بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۱۳

بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۱۳

۷ ـ فراگرد نظارت سلسله مراتبی تخصصی

۸ ـ هدف گذاری متوسط خیلی بالا

منبع : (ناظم، ۱۳۸۷، ۱۸)
۲-۲-۷-۸-مطالعات جو سازمانی بر اساس مدل مک کلند[۱۵۹]
عناصری از قبیل ساختار سازمانی ، ساختار اجتماعی ، رهبری ، مدیریت، فرایندهای تصمیم گیری و نیازهای اعضای سازمان ، فاکتورهای محیطی مهمی برای سازمان و ادراک افراد به منظور درک آنان از جو سازمانی در محیط کاری به شمار می آیند. طبق نظر استرینگر (۲۰۰۲) این عناصر موجود در مدل جو سازمانی با مدل نیازهای مک کلند ارتباط پیدا می نماید. این مدل شامل ۳ دسته نیاز می باشد که شامل نیاز به موفقیت[۱۶۰]، نیاز به وابستگی[۱۶۱] و نیاز به قدرت[۱۶۲] است. مدل به وجود آمده شامل سه دسته جو می باشد که شامل جو موفقیت محور ، جو قدرت محور و جو وابستگی محور می باشد ( هنوجک[۱۶۳] ،۲۰۰۵، ۶۷).
جو موفقیت محور :در این جو سازمانی ، تاکید زیادی در اهمیت اهداف سازمانی می گردد. این جو عامل موثری در بهبود تفکر خلاق ، رضایت شغلی و نیاز به موفقیت می باشد. جو موفقیت مدار اهمیت زیادی را در ایجاد حس ، شرایط پیشرفت و موفقیت در سازمان می باشد.
جو قدرت محور : این جو قدرت مناسبی را برای نیازهای اعضای سازمان در جهت انجام وظایفشان ایجاد می نماید. قدرت تصمیم گیری در سازمان بستگی به مدیران و اعضایی است که بایستی تحت قوانینی کار نمایند. اگر قوانین موجود خشن عمل نمایند، باعث می گردند که سطح رضایت و خلاقیت اندکی در سازمان حاصل گردد.
جو وابسته محور : این جو در واقع روابط افراد را از نزدیک به نمایش می گذارد. این جو در ایجاد رضایت شغلی بالا و نگرش کارکنان تاثیر گذار می باشد. اهمیت بالای آن در به وجود آمدن فرصت های خوب برای توسعه کار تیمی، حمایت در کار کردن در گروه ، آزادی در کار و نیز احترامی که به کارگران در کار تیمی در نتیجه این اقدام حاصل می گردد ، می باشد( هنوجک ،۲۰۰۵، ۶۷).
۲-۲-۷-۹-مدل شش بعدی وایز بورد
وایزبورد، جهت اندازه گیری جو سازمانی شش ویژگی، اهداف، ساختار، ارتباطات، پاداش ها، رهبری و روش های کمکی را مطرح می کند. با توجه به مقیاس وایز بورد، هر چقدر ساختار سازمان انعطاف پذیر، شبکه ارتباطی باز، پاداشهای متناسب با استحقاق افراد، شیوه رهبری به صورت دموکراتیک و روش های کمکی مناسب تر باشد جو سازمانی بازتر خواهد بود. این مدل یک نگرش سیستماتیک برای تجزیه و تحلیل روابط در میان متغیرهایی که بر روی اداره سازمان تاثثیر می گذارند را منعکس می کند . مدل شش بعدی وایز بورد جنبه های غیر رسمی سیستم را اندازه گیری می کند .آن همچنین برای یک مشاور تسهیل کننده در جهت اندازه گیری جنبه های رسمی سازمان و آزمودن شکاف بین جنبه های رسمی و غیر رسمی می تواند مفید باشد . مدل شش بعدی وایز بورد به عنوان گام اول در تعیین مداخلات مناسب برای تلاش های تغییر سازمانی مطرح است . آن به عنوان یک ابزار شناختی برای بهبود سازمان یا بهبود ظرفیت واحدهای کاری برای خدمت به مشتریان می تواند مورد استفاده قرار گیرد (مقیمی ،۱۳۸۶،۱۹۱).
ﭘرسشنامه ای که برای سنجش جو سازمانی مورد استفاده قرار می گیرد ، توسط رابرت سی ﭘریز یوسی ابداع شده است. این ﭘرسشنامه به سازمان کمک خواهد کرد تا با انجام تجزیه و تحلیل خود با استفاده از مدل شش بعدی وایز بورد ، به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی یابد . این ﭘرسشنامه از سی و ﭘنج سوال تشکیل شده است که شرح هر یک از سوالات با توجه به ماهیت و شرایط اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی مورد بحث ، تغییراتی نموده است تا از نظر دریافت ذهنی ﭘاسخ دهنده ، قابل درک باشد (مقیمی ،۱۳۸۶، ۱۹۲). شکل شماره (۲-۸) مدل شش بعدی وایز بورد را نشان می دهد.
هدف :
ما به چه کاری مشغولیم
امتیاز …..
ارتباطات:
چگونه تضاد بین افراد را مدیریت کنیم با تکنولوژی؟
امتیاز ….
ساختار:
چگونه تقسیم کار کنیم؟
امتیاز ….
رهبری :
آیا کسی این جعبه ها را به حالت متاون نگه می دارد؟
امتیاز …..
ﭘاداش :
آیا همه وظایف نیازمند محرک ها است؟
امتیاز ……..
مکانیزم های مفید :
آیا ما تکنولوژی های کافی برای هماهنگی داریم؟
امتیاز ….
محیط
محیط
محیط
شکل شماره (۲-۸) : مدل شش بعدی وایزبورد
منبع : (مقیمی ،۱۳۸۶، ۱۹۲)
۲-۲-۸-جو سازمانی و نظارت بر آن
نظارت بر فضای یک سازمان این کارها را در بر می گیرد:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت