جستجوی مقالات فارسی – بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۳

جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۳

استدلال قیاسی ، تمایل افراد را در استفاده از شبیه سازی در شرایط مشابه را به نمایش می گذارد. عبارات ابعاد ترکیبی و تحلیلی در سبک های شناختی نشان از عملکرد افراد در استدلال های قیاسی می باشد.
قضاوت، فرایندی از تصمیم گیری می باشد، در حالی که تصمیم گیری می تواند براساس موارد ذیل تشکیل گردد
بهبود سیستماتیک اطلاعات فراهم شده ؛
بیشتر به گذشته نگریسته می گردد ، مخصوصا بر تجارب ذهنی؛
مدلهای فرایند های شناختی در حالت ایده آل و یا در حالت نرمال خود برای بهتر شدن اطلاعات در دسترس تلاش می نمایند تا در نتیجه آن، تصمیمات بهتری گرفته شود.
حافظه مستمر در مفاهیمی از قبیل سازمان و بازیابی دیده می شود.
ساختاربندی و پیکره اطلاعات، پیچیدگی و ساده گی شناختی را نشان می دهد. از نظر گلاس[۱۰۳] و هولیوک[۱۰۴] (۱۹۸۶) درجه پیچیدگی آن می تواند به وسیله معیارهای ذیل مورد ارزیابی قرار گیرد:
تفکیک پذیری[۱۰۵] ، که به میزانی گفته می شود که یک واحد مستقل می تواند به واحدهای مشخص دیگری تبدیل شود.
یکپارچگی[۱۰۶] ، که به معنای میزانی گفته می شود که در آن واحدهای متفاوت با یکدیگر به صورت سلسله مراتبی ارتباط یافته و یک شکل واحد و معناداری را تشکیل می دهند. بر اساس نظر انتویستل[۱۰۷] (۱۹۸۱) وجود سیستم هایی که به سرعت رشد و ارتقاء پیدا می کنند و با مفاهیم مشخص تفکیک پذیری و یکپارچگی رابطه نزدیکی دارند، پیش نیازی برای پیچیدگی های شناختی به شمار می آیند.
بازیابی اطلاعات را می توان از طریق بررسی به صورت مفاهیم به هم مرتبط شناخت. این فرایند شامل فعالیت ها و گره هایی است که بایستی شناسایی شود. میزان تحت کنترل در آوردن فعالیت ها توسط افراد می تواند به عنوان معیاری در تفاوت افراد در بازیابی اطلاعات در نظر گرفته شود (لوفسترام ، ۲۰۰۵، ۱۸-۲۰) .
با توجه به شکل شماره (۲-۱) سبک های شناختی در تقابل با یکدیگر به صورت همگرا و واگرا عمل می نمایند. همانطور که گفته شد خطوط همگرا و واگرا در شکل ، این تقابل را به خوبی نشان می دهد. شکل شماره (۲-۱) بخشی از مدل مذکور پرداخته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

تفکر(استدلال استقرایی)
۱- طبقه بندی(کل گرا – دنباله دار)
۲- استدلال تحلیلی- قیاسی(بیان تحلیلی- ادبی) سخت و نرم
۳- قضاوت (منطقی ، آماری ، شهودی، آزادانه)
ادراک
۱- الگوی شناخت (درست-واضح)
۲- توجه ( زمینه های مرتبط- غیر مرتبط)
حافظه مستمر یا به یادآوری
۱- اظهار یا بیان (شفاهی، بصری، تحلیلی – قیاسی)
۲- سازماندهی ( پیچیدگی های شناختی، بدون پیچیدگی های شناختی)
۳- بازبینی (همگرایی- واگرایی)
۳- به یاد آوری
شکل شماره (۲-۱) : طرح شماتیک از مدل شناختی (شهودی ـ تحلیلی) مبتنی بر نظریه شناختی میلر
منبع: ( آلینسون و هیز ۱۹۹۴ و میلر ۱۹۸۷) نقل از : (لوفسترام ،۲۰۰۵ ،۲۱).

بستگی به این که کدام قسمت مغز فرمان انجام فعالیتی را به فرد می دهد باعث می شود که نوع سبک شناختی فرد از فرد دیگر متفاوت باشد. در واقع اگر فرمان انجام فعالیتی از قسمت چپ مغز صادر گردد، فرد دارای تفکری تحلیلی شناخته می شود و نیز اگر فرمان انجام فعالیتی از قسمت راست مغز صادر گردد، فرد دارای تفکری شهودی و یا کل گرایانه می باشد. با توجه به این تعاریف افراد دارای تفکر تحلیلی از قسمت چپ مغز خود در حل مسائل استفاده می نمایند و بالعکس ( اسپرینگر و دیوتش[۱۰۸]، ۱۹۸۵، ۲۳۹) .
صاحبنظرانی از قبیل ریدینگ[۱۰۹] ،گلاس[۱۱۰]، بوتلر[۱۱۱] و پلیدل پیرس[۱۱۲] (۱۹۹۷) اعتقاد دارند که شواهد فیزیولوژیکی ای برای اثبات ارتباط بین پردازش اطلاعات (تحلیلی – کل گرایانه و شفاهی – تصویری) و فعالیت های قشر خارجی مغز وجود دارد. در فرایندهای شناختی سبک های شناختی ، با دو نیمکره مغز و ویژگی های یکپارچه ای در ارتباط هستند و در جدول شماره (۲-۱) نشان داده شده است. بر طبق نظر هیز و آلینسون (۱۹۹۴) ، نیمکره های چپ و راست سبک های شناختی باعث گردیده اند که ساخت های تک بعدی دیگر وجود نداشته باشند و به جای آن دو بعد تحلیلی و شهودی جایگزین گردد. افرادی که دارای سبک شهودی هستند ، تمایلاتی را در برخورد با مسائل از خود بروز می دهند که این تمایلات شامل پیروی ننمودن از سایرین و مسائل قبلی ، