تحقیق دانشگاهی – بررسی اثر بازار گرایی بر عملکرد دانشگاه‌ های ایران- قسمت ۵

تحقیق دانشگاهی – 
بررسی اثر بازار گرایی بر عملکرد دانشگاه‌ های ایران- قسمت ۵

فهرست جداول
جدول ۴- ۱ جدول فراوانی سمت سازمانی Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۲ جدول فراوانی مربوط به میزان تحصیلات Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۳ جدول فراوانی مربوط جنست کارکنان Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۴ جدول فراوانی مربوط به سن پاسخدهندگان Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۵ نتایج تحلیل آزمون t تک نمونه‌ای بازار محوری (ارزش آزمون برابر ۳) Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۶ نتایج تحلیل آزمون t تک نمونه‌ای نوآورمحوری (ارزش آزمون برابر ۳) Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۷ نتایج تحلیل آزمون t تک نمونه‌ای مدیریت برند (ارزش آزمون برابر ۳) Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۸ توزیع فراوانی شرکت‌ها بر حسب استراتژی Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۹ آزمون کلی دو متغیر جهتگیری استراتژیک Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۱۰ آماره‌های توصیفی متغیرها Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۱۱ نتایج همبستگی متغیرهای بازار محوری و نوآورمحوری Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۱۲ نتایج همبستگی متغیرهای نوآوری و مدیریت Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۱۳ نتایج همبستگی متغیرهای نوآوری و مدیریت Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۱۴ آزمون استقلال جهت‌گیری استراتژیک و مدیریت برند Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۱۵ نتایج همبستگی متغیرهای جهتگیری استراتژیک و مدیریت برند Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۱۶ آزمون استقلال جهت‌گیری استراتژیک و بازار محوری Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۱۷ نتایج همبستگی متغیرهای جهتگیری استراتژیک و بازار محوری Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۱۸ آزمون استقلال جهتگیری استراتژیک و نوآورمحوری Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۱۹ نتایج همبستگی متغیرهای جهتگیری استراتژیک و نوآورمحوری Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۲۰ نتایج رگرسیون در مرحله اول Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۲۱ آنالیز واریانس مرحله اول Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۲۲ ضرایب رگرسیون در مرحله اول Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۲۳ نتایج رگرسیون در مرحله دوم Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۲۴ آنالیز واریانس مرحله دوم Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۲۵ ضرایب رگرسیون در مرحله اول Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۲۶ نتایج رگرسیون در مرحله سوم Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۲۷ آنالیز واریانس مرحله سوم Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۲۸ ضرایب رگرسیون در مرحله سوم Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۲۹ نتایج رگرسیون در مرحله سوم قسمت دوم Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۳۰ آنالیز واریانس مرحله اول Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۳۱ ضرایب رگرسیون در مرحله اول Error! Bookmark not defined.
جدول ۴- ۳۳ خلاصه فرضیه‌های مطرح در پژوهش Error! Bookmark not defined.
 

فصل اول

۱-کلیات تحقیق

مدیر سایت