بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان- …

بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان-  …
X2

۰۲۸/۰

۹۹/۰

۹۹/۰

۰۰۰۱/۰

۷۴

۵۹/۲۸

همانطور که جدول(۳-۱۰) نشان میدهد مقدار ریشه خطای میانگین مجذورات برآورد(RMSEA) کمتر از ۰۵/۰ و شاخص نیکویی برازش(GFI) بالاتر از ۹۰/۰ بدست آمده است و نشان میدهد مدل از برازش کافی برخوردار است و با دادهها انطباق دارد و برای این پژوهش کفایت میکند. شکل(۳-۳) مدل و ضرایب مسیر استاندارد را نشان میدهد.
مقادیر T سوبل برای هر مسیر در شکل(۳-۴) آمده است. همانطور که شکل(۳-۴)نشان میدهد تمام مقادیر بالاتر از۹۶/۱ و معنیدار است.
برای بررسی روایی سازهای، ارتباط پرسشنامه سازگاری زناشویی(RDAS) با پرسشنامه شادمانی زناشویی(MHS) و پرسشنامه رضایتمندی زناشویی انریچ(ENRICH) از طریق مدل ساختاری بررسی شد. ویژگیهای این دو پرسشنامه در این بخش آمده است:
۳-۵-۱- مقیاس شادمانی زناشویی(MHS):
این مقیاس توسط آرزین، ناستر و جونز (۱۹۷۳)، به منظور اندازه‌گیری سطح شادمانی زناشویی تهیه شده است. این ابزار ده سوالی ابتدا برای آزمون اثرات مشاهده‌ای تقابل طراحی شد که یک رویکرد رفتاری در مشاوره زناشویی است. این مقیاس میزان کلی شادمانی زناشویی را در نه محیط متفاوت از روابط زن و شوهر با استفاده از شاخصهای تک‌ماده‌ای کلی می‌سنجد. از هر پرسش می‌توان به عنوان یک شاخص مستقل برای شادمانی زناشویی در زمینه‌های خاصی از تعامل زناشویی استفاده کرد. برای بدست آوردن شاخص کلی شادمانی زناشویی می‌توان نمرات کل سوالات را جمع کرد. در مقابل هر گزاره یک طیف از ۱ تا ۱۰ قرار دارد که پاسخ‌دهنده با توجه به گزاره، میزان شادمانی خود را در آن حیطه درجه‌بندی می‌کند (ثنایی، ۱۳۷۹).
نتایج پژوهشهای سازندگان این مقیاس نشان داده که این ابزار برای اندازه‌گیری تغییر، حساس است و ارتباط معنی‌داری با مقیاس سازگاری زوجی لاک- والاس[۱۰۶] نشان داده است (هارینگ، هویت وفلت[۱۰۷]، ۲۰۰۳). همچنین در پژوهش مک‌کریدی، اپستین و کاهلر[۱۰۸](۲۰۰۴) میزان همبستگی آن با مقیاس کیفیت روابط زناشویی اسپنیر(DAS) 71/0 بدست آمده است.
میزان پایایی این پرسشنامه به شیوه ی همسانی درونی (آلفای کرونباخ) در پژوهش هارینگ، هویت وفلت (۲۰۰۳) ۹۰/۰، در پژوهش مک‌کریدی، اپستین و کاهلر (۲۰۰۴) ۹۱/۰ و در پژوهش مک‌کریدی، اپستین و هیرسچ[۱۰۹](۱۹۹۹) ۹۴/۰ بدست آمده است.
در این پژوهش روایی و پایایی این پرسشنامه توسط پژوهشگر مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی روایی، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
جدول (۳-۱۱) میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی درونی نمرات پرسشنامه شادمانی زناشویی را نشان میدهد.
جدول(۳-۱۱). میانگین، انحراف استاندارد و همبستگی درونی نمرات پرسشنامه شادمانی زناشویی

۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت