بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۱۴

بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۱۴

به کار بردن پرسشنامه (یعنی یک ابزار) برای پی بردن به وضعیت فضای سازمان یا گروه.
گام های مدیری: برای تعیین وضعیت دلپسند سازمانی و نظام های پشتیبانی برای دستیابی به کارکرد بالا.
بازبینی عامل های نخستین و بنیادی که وضعیت کنونی را به وجود می آورند: در صورت ضرورت، تدوین برنامه هایی که این علت های بنیادی و زیربنایی را دگرگون کند. (الگوی فضای نظام، بخت آن را می دهد که علت ها را شناخت و مورد رسیدگی قرار داد نه آنکه فقط نشانه ها و معلول ها را از میان برداشت).
دنبال کردن کنش های ویژه، برای دگرگون کردن وضعیت جو سازمانی، از آن جمله، بهتر کردن نظام های مدیری، پرورش مهارت ها و شیوه های اجرایی، و پدیدآوردن هنجارها و ارزش های گروهی.
ارزیابی های گاه به گاه برای پدیدآوردن سازگاری و تطبیق های لازم و برپا داشتن ردیابی و پی گیری پیوسته از وضع و قابلیت سازمان (ناظم،۱۳۸۷،۳۶).
احساس سنگینی در جو
شکل شماره (۲-۹) : نظارت بر جو سازمانی
منبع: (ناظم، ۱۳۸۷، ۳۷)
سنجش جو کنونی با جو دلپسند
ترازه تازه جو بدست می آید
طرح کنش ریخته
می شود
وضعیت آرمانی آزموده می شود
۲-۲-۹-جو سازمانی و رهبری
نتایج پژوهش خانم لیهمن[۱۶۴] (۲۰۰۳) نشان می دهد که سیاستها ، برنامه های سازمان ، وضعیت مالی یا ارزش سهام شرکت هیچکدام سازمان را به محیطی مناسب برای کارکردن تبدیل نمی کند ، بلکه آنچه از سازمان یک محیط کار ایده‌آل و مطلوب می سازد، احساس کارکنان نسبت به ابعاد محیط کار (مدیریت، شغل و همکاران) است. از سه بخش ایجادکننده جو سازمانی یعنی ارتباط مدیران با کارکنان، شغل کارمندان و ارتباط کارکنان با یکدیگر، ارتباط مدیر با کارکنان خود، مهمترین عامل تعیین کننده جو سازمانی است.
تحقیقات متعدد نشان می دهد که سبک رهبری و رفتار مدیر مهمترین عامل تاثیرگذار بر نگرش کارکنان از جو سازمانی است. بنابراین می توان گفت که احساساتی که کارکنان در محیط تجربه می کنند ، بیش از هر چیز متأثر از اعتماد و احساسی است که آنان نسبت به مدیران خود دارند. در واقع، از بین سه ویژگی عنوان شده ( مدیر، همکاران و شغل) مدیران را می توان عامل اصلیِ ایجاد و تقویت این احساس در کارکنان و در نهایت ایجاد جو سازمانی متعالی دانست.
خانم امی لیمن (۲۰۰۳) با پژوهش در یکصد شرکت برتر دنیا دریافت که مدیران این شرکتها ، به منظور ایجاد و تقویت این احساس در سازمان به طور جدی عوامل زیر را پیگیری می کنند:
مدیران ارتباطی دو جانبه با کارکنان برقرار می کنند و از این طریق اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار می دهند و صلاحیت خود را به کارکنان اثبات می کنند و با رفتارهای اخلاقی و صادقانه اعتبار خود در افکار عمومی را افزایش می دهند.
مدیران از طریق حق شناسی و قدردانی، فراهم آوردن شرایط و فرصتهای لازم برای رشد کارکنان، مداخله آنها در امور، استقبال از ایده ها و همچنین حساسیت نسبت به علائق شخصی آنان، توجه و احترام به کارکنان را نشان می دهند.
مدیران از طریق رعایت عدالت در پرداختها، رفتار با کارکنان به عنوان اعضای دائمی خانواده سازمان، عدالت در استخدام و ارتقا، عدم تبعیض و قائل شدن حق تجدید نظر خواهی برای کارکنانی که متهم، متخلف یا ناکارآمد شناخته شده‌اند، انصاف و بی طرفی خود را آشکار می‌کنند.
مدیران کار کارکنان را معنی دار و ارزش آفرین می کنند. کارها و تلاشهای گروهی را تشویق و تسهیل کرده و شرایطی فراهم می کنند که کارکنان از کار و عضویت در سازمان احساس افتخار کنند و بالاخره از طریق صمیمیت و همدلی و ایجاد فضایی دوستانه، در کارکنان احساس همراهی و وفاداری ایجاد می کنند .
یکی از مظالعات اولیه در مورد جو روانی توسط کرت لوین[۱۶۵](۱۹۳۰) انجام گشته است که شامل روابط بین رفتار افراد و محیط در یک سازمان را بیان می کند. کرت لوین(۱۹۳۰) مدلی را به صورت یک رابطه به صورت ذیل بیان کرده است.
B = f (P ‚ E)
به جای حرف B می توان رفتار افراد، واحد و یا سازمان را در نظر داشته باشیم ، که در مقابل شخصیت (P) و محیط سازمانی قرار می گیرد(لیتوین و همکاران[۱۶۶]، ۱۹۹۶، ۲۱۵).
مفهوم جو یک پلی را بین تئوری های انگیزش فردی و تئوری های سازمانی بر قرار می سازد. سازمان اینجا به عنوان هر چیزی که درک توسط افراد درک می شود تعریف می گردد که این ها می تواند شامل اثرات عینی بر سیستم، سبک های غیر رسمی مدیران فاکتورهای محیطی مختلفی که بر نگرش تاثیر گذار است و انگیزش افرادی که در یک سازمان کار می کند، می باشد(استرینگر[۱۶۷] ، ۲۰۰۲، ۳-۶).

این مطلب را هم بخوانید :
بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۹

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

عملکرد و سبک رهبری
جو سازمانی
انگیزش تحریک شده
عملکرد بهبود یافته
شکل شماره (۲-۱۰) : رابطه بین رهبری ، جو سازمانی و عملکرد
منبع : (استرینگر ، ۲۰۰۲ ، ۱۰۰)

۲-۲-۱۰-مقیاس های سنجش جو سازمانی
در اینجا به چند مقیاس سنجش جو سازمانی که توسط صاحبنظران علوم رفتار سیاسی، تهیه و تدوین شده است اشاره می نمائیم.
نمایه جو سازمانی با استفاده از عملیات زیرساخت سایبری[۱۶۸]
مفهوم پردازی لیکرت از جو سازمانی
مدل شش بعدی و ایز بورد و همکاران

مدیر سایت