بررسی اثر فرمولاسیون نانو ذرات نقره، عصاره و اسانس گیاه آویشن شیرازی در …

بررسی اثر فرمولاسیون نانو ذرات نقره، عصاره و اسانس گیاه آویشن شیرازی در  …

۳۹/۰ mg/ml

۷۸/۰ mg/ml

۵۶/۱ mg/ml

۱۲۵/۳ mg/ml

۲۵/۶ mg/ml

۵/۱۲ mg/ml

۲۵ mg/ml

۵۰ mg/ml

۱۰۰ mg/ml

۲۰۰
mg/ml

اسانس

۸/۷ µg/ml

۶۲/۱۵ µg/ml

۲۵/۳۱ µg/ml

۵/۶۲ µg/ml

۱۲۵ µg/ml

۲۵۰ µg/ml

۵۰۰ µg/ml

۱۰۰۰ µg/ml

۲۰۰۰ µg/ml

۴۰۰۰
µg/ml

نانو ذرات نقره

جهت کنترل مثبت در یکی از چاهکها از محیط کشت و سوسپانسیون میکروبی ریخته شد و برای کنترل منفی در چاهک دیگر محیط کشت و عصاره/ اسانس و نانو ذرات نقره ریخته شد. برای جلوگیری از خشک شدن مواد داخل میکروپلیت درب آن بسته شد و به مدت ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد انکوبه شد.
مقدار MIC عبارت است از حداقل غلظتی که قادر است از رشد قابل مشاهده ارگانیسم جلوگیری کند و آنتیبیوتیکهایی که غلظت درمانی در این حد ایجاد کنند باکتریواستاتیک نام دارند، که بوسیله چشم غیر مسلح هم قابل مشاهده است. با مقایسه چاهکها با خانه کنترل مثبت و کنترل منفی میتوان رشد یا عدم رشد باکتری را مشاهده کرد. آخرین چاهک که در آن رشدی مشاهده نمیگردد به عنوان MIC در نظر گرفته میشود.
۳-۲-۱۸- بررسی حداقل غلظت کشنده باکتری (MBC)
مقدار [۴۶]MBC عبارتست از حداقل غلظتی از دارو که قادر است ۹۹% از باکتریها را از بین ببرد. برای تعیین MBC از هر یک از چاهکهای میکروپلیت که رشد باکتری در آنها دیده نشده است به میزان ۱۰ میکرولیتر برداشته و در محیط جامد مولر هینتون آگار کشت و به مدت ۲۴ ساعت در انکوباتور قرار داده شد و غلظتی که در آن هیچ کلنی از میکروارگانیسم رشد نکرده بود به عنوان MBC گزارش گردید.
کلیه مراحل فوق در کنار شعله انجام شد و هر تست ۳ بار تکرار و نتایج حاصله ثبت گردید.
۳-۲-۱۹- آزمون Check board microtiter
این آزمون یک روش مرسوم جهت تعیین MIC داروهای ضد میکروبی در ترکیب میباشد. جهت این انجام این آزمون از میکروپلیت ۹۶ خانه استریل استفاده شد. ابتدا تمام رقتهای نانو ذرات نقره، عصاره و اسانس آویشن شیرازی که قبلاً نحوه آماده سازی آن توضیح داده شده، آماده گردید. سپس Lµ ۵۰ از سریال رقت‌های نانو ذرات نقره در ردیفهای افقی در چاهکها ریخته شد. سپس Lµ ۵۰ از سریال رقتهای عصاره/اسانس گیاه در ردیفهای عمودی چاهک اضافه شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت