بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۲۸

بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۲۸
ابعاد

سوالات

سبک تحلیلی

۹، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، ۱۵ ، ۱۲ ، ۱۱ ، ۱۰ ، ۲۶ ، ۴۵ ، ۴۴، ۳۵، ۳۴ ،۲۵،۲۳،۱۷،۱۶،۳۱،۳۰،۲۷

سبک شهودی

۱۸، ۱۴، ۱۳ ، ۷ ،۸ ، ۲۲ ،۲۱ ،۲۰ ،۱۹ ،۳۲ ،۲۹ ،۲۸ ،۲۴ ،۳۸ ،۳۷ ،۳۶ ،۳۳ ،۴۳ ،۴۲ ،۴۱ ،۴۰ ،۳۹

۳-۵-۱-۱-نحوه امتیاز بندی پرسشنامه سبک تفکر
در پرسشنامۀ تحقیق حاضر همانطور که اشاره شد نحوه محاسبه آن از طیفی ۵ گویه ای استفاده شده که برای سنجش گویه های تحلیلی به صورت جدول شماره (۳-۴) استقاده می گردد و نیز برای گویه های شهودی به شکل عکس آن اعمال می گردد. نحوه امتیاز بندی این سؤالات در جدول شماره ۱۱ آمده است. پرسشنامه شامل ۲۳ گویه تحلیلی و نیز ۲۲ گویه شهودی می باشد که در نهایت جمع نمرات ۴۵ سوال موجود در پرسشنامه سبک تفکر فرد را مشخص می نماید. با توجه به ۵ گویه ای شدن آن و نوع محاسبه آن هر چه قدر نمره به دست آمده از پرسشنامه فرد به بیشترین نمره(حداکثر ۱۸۰) نزدیک باشد ، فرد سبک تفکر تحلیلی تری و هر چه قدر نمره بدست آمده از پرسشنامه فرد به سمت کمترین نمره (صفر) باشد ، فرد دارای سبک تفکر شهودی تر است. نمره بین ۱۸۰ – ۹۳ بیانگر سبک تفکر تحلیلی ، ۴۵-۹۲ بینابین و ۴۴- ۰ سبک تفکر شهودی می باشد .
جدول شماره (۳-۴) : نحوه نمره دهی به سوالات سبک تفکر

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

شکل کلی درست تقریبا درست تردید دارم تقریبا غلط غلط
امتیاز بندی ۴ ۳ ۲ ۱ ۰

۳-۵-۲- ﭘرسشنامه جو سازمانی :
این پرسشنامه به عنوان ” ﭘرسشنامه شناخت سازمان[۲۱۵]” توسط رابرت .سی ﭘریزیوزی[۲۱۶] طراحی شده است که سوالات مربوط به سنجش هر یک از ابعاد در جدول (۳-۵) را منعکس است(مقیمی ،۱۳۸۶، ۱۸۸).
این ﭘرسشنامه به سازمان کمک خواهد کرد تا با انجام تجزیه و تحلیل خود با استفاده از مدل شش بعدی وایز بورد ، به نقاط ضعف و قوت خود آگاهی یابد . این ﭘرسشنامه از سی و ﭘنج سوال تشکیل شده است که شرح هر یک از سوالات با توجه به ماهیت و شرایط اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی مورد بحث ، تغییراتی نموده است تا از نظر دریافت ذهنی پاسخ دهنده ، قابل درک باشد (مقیمی ،۱۳۸۶، ۱۸۹). ابعاد این پرسشنامه به همراه سوالات مربوط به هر یک از آنها در قالب جدول شماره (۳-۵) آورده شده است.
جدول شماره (۳-۵) : ابعاد و سوالات مربوط به ابعاد جو سازمانی

مدیر سایت