بررسی اثر فرمولاسیون نانو ذرات نقره، عصاره و اسانس گیاه آویشن شیرازی در …

بررسی اثر فرمولاسیون نانو ذرات نقره، عصاره و اسانس گیاه آویشن شیرازی در  …

استفاده از یونهای فلزی نقره به علت داشتن خاصیت ضد قارچی، ضد باکتریایی، ضد ویروسی و ضد التهابی مورد توجه قرار گرفته است. یونهای نقره بر علیه گروه وسیعی از میکروارگانیسمها موثر هستند(۶۷).
این ذرات کوچک توانایی ایجاد واکنش با باندهای دی سولفیدی پروتئین موجود در باکتریها، ویروسها و قارچها را دارند. آنها قادرند ساختار سه بعدی پروتئینهای حاوی باند دیسولفید را تغییر دهند و عملکرد میکروارگانیسم را متوقف کنند. نانوذرات، ذرات کوچکی هستند که قطری کمتر از ۱۰۰۰ نانومتر دارند. نانوذرات خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاصی دارند و به واسطه این خصوصیات، جذاب شده و از نظر پزشکی و اقتصادی مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند. نانوذرات در نتیجه اندازه کوچکشان روی سلولهای زنده عمل میکنند و در فعالیتهای مطلوب بیولوژیک دخیل میشوند. البته به همین خاطر میتوانند دارای اثرات نامطلوب نیز باشند(۸۰).
در میان نانوذرات مختلف، نانوذرات نقره به علت داشتن خواصی از جمله رسانا بودن، پایداری شیمیایی، فعالیت کاتالتیکی و ضد باکتریایی مورد توجه قرار گرفته است. میکروارگانیسمها نقش مهمی در جذب فلزات سمی بر عهده دارند. به نظر میرسد نانوذرات نقره نقش مهاری و باکتریکشی دارند. استفاده توام از آنتیبیوتیک و نانوذرات نقره این مسئله را اثبات میکند(۱۲۳).
در این تحقیق قصد داریم علاوه بر اینکه اثر باکتریکشی هر کدام از اجزاء نانو ذرات نقره، عصاره و اسانس گیاه آویشن شیرازی را بر روی باکتری فوقالذکر به طور جداگانه بررسی کنیم، به طور همزمان اثر باکتریکشی ترکیب اسانس و عصاره گیاه آویشن شیرازی با نانوذره نقره را بررسی کنیم.
۱-۲- اهداف
بررسی اثر باکتری کشی عصاره گیاه آویشن شیرازی بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استرپتوکوکوس پیوژنز و سودوموناس آئروژینوزا.
بررسی اثر باکتری کشی اسانس گیاه آویشن شیرازی بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استرپتوکوکوس پیوژنز و سودوموناس آئروژینوزا.
بررسی اثر باکتری کشی نانوذره نقره بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استرپتوکوکوس پیوژنز و سودوموناس آئروژینوزا.
بررسی اثر باکتری کشی ترکیب نانوذره نقره و عصاره گیاه آویشن شیرازی بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استرپتوکوکوس پیوژنز و سودوموناس آئروژینوزا.
بررسی اثر باکتری کشی ترکیب نانوذره نقره و اسانس گیاه آویشن بر روی باکتریهای استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم و حساس به متی سیلین، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، استرپتوکوکوس پیوژنز و سودوموناس آئروژینوزا.
فصل دوم
مروری بر متون گذشته
۲-۱- کلیات گیاه شناسی
۲-۱-۱- گیاهان دارویی
بشر از روزی که خود را شناخت، درعرصه پرتکاپو و پرتلاش زندگی، درد، رنج وبیماری را تجربه کرده وگیاه نخستین وسیلهای بود که آدمی برای زدودن آلام و رفع بیماری به کاربرده است. براثر تجربه و خطای مشهود که بهترین معلم وراهنمای آدمی جهت بهره گیری و استفاده از گیاهان و شناخت دقیق اثرات درمانی آنها بود، آدمی توفیق یافت به خواص گیاهان داروئی بسیاری پی برده ودر این زمینه گیاهان مفید و اعجاز آفرین دارویی را از انواع سمی و مضر آنها تمییز و تشخیص دهد(۶).
در کتب مذهبی مانند اوستا به گیاهان داروئی از جمله به خاصیت و کاربرد انار و شاهدانه در مداوای بیماریها اشاره شده است، بقراط پدر علم طب و شاگرد وی ارسطو به استفاده از گیاهان برای درمان بیماریها میپرداختند. یکی از شاگردان ارسطو به نام تئوفراست مکتب درمان با گیاه را بنیانگذاری کرد. از قرن هشتم تا دهم میلادی نیز دانشمندان ایرانی چون محمدبن زکریای رازی، ابوعلی سینا و ابوریحان بیرونی به دانش درمان با گیاه رونق زیادی دادند و کتاب های معروفی مثل قانون و الحاوی را به رشته تحریر در آوردند(۴).
گیاهان دارویی از منابع بالقوه عظیم الهی هستند که با برنامه ریزی صحیح میتوانند در موارد درمانی و دارویی، غذایی، آرایشی و بهداشتی جایگاه ویژهای داشته باشند. با پیشرفت علم شیمی تجزیه و امکان تجزیه کمی مواد در قرون ١٨ و ١٩ مطالعات فراوانی در زمینه شناخت مواد متشکله گیاهان داروئی انجام شد و محققان شروع به شناسائی مواد مؤثره گیاهان کردند و کم کم دانشمندان به فکر جداسازی مواد مؤثره گیاهی از عصارههای گیاهی جهت استفاده در مصارف درمانی افتادند. با توسعه علم شیمی، دانشمندان برای رسیدن به اهداف پیش بینی شده درصدد برآمدند بجای مواد جدا وخالص شده از گیاه آنها را به شیوههای مصنوعی یعنی سنتزی تهیه نمایند. داروهای شیمیائی به علت مقرون به صرفه بودن و تأثیر مشخص بر بیماریها مطمئن تر تشخیص داده شدند. به علت اهمیت حیاتی و با توجه به بعد عظیم اقتصادی و سیاسی آن مسأله تولید و عرضه داروهای اساسی در اختیار چند کارتل بین المللی قرار گرفت. متأسفانه مسأله معنویت و ابعاد انسانی آن به شدت تحت الشعاع بعد اقتصادی آن قرار

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

گرفت. این روند روز به روز گسترش یافت تا اینکه در دهه ١٩۶٠ میلادی با ایجاد چند فاجعه عظیم و چشمگیر درمورد اثرات سوء داروهای شیمیایی به یکباره جهانیان متوجه اثرات جانبی و سوء و زیانبخش بسیاری از داروهای شیمیائی شدند به طوریکه سازمان احتیاط دارو که مقر آن در سوئد قرار دارد ظرف یکسال حدود ٣٠٠٠ گزارش در مورد حوادث ناگوار از مصرف داروهای شیمیائی دریافت نمود. عوارض جانبی داروهای شیمیائی بدلیل ترکیبات ناخالص و بینابینی است که هنگام سنتز آنها ایجاد میشود. امروزه مشخص شده است که مواد مکمل گیاهان در کنار خواص داروئی آنها از بروز اثرات جانبی و سوء جلوگیری میکند و بدن نسبت به مواد طبیعی در داروهای گیاهی حساسیت نشان نمیدهد. از اواسط قرن بیستم داروهای گیاهی در بسیاری از موارد جایگزین داروهای شیمیائی شدند به طوریکه قرن حاضر را رنسانس گیاهان داروئی نام نهادند(۴).
استفاده از گیاهان داروئی و اعتقا د به شفابخشی آنها در فرهنگ ایران ریشهای عمیق دارد که ما را در جهت شناسایی و مصرف علمی آنها سوق میدهد. از طرفی با افزایش جمعیت و نیاز مبرم صنایع دارویی به گیاهان دارویی به عنوان مواد اولیه تولید دارو، توجه و تحقیق پیرامون این دسته از گیاهان ضروری است و بالاخره ارزش اقتصادی و ارزآوری آنها نیز مورد توجه است(۳).
۲-۱-۲-علت انتخاب علت انتخاب آویشن شیرازی جهت انجام تحقیق
به علت علاقه وافر مردم و مصرف روزافزون داروهای گیاهی و اهمیتی که این بخش از منابع طبیعی ایران از نظر اقتصادی و درمانی دارا می باشد، ضرورت تحقیقات در زمینه اثرات درمانی گیاهان دارویی محرز میگردد. امروزه تحقیق و بررسی پیرامون گیاهان دارویی در سراسر دنیا انجام میشود. گیاه آویشن شیرازی بومی نواحی مرکزی و جنوب ایران است و در طب سنتی مصارف زیادی دارد. چندین سال است که از گیاه آویشن به عنوان یک ضد میکروب به کار میبرند. از بخور آن برای رفع سرماخوردگی استفاده میشود و اثرات ضد میکروبی و قارچی آن نیز به اثبات رسیده است. دسترسی به این گیاه آسان است و در بازار دارویی ایران به قیمت مناسبی وجود دارد. در ضمن کشت آن ساده میباشد و به صورت خودرو نیز میروید. همچنین طعم و بوی مطبوعی دارد و استفاده آن از راه جلدی و خوراکی زننده نمیباشد و تاکنون اثرات جانبی مهمی نیز از آن گزارش نشده است(۱۱).
۲-۱-۳-تاریخچه گیاه آویشن شیرازی
