جستجوی مقالات فارسی – بررسی اثر فرمولاسیون نانو ذرات نقره، عصاره و اسانس گیاه آویشن شیرازی در مهار …

جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی اثر فرمولاسیون نانو ذرات نقره، عصاره و اسانس گیاه آویشن شیرازی در مهار  …

در ترکیب نانو ذرات نقره و عصاره گیاه آویشن شیرازی در اولین چاهک ردیف افقی غلظت نانو ذرات نقره µg/ml 8000 و در آخرین چاهک ردیف افقی غلظت µg/ml 625/15 میباشد و غلظت عصاره آویشن شیرازی در اولین چاهک عمودی غلظت mg/ml100 و در آخرین چاهک ردیف عمودی غلظت mg/ml78/0 میباشد. در ترکیب نانو ذرات نقره و اسانس آویشن شیرازی نیز به همین صورت میباشد. به این ترتیب غلظت ترکیب مورد نظر ما در اولین ردیف عمودی/افقی دارای بیشترین غلظت و در آخرین چاهک عمودی/افقی دارای کمترین غلظت میباشد. در نهایت Lµ ۱۰۰ از سوسپانسون میکروبی معادل نیم مک فارلند در تمام چاهک اضافه شد. به عنوان شاهد از رقتهای نانو ذرات نقره و عصاره/ اسانس گیاه آویشن شیرازی جهت کنترل در چاهکهای دیگر به تنهایی ریخته شد. سپس به مدت ۳ تا ۵ دقیقه روی شیکر قرار داده و سپس میکروپلیت در داخل انکوباتور ۳۷ درجه سانتیگراد به مدت ۲۴ ساعت گرما گذاری شد و سپس مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان MIC ترکیب نانو ذرات نقره و عصاره/ اسانس آویشن شیرازی در نظر گرفته شد.
۳-۲-۲۰- تعیین FIC ترکیب نانو ذرات نقره و عصاره/اسانس گیاه آویشن شیرازی
جهت تعیین اثر تداخلی ترکیب یا تعیین مقدار FIC[47] (غلطت بازدارندگی جزئی) ابتدا مقدار MIC نانو ذرات نقره در ترکیب با عصاره/اسانس آویشن شیرازی همانطور که قبلاً توضیح داده شد، تعیین گردید و همچنین مقدار MIC عصاره و اسانس آویشن شیرازی در ترکیب با نانو ذرات نقره تعیین شد، سپس طبق فرمولهای زیر محاسبه شد. سپس مقدار FICI[48] یا FIC کل نیز طبق فرمول محاسبه گردید.
چنانچه مقدار FICI کمتراز ۵/۰ باشد اثر سینرژیستی است، بین ۵/۰ و ۱ باشد هم افزایی نسبی دارد و اگر مقدار آن بین ۱ و ۴ باشد بی اثر است و اگر بیش از ۴ باشد آنتاگونیست میباشد.
FICI≤ ۰٫۵: Synergistic 0.5> FICI≤۱٫۰: Additive
۱>FICI≤۴: Indifferent > 4: Antagonistic FICI
۳-۲-۲۱- معتبر سازی آزمایشات
۱- کنترل کیفی عصاره، اسانس، نانو ذرات نقره و حلال آنها از نظر آلوده نبودن، از طریق کشت آنها در محیط مولر هینتون براث. بدین منظور Lµ۱۰۰ از هر کدام، در Lµ۱۰۰محیط کشت مولر هینتون براث ریخته شد و ۲۴ ساعت در ۳۷ درجه سانتیگراد انکوبه شد. پس از طی این مدت زمان چنانچه هیچ کدورتی مشاهده نگردد به منزله عدم آلودگی میباشد.
۲- استفاده از کنترل منفی در روش چاهک پلیت. به این صورت که در یکی از چاهکها از حلالهای مورد نظر ریخته شد. در صورتی که هاله عدم رشد ایجاد نشود، به این معنی است که حلال مورد نظر فاقد خاصیت ضد میکروبی میباشد.
۳-استفاده از کنترل منفی در روش تعیین MIC. به این صورت که در یکی ازچاهکهای میکروپلیت فقط از عصاره، اسانس و یا نانو ریخته شد و در چاهک بعدی فقط محیط کشت مولر هینتون براث ریخته شد. در هیچ کدام از این چاهکها نباید کدورتی مشاهده شود.
۴-استفاده از کنترل مثبت رشد در روش تعیین MIC. در یکی از چاهکهای میکروپلیت فقط از مجموعه محیط کشت و سوسپانسیون میکروبی ریخته شد. کدورت بوجود آمده در این چاهک میتواند مقیاسی جهت بررسی تمام چاهکها از نظر کدورت باشد.
۵-استفاده از آنتیبیوتیک استاندارد که به عنوان کنترل کار، همزمان در یکی از چاهکها در روش چاهک پلیت و در یکی از چاهکهای میکروپلیت در تعیینMIC فقط از سوسپانسیون آنتیبیوتیک ریخته شد.
فصل چهارم
نتایج
۴-۱- نتایج اثرات ضد باکتریایی عصاره، اسانس و نانو ذرات نقره
در پژوهش حاضر اثر ضد میکروبی عصاره و اسانس آویشن شیرازی و همچنین نانو ذرات نقره بر روی ۵ باکتری استاف اورئوس حساس و مقاوم به متیسیلین، استاف اپیدرمیدیس، استرپتوکوک پیوژنز و سودوموناس آئروژینوزا مورد آزمایش قرار گرفت.
در بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره گیاه آویشن شیرازی ۸ غلظت متفاوت در نظر گرفته شد. در جدول ۴-۱ میانگین قطر هاله عدم رشد غلظتهای مختلف عصاره آویشن شیرازی بر بروی این ۵ باکتری آورده شده است. همچنان که مشاهده میشود، بالاترین غلظت عصاره گیاه یعنی mg/ml 100 بیشترین اثر ضد میکروبی را دارد و پایینترین غلظت عصاره گیاه که اثر باکتری کشی دارد، در باکتری استاف اورئوس mg/ml125/3، در باکتری MRSA نیز mg/ml125/3، در باکتری استاف اپیدرمیدیس mg/ml56/1، در باکتری استرپ پیوژنز mg/ml 78/0 و در باکتری سودوموناس آئروژینوزا mg/ml5/12 میباشد.
در بررسی اثر ضد باکتریایی اسانس گیاه آویشن شیرازی نیز ۸ غلظت آماده شد. بالاترین غلظتی از اسانس که تهیه شد mg/ml200 میباشد. همانطور که در جدول ۴-۲ آمده است، در بالاترین غلظت اسانس در هر ۵ باکتری هاله عدم رشد مشاهده میگردد. پایینترین غلظت اسانس که اثر ضد باکتریایی دارد، در ۳ باکتری استاف اورئوس، MRSA و استاف اپیدرمیدیس mg/ml 25/6، در باکتری استرپتوکوک پیوژنز mg/ml56/1 و در باکتری سودوموناس آئروژینوزا mg/ml 25 میباشد.
در بررسی اثر ضد باکتریایی نانو ذرات نقره از محلول کلوئید نانو ذرات نقره شرکت نانو لوتوس پاسارگاد استفاده شد. ۸ غلظت متفاوت از آن برای تعیین قطر هاله عدم رشد تهیه گردید. همانطور که در جدول ۴-۳ مشاهده میگردد در بالاترین غلظت محلول نانو ذرات نقره µg/ml 8000 بالاترین قطر هاله عدم رشد مشاهده میگردد و در پایینترین غلظت آن µg/ml 5/62 کمترین قطر هاله عدم رشد مشاهده میگردد.
جدول۴-۱- نتایج قطر هاله عدم رشدعصاره آویشن شیرازی بر روی ۵ باکتری مورد آزمای

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

ش

مدیر سایت

باکتری غلظت میانگین قطر هاله عدم رشد (میلیمتر) انحراف استاندارد
(میلیمتر)
p-value معنی داری
S. aureus ۱۰۰ ۲۹٫۳۳ ۱ ۰٫۰۰۲ معنی دار