تحقيق – بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان- قسمت ۲۸

تحقيق – 
بررسی اثربخشی غنی سازی روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی زوجین شهر اصفهان- قسمت ۲۸
جلسه ششم

مرور تکالیف جلسه‌ی قبل، آموزش مهارت تغییر خود، آموزش مهارت تغییر همسر، مدلسازی مهارتها، ارائه تکلیف

جلسه هفتم

بررسی تکلیف جلسه‌ی قبل، مرور مهارتهای آموخته شده تاکنون (۷ مهارت)، آموزش مهارت‌های انتقال و تعمیم، ارائه تکلیف

جلسه هشتم

بررسی تکلیف جلسه‌ی قبل، آموزش مهارت نگهداری و تداوم، اختتام جلسات، اجرای پس‌آزمون، تعیین زمان مرحله‌ی پیگیری

ابتدا از طریق نصب آگهی، برگزاری دوره آموزش مهارتهای زناشویی به اطلاع مراجعین رسید و از علاقمندان ثبت نام بعمل آمد. سپس پیش‌آزمون اجرا گردید و شرکت‌کنندگان به دو گروه تقسیم شدند. گروه آزمایش در دوره‌ی ۸ جلسه‌ای شرکت نمودند و مجموعاً در یک ماه آموزش داده شدند. در پایان جلسه‌ی هشتم، پس ‌آزمون اجرا گردید. پیگیری نیز پس از ۱ ماه بعمل آمد.
۳-۷- شیوه‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات:
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده ‌شد. با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی به خلاصه‌سازی داده‌ها پرداخته می‌شود. بدین منظور از شاخصهای میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد، ماتریس همبستگی و ماتریس کوواریانس استفاده شد. در بخش آمار استنباطی از آزمون تحلیل کوواریانس، آزمون معنی‌داری همبستگی، آزمون مجذور خی و مدل‌یابی معادلات ساختاری (SEM) و شاخصهای برازش مدل‌های ساختاری استفاده می‌شود. برای بررسی ویژگی‌های روایی ساختاری پرسشنامه، از تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و برای بررسی روایی سازه‌ای، از مدل ساختاری استفاده شد. برای برازش مدلها از شاخص ریشه‌ی خطای میانگین مجذورات برآورد(RMSEA)، شاخص نیکویی برازش (GFI)، شاخص نیکویی برازش تعدیل شده (AGFI) استفاده ‌شد. برای انجام عملیات آماری مذکور نرم‌افزار، SPSS15 و ۵۳/۸ Lisrel بکار گرفته شده است.
فصل چهارم
یافتههای پژوهش
۴-۱- مقدمه
در این فصل نتایج حاصل از تحلیل دادههای آماری و آزمون فرضیهها ارائه میشود. ابتدا با استفاده از شاخصهای گرایش مرکزی و شاخصهای پراکندگی، خلاصهسازی دادهها صورت میگیرد و در بخش یافتههای استنباطی، به آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته میشود.
۴-۲- آزمون فرضیههای پژوهش
۴-۲-۱- فرضیه اول:
غنیسازی به شیوه ارتقای روابط بر بهبود کیفیت روابط زناشویی موثر است.
چدول (۴-۱). میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها در پرسشنامه سازگاری زناشویی(نمره کل) در مرحله پیشآزمون و پسآزمون

انحراف استاندارد میانگین گروهها مراحل
۷/۴۸ ۵۱/۱۵ آزمایش پیشآزمون
۹/۴۶
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت