بررسی اثر فرمولاسیون نانو ذرات نقره، عصاره و اسانس گیاه آویشن شیرازی در مهار برخی باکتریهای …

بررسی اثر فرمولاسیون نانو ذرات نقره، عصاره و اسانس گیاه آویشن شیرازی در مهار برخی باکتریهای  …

بیشترین غلظت نانو ذرات نقره + غلظت متوسط عصاره گیاه
بیشترین غلظت نانو ذرات نقره + بیشترین غلظت عصاره گیاه
۳-۲-۱۷- بررسی حداقل غلظت مهار کنندگی رشد (MIC) به روش رقیق سازی در میکروپلیت
در این تحقیق برای تعیین MIC[45] از روش Broth microdilution استفاده شد. علت نامگذاری این روش به این دلیل است که فقط حجم کمی از محیط براث معادل Lµ ۱۰۰ در هر یک از چاهکهای استریل میکروپلیت قرار میگیرد.
با توجه به اینکه اولین غلظت عصاره mg/ml100 بود پس اولین غلظت در چاهک میکروپلیت هم باید همین باشد. بنابراین ابتدا mg 200 از عصاره وزن شد و درml 1 حلال ۱۰% DMSO کاملاً حل شد و غلظت mg/ml200 به دست آمد. در تمام چاهکهای میکروپلیت Lµ ۱۰۰ محیط کشت مولر هینتون براث ریخته شد. از غلظت mg/ml200 به میزان Lµ۱۰۰ به چاهک اول انتقال داده شد. غلظت به دست آمده mg/ml100 بود. از این چاهک Lµ۱۰۰ برداشته و به چاهک دوم انتقال شد. همینطور این روند ادامه شد تا چاهک آخر و از آن Lµ۱۰۰ دور ریخته شد. از سوسپانسیون میکروبی معادل نیم مک فارلند که قبلاً از کشت ۲۴ ساعته آماده شده بود به هر کدام از چاهکها Lµ۱۰۰ اضافه شد.
با توجه به اینکه اولین غلظت اسانس mg/ml200 بود. جهت تعیین MIC اسانس ابتدا ۴/۰ سی سی از اسانس معادل Lµ۴۰۰ به ۱ میلیلیتر حلال ۱۰% DMSO اضافه شد و غلظت mg/ml400 به دست آمد. به تمام چاهکها Lµ۱۰۰ محیط کشت مولر هینتون براث اضافه شد. از غلظت mg/ml400 به چاهک اول انتقال داده شد و بنابراین غلظت mg/ml200 بدست آمد. سپس از این چاهک Lµ۱۰۰ به چاهک بعدی انتقال داده شد و این کار ادامه داده شد تا آخرین چاهک و از آن Lµ۱۰۰ دور ریخته شد. به تمام چاهکها Lµ۱۰۰ سوسپانسیون میکروبی معادل نیم مک فارلند اضافه شد.
برای تعیین MIC نانو ذرات نقره نیز مانند موارد دیگر عمل شد در تمام چاهکها Lµ ۱۰۰ محیط کشت مولر هینتون براث ریخته شد. از محلول نانو ذرات نقره با غلظت µg/ml 8000 به میزان Lµ۱۰۰ به چاهک اول اضافه شد و غلظت µg/ml 4000 به دست آمد. از این چاهک Lµ۱۰۰ برداشته و به چاهک بعدی اضافه شد و تا چاهک آخر همین روند ادامه داده شد و از آخری Lµ۱۰۰ دور ریخته شد. در نهایت به تمام چاهکها Lµ۱۰۰ از سوسپانسیون میکروبی معادل نیم مک فارلند اضافه شد.
غلظت هر کدام از عصارهها، اسانسها و نانو ذرات نقره در هر چاهک به ترتیب جدول ۳-۱ خواهد بود.
جدول ۳-۱- غلظت عصاره، اسانس و نانو ذرات نقره در چاهک های میکروپلیت

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

چاهک۱۰ چاهک ۹ چاهک ۸ چاهک ۷ چاهک
۶
چاهک ۵ چاهک ۴ چاهک ۳ چاهک ۲ چاهک
۱
۱۹۵/۰ mg/ml ۳۹/۰ mg/ml ۷۸/۰ mg/ml ۵۶/۱ mg/ml ۱۲۵/۳ mg/ml ۲۵/۶ mg/ml ۵/۱۲ mg/ml ۲۵ mg/ml ۵۰ mg/ml ۱۰۰ mg/ml عصاره