آویشن به عنوان یک گیاه دارویی از زمان های بسیار قدیم مورد استفاده بوده است. خواص ضد باکتریائی، ضد قارچی و ضد انگلی اسانس آویشن موجب شده است که این گیاه از قرن ١۶ رسماً به عنوان یک گیاه دارویی معرفی شود و در تمام فارماکوپههای معتبر از این گیاه به عنوان یک گیاه دارویی مهم یاد شود(۱۱).
نیومن[۹] در سال ١٧٢۵ ماده مؤثره این گیاه را کشف کرد و آن را کافور آویشن نامید و دانشمند دیگری بنام سالماند[۱۰] در سال ١٨۵٣ این ماده را تیمولا نام گذاشت. پس از شناخت مواد مؤثره آن تحقیقات زیادی بر روی اثرات درمانی آن در درمان بیماریهای مختلف انجام شد(۱۱).
آویشن از گیاهان مهم تجاری بوده که در برخی کشورها نظیر مجارستان ارزش اقتصادی بالائی دارد به طوریکه از این کشور هر ساله به طور متوسط ٢٠ تن آویشن به ارزش ۶٠ هزار دلار به کشورهای غربی صادر می شود(۱۵).
۲-۱-۴- مشخصات گیاه آویشن شیرازی (Zataria multiflora)
آویشن یا آویشم به گروهی از گیاهان از تیره نعناع[۱۱]راسته لامیالها[۱۲] اطلاق می شود که به ٣ جنس تعلق دارند:
الف: جنس زاتاریا[۱۳]: گونه ای از این جنس در جنوب ایران وجود دارد که به نام آویشن شیرازی، یا آویشن برگ پهن معروف است و گیاهی خشبی با برگهای کوچک تقریباً گرد و ساقه ای تقریباً سفید رنگ است.
ب- جنس زیزیفورا[۱۴]: آویشن باریک برگ گونهای از این جنس است و از نظر شکل ظاهری به جنس تیموس[۱۵] شبیه است.
ج- جنس تیموس: گونهها یا جنس به علت هیبریداسیون بین گونهای بسیار متنوعند در فلور ایرانیکا ١٧گونه از این جنس گزارش شده است که ١۴ گونه متعلق به کشور ایران است.
جنس زاتاریا دارای یک گونه به نام مولتی فلورا[۱۶] است که نام اصلی آن در زبان فارسی آویشن شیرازی میباشد و اسامی دیگر آن عبارتند از: آذربه، آزکنده، آس بویه، آشمه کهی، اوجی، اوجی، اوشن، اویشم (اصفهانی)، اویشه (شیرازی)، آیشم، آیشوم، ساتار، ساتر، ستار فارس (هندی)، سینسبر، صعتر رسمی (عربی)، کوشانه شیرازی، کلکله (ترکی)، کهلیلک اوتی، هزوا (کردی) و هزوه (کردی)(۱, ۲, ۲۱). در خانواده مربوط به آویشن گیاهان مهم دارویی دیگری مانند نعناع و رزماری هم قرار دارند. در تیره نعناع حدود ۲۰۰ جنس و ۳۳۰۰ گونه قرار دارند.
جنسهای مهم این تیره در جدول آمده است(۵۲). در ایران ۴۹ جنس و چند صد گونه از این تیره یافت میشود. سه جنس زاتاریا، زیزیفور و تیموس از نظر خواص دارویی شباهتهای زیادی به هم دارند(۱۷).
جدول ۲-۱- جنسهای مهم تیره نعناع

مدیر سایت

جنس تعداد گونه جنس تعداد گونه