بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۱۵

بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۱۵

بررسی پویایی های سازمانی (از سالم تا ناسالم)
بررسی جهت گیری کنترل دانش آموزان (از قیمی تا انسانی)
بررسی رفتار معلم ـ مدیر (از باز تا بسته) با پرسشنامه توصیف جو سازمانی [۱۶۹] (هاشمی طاری ، ۱۳۷۸،۴۱).
جرج استرن و کارل استاین هوف بر مبنای عقاید لوین، مقیاس نمایه جو سازمانی را تدوین نمودند. اساسا لوین رفتار انسان را نتیجه روابط فرد و محیط می دانست. وی بیان داشت که رفتار، حاصل تعامل پویا، بین فشارهای محیطی و نیازهای فردی است. (علاقه بند، ۱۳۷۷، ۴).
در این مقیاس، نیازها به عنوان نیروهای درونی و فشارها به عنوان نیروهای بیرونی تلقی شده اند. استرن مجموعه ای از ۳۰ نیرو را تشخیص داد که نیازها و نیروهای درونی را تشکیل می دهند. این نیروها دارای قرینه های محیطی هستند که به عنوان فشار اجتماعی با نیروهای بیرونی عمل می کنند. استرن فشار را به عنوان یک زمینه سازمانی می داند که تلاشهای فرد را برای ارضاء نیازهای خود تسهیل یا تهدید می کند. (علاقه بند، ۱۳۷۷، ۱۲).
۲-۲-۱۱-ارتباط سبک تفکر با جو سازمانی
جو سازمانی به عنوان بخشی از سازمان و به عنوان یک حالت روانی مربوط به کیفیت محیط درونی سازمانی می شود که افراد آن را درک می کنند. اساسا جو سازمانی بر مبنای ویژگی های محیطی قرار گرفته است که این ویژگی ها شامل افراد و محط خارجی می باشد. طبق نظر روسیو[۱۷۰] (۱۹۸۸) و فورنهام[۱۷۱](۱۹۹۷) ، شاید عبارت درست تر در مورد ادارک افراد از محیط خارجی این باشد که گفته شود اداراک به معنای چگونگی تجربه دیگران از محیط کاری خود باشد. از نظر روسیو (۱۹۸۸) تفاوت در انواع مختلف جو مربوط به جو روانی می گردد که از نظر افراد مختلف ، گوناگون است. این موضوع شامل تفاوت در سبک تفکر افراد ، شخصیت ، فرایندهای شناختی و اثر تعاملات اجتماعی بر ادراک کارکنان از محیط کاری است. هر فردی دارای تجارب منحصر به فردی است. این تعریف ما را از ارتباط نزدیک این مفاهیم به سبک شناختی می نماید. در حقیقت انعکاس ادراک هر فرد از جو سازمانی به وسیله خود، می تواند ساختارهای ادراکی افراد را از حقیقت سازمان به نمایش گذارد (لوفسترام، ۲۰۰۵، ۶۱).
تجربه هایی که افراد از جو سازمانی ، خود به دست می آورند، هم از جنبه های مختلفی تاثیر می پذیرد و هم بر جنبه های مختلفی تاثیر می گذارد. فیلد[۱۷۲] و آبلسون[۱۷۳](۱۹۸۲) تاثیراتی را که جو سازمانی بر فاکتورهای درونی و بیرونی سازمانی می گذارد را در شکل شماره (۲-۱۱) به نمایش در آورده است. محیط اجتماعی- فرهنگی و محیط فیزیکی حاصل از تاثیرات خارجی می باشد. ساختار ، تکنولوژی، رهبری ، پاداش و کنترل، مثال هایی از تاثیرات سازمانی می باشند. این شکل در واقع همان چیزی است که به عنوان جو سازمانی درک شده است. جو سازمانی یک مجموعه گرده هم آوری شده از استقلال ، درجاتی از ساختار، پاداش، ملاحظات و پاداش ها است. تاثیرات اینها بر جو روانی به کمک تشکیل گروه ، وظایف و مسئولیت ها تعدیل می گردد. جو روانی به وجود آمده بر ایجاد سبک ها و نقشه های شناختی افراد و بر حفظ رابطه افراد با سازمان و در نتیجه در شکل گیری انتظارات افراد از سازمان و بر ابزارهای که برای تحقق این مسائل استفاده می شود ، تاثیر گذار است. تاثیر انتظارات بر رفتار شغلی افراد، شامل انگیزش ، عملکرد و رضایت شغلی به وسیله توانایی ها و شخصیت تعدیل می گردد.این روابط در شکل شماره (۲-۱۱) نمایش داده شده است.
می توان جو سازمانی را بر اساس مدل طبقه ای شده، اندازه گیری نمود ( دسته بندی بر اساس انواع تئوریکی جو سازمانی) و یا بر اساس مدل ابعادی ( دسته بندی بر اساس به وجود آمدن هر یک از بعدهای آن) و یا دسته بندی آن بر اساس ایجاد شاخص هایی که بر مبنای اطلاعات و مدارک موجود تهییه می گردد. اینها همه دلایلی است که فورهام(۱۹۹۷) و همچنین فرهام[۱۷۴] و گانتر[۱۷۵] (۱۹۹۳) خواهان این موضوع بودند تا رابطه بین جو روانشناسانه و جو محاسبه شده حاصل از درک افراد را بررسی نمایند(لوفسترام، ۲۰۰۵، ۶۴).
جو سازمانی می تواند به عنوان یک فاکتور حیاتی در سازمان در نظر گرفته شود که این به دلیل این می باشد که سازمان تمایل دارد دانش و مهارت های موجود در خود را به عنوان یک دارایی در نظر گیرد. جو سازمانی ضعیف(سازمانی که سطوح سازمانی آن برای بازنشستگی و اخراج کارکنان خود به عواملی فشار می آورد) یک نگرشی است که به اخراج و بازنشستگی کارکنان در سازمان کمک می نماید. این شرایط اخراج کارکنان می تواند در آغاز زندگی کاری در سازمان مورد توجه قرار گیرد (کوهلی[۱۷۶] ، رین[۱۷۷]، ۱۹۹۱، ۱۲۱).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

توانایی های شخصیتی
شامل سبک های شناختی و ادراک از کار
تاثیرات بر جو
فاکتورهای سازمانی فاکتورهای خارجی
ساختار محیط فیزیکی
پاداش محیط اجتماعی- فرهنگی کنترل / رهبری
وظایف و مسئولیت ها
رفتار شغلی
شامل انگیزش و رضایت شغلی
انتظارات و ابزارها
سبک های شناختی
جو فیزیکی
جو سازمانی

شکل شماره (۲-۱۱) : تاثیرات سازمانی و خارج از سازمان بر جو سازمانی
منبع : ( فیلد و آبلسون۱۹۸۲ و فورنهام ۱۹۹۷) به نقل از : (لوفسترام ، ۲۰۰۵، ۶۲)
۲-۳-مرور پژوهش های تحقیقاتی
با بررسی پیشینه تحقیقاتی انجام شده در رابطه با سبک های تفکر و جو سازمانی، از منابع داخلی و خارجی ، تحقیقات اندکی در منابع داخلی در زمینه سبک های تفکر با بررسی شناختی سبک های تفکر شناسایی گردیده است ولی در منابع لاتین تحقیقاتی هر چند اندک مشاهده شده است که با توجه به تحقیقات اندک انجام شده در این زمینه ، سعی شده است که با بیان تحقیقات مشابه آن ، موضوع جدید تری را با ابعاد بیان شده در فصل اول ، این رابطه بررسی گیرد. در این تحقیق از چندین تحقیق مشابه برای نوشتن آن استفاده گردیده است، که به دو دسته تحقیقات داخلی و خارجی تقسیم بندی می شود.
 
 
تحقیقات داخلی
۱- ۱) امامی پور(۱۳۸۰) در تحقیقی به بررسی رابطه سبک های تفکر مدیران با انجام وظایف مدیریتی آنان پرداخته است . در این تحقیق از پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ – واکنر بر روی ۸۱۰ نفر شامل ۵۰۰ دانش آموز و ۳۱۰ دانشجو ی دختر و پسر در مقاطع تحصیلی مختلف و آزمون خلاقیت تصویری تورنس بر روی ۴۴۱ نفر از همان دانش آموزان استفاده کرده است . داده های حاصل از این پژوهش نیز توسط آزمون های تحلیل واریانس چند متغیری و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . نتایجی که از داده ها حاصل گشته است را می توان در بندهای ذیل بیان نمود :
بین سبک تفکر دختران و پسران در مقاطع تحصیلی گوناگون تفاوت وجود دارد.
بین سبک های تفکر در گروه های سنی گوناگون تفاوت هایی وجود دارد.
بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین سبک های تفکر و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد.
بین سبک های تفکر در دختران و پسران تفاوت وجود دارد.

مدیر سایت