دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثر بازار گرایی بر عملکرد دانشگاه‌ های ایران- قسمت ۲۲

دسته بندی علمی – پژوهشی :
بررسی اثر بازار گرایی بر عملکرد دانشگاه‌ های ایران- قسمت ۲۲
۱۸/۰

منبع: یافته‌های پژوهش
جدول بالا مشخص می‌کند که میانگین پاسخ به متغیر جمع‌آوری اطلاعات ۵۵/۳ بوده است که در مقایسه با مقیاس سنجش، امتیازی بالاتر از حد متوسط را به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر با توجه به مقیاس سنجش، که هر چه این عدد به ۵ نزدیک‌تر باشد وضعیت کسب اطلاعات توسط دانشگاه بهتر است، مشخص می‌شود که پاسخ‌دهندگان در نمونه مورد بررسی نظر بالاتر از متوسط نسبت به این متغیر دارند.
شاخص‌های چولگی و کشیدگی نیز میزان تقارن پاسخ‌ها را نشان می‌دهند. به طور تقریبی اگر قدر مطلق ضرایب چولگی و کشیدگی از ۵/۰ کوچک‌تر باشد می‌توان گفت که توزیع تقریباً نرمال است. با توجه به این قاعده می‌توان گفت توزیع پاسخ‌ها به متغیر جمع‌آوری اطلاعات از نظر چولگی و کشیدگی تقریباً نرمال بوده و با توجه به منفی بودن ضریب چولگی به دست آمده اندکی تمایل به چپ دارد.

۲-۱-۳-۴٫ انتشار اطلاعات

در تحلیل نهایی تعداد ۷ سؤال برای سنجش انتشار اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. سنجش همه سؤال‌ها با استفاده از طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت که از خیلی زیاد تا خیلی کم درجه‌بندی شده بود، انجام شد. جدول ۵-۴ آماره‌های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی متغیر انتشار اطلاعات را نشان می‌دهد.
جدول ۵-۴٫ آماره‌های توصیفی انتشار اطلاعات

آماره متغیر میانگین انحراف معیار چولگی کشیدگی
انتشار اطلاعات ۱۸/۳ ۶۰/۰ ۳۶/۰- ۲۶/۰-

منبع: یافته‌های پژوهش
جدول بالا مشخص می‌کند که میانگین پاسخ به متغیر انتشار اطلاعات ۱۸/۳ بوده است که در مقایسه با مقیاس سنجش، امتیازی کمی بالاتر از متوسط را به خود اختصاص داده است. با توجه به مقیاس سنجش، که هر چه این عدد به ۵ نزدیک‌تر باشد، نمره مربوط به انتشار اطلاعات بالاتر است، امتیاز ۱۸/۳ نشانگر آن است که انتشار اطلاعات در دانشگاه‌ها بالاتر از متوسط است.
با توجه به قاعده ذکرشده بند فوق در مورد کشیدگی و چولگی می‌توان گفت توزیع پاسخ‌ها به ویژگی‌های محصول از نظر چولگی و کشیدگی نرمال بوده و با توجه به منفی بودن ضریب چولگی به دست آمده اندکی تمایل به چپ دارد.

۳-۱-۳-۴٫ متغیر پاسخگویی به اطلاعات

در تحلیل نهایی تعداد ۹ سؤال برای سنجش پاسخگویی به اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. سنجش همه سؤال‌ها با استفاده از طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت که از خیلی زیاد تا خیلی کم درجه‌بندی شده بود، انجام شد. جدول ۶-۴ آماره‌های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی متغیر پاسخگویی به اطلاعات را نشان می‌دهد.
جدول ۶-۴٫ آماره‌های توصیفی متغیر پاسخگویی به اطلاعات

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت