دسترسی متن کامل – بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۱۸

دسترسی متن کامل – 
بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۱۸

تفکر شهودی
تفکر تحلیلی
جو سازمانی
توجه به هدف
ساختار
رهبری
توجه به ارتباطات
توجه به پاداش
مکانیزم های مفید
نگرش به تغییر
متغیر وابسته
شکل شماره (۲-۱۲) : مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم
روش تحقیق
مقدمه
انجام پژوهش هایی که بتواند پژوهشگران را به اهداف واقعی نایل سازد ، کاری بس دشوار است. به همین دلیل پژوهشگران تلاش می نمایند تا با استفاده از روشهای علمی به نتایج واقعی تری دستیابی پیدا کنند. گرچه در روشهای علمی سعی می شود تا با واقع نگری و عدم توجه به نظرات فردی، حوزه عدم اطمینان را کاهش دهند، اما باید اذعان نمود که پژوهشهای کمی را سراغ داریم که در صحنه عمل به نتایج کاملا یکسانی دستیابی داشته اند. لذا دامنه عدم اطمنیان در حوزه پژوهشها غیر قابل انکار است. دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانیکه با روش شناسی درست صورت گیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است(خاکی، ۱۳۷۹،۱۵۵).
این فصل ابتدا به بیان نوع هدف و روش تحقیق می پردازد و آنگاه روش جمع آوری داده ها و بعد از آن جامعۀ آماری بیان می شود. سپس به فرضیات و متغیرهای تحقیق اشاره می شود و در پایان فصل مراحل علمی تحقیق آورده می شود.
۳-۱- روش شناسی تحقیق
از لحاظ هدف و روشی که دنبال می شود، دو نوع تحقیق بنیادی[۱۸۸] و کاربردی[۱۸۹] از هم متمایز می شود(دلاور، ۱۳۷۸، ۲۸).
تحقیق بنیادیهدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است(سرمد و دیگران، ۱۳۸۰، ۷۹).
تحقیق کاربردی: تحقیقی است که یافته های آن را می توان برای حل مسائل اجتماعی به کار برد (ایران نژاد پاریزی، ۱۳۷۸، ۳۷ ).
با این وجود این موضوع را بایستی در نظر داشت که مرز دقیقی بین انواع تحقیقات بر اساس نوع هدف آنان وجود ندارد و با یکدیگر وابستگی مفهومی زیادی دارند، همانند تحقیقات بنیادی که زیربنای تحقیقات کاربردی به شمار می آیند(خاکی،۱۳۸۷،۲۰۲).
در پژوهش حاضر نیز محقق با انجام نظرسنجی ، با مطلع گشتن از ضعف ها و نقاط قوتی که با وجود سبک های تفکر گوناگون در دانشگاه ها شکل می گیرد، جو سازمانی آنان شناسایی و نیز در این جهت می توان الگویی برای به وجود آمدن این شرایط احتمالی ترسیم نمود و از آن طریق پیشنهاداتی کاربردی و علمی ای بر اساس این تحقیق می توان ارائه داد . پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت مسأله و هدف تحقیق یک تحقیق کاربردی محسوب می شود.
از نظر روش:
انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص نماییم چه شیوه و روشی را بکار گیریم، تا ما را هر چه دقیقتر، آسانتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیق کمک نماید(خاکی، ۱۳۸۲، ۲۱۲).
تحقیق حاضر ، تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی است؛تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف وتفسیر می کند،تحقیق توصیفی،شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود.اطلاعات توصیفی معمولا از طریق پرسشنامه ،مصاحبه یا مشاهده جمع آوری می شوند (خاکی،۱۳۸۷،۲۱۰).
در مطالعه همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود که آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر قابل سنجش وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه وحد آن چقدر است؟هدف از مطالعه همبستگی ممکن است برقراری یک رابطه یا نبود آن و به کارگیری روابط در انجام پیش بینی ها باشد.مطالعات همبستگی،تعدادی از متغیر هایی را که تصور می رود با مسأله مرتیط هستند ارزیابی می کند(خاکی،۱۳۸۶،۲۱۸).
۳-۲- سنجش متغیر مستقل
به منظور سنجش سبک تفکر طبق تعریف و با توجه به متون نظری مربوط به آن و در تحقیقات پیشین لاتین ، شاخص هایی برای سنجش آن در نظر گرفته شده است که در این میان می توان به تحقیقات آلیسون و هیز[۱۹۰] و نیز لوفسترام[۱۹۱] اشاره نمود . و بنابراین با این پیشینه و نیز بررسی تحقیقات انجام شده و مکمل آن پایان نامه های مرتبط می توان شاخص های مورد نظر قرار گرفته را مطابق با هر بعد استخراج نمود و به صورت جدول شماره (۳-۱) به نمایش قرار داد.
جدول شماره (۳-۱) : شاخص های مربوط به سبک تفکر به همراه شماره سؤالات مربوطه در پرسشنامه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

مفهوم ابعاد شاخص ها شماره سؤالات مربوطه در پرسشنامه