زناشویی بالاتر است (هولیست و میلر، ۲۰۰۵). تحلیل عاملی تأییدی، ساختار سه عاملی پرسشنامه را در آمریکا تأیید کرده است و روایی آن را نشان داده است (باسبی و همکاران، ۱۹۹۵). پایایی پرسشنامه به شیوه ی آلفای کرونباخ در مطالعه ی هولیست و میلر(۲۰۰۵) از ۸۰/۰ تا ۹۰/۰ گزارش شده است.
در این پژوهش روایی و پایایی این پرسش نامه توسط پژوهشگر مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور ابتدا از طریق تحلیل عاملی تاییدی روایی ساختاری پرسشنامه بررسی شد.
برای بررسی روایی پرسشنامه، ۶۰۰ نفر از مراجعان مراکز مشاوره و فرهنگسراهای سطح شهر اصفهان انتخاب شدند. روش انتخاب مراکز مشاوره و فرهنگسراها به شیوه‌ی تصادفی ساده بود. بدین شکل از میان تمام مراکز، ۴ مرکز انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری به شیوه‌ی در دسترس بود. بدین صورت که از میان تمام افراد متأهل حاضر به همکاری که در زمستان سال ۸۶ به این مراکز مراجعه می‌کردند ۶۰۰ نفر انتخاب شدندکه از این میان ‌دادهای مربوط به ۵۶۱ نفر قابل تحلیل بود و مابقی به دلیل مخدوش بودن و ناقص بودن کنار گذاشته شدند.
در میان افراد نمونه و خانواده‌ی آنها عضو معلول یا کم‌توان وجود نداشت. تحت پوشش سازمانهای مددکاری و تأمین و حمایت اجتماعی، بنیاد شهید، جانبازان و ایثارگران نبودند، عضو دارای وابستگی به مواد وجود نداشت، بیماری‌های خاص که حالتی داشته باشد که باعث اختلال در عملکرد فرد شوند وجود نداشت مانند بیماریهای کلیوی و دیالیزی، قند خون، بیماریهای مغز و اعصاب، مسائل و اختلالات جنسی. همچنین در خانواده‌ی هیچ کدام از اعضا عضو بستری شده در بیمارستان یا منزل وجود نداشت.
برای بررسی ساختار عاملی پرسشنامه، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
جدول(۳-۹) میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی درونی نمرات عاملهای پرسشنامه سازگاری زناشویی را نشان میدهد.
جدول(۳-۹) میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی درونی نمرات عاملهای پرسشنامه سازگاری زناشویی

۴ ۳ ۲ ۱ متغیرها آمارهها
۱ انسجام همبستگی
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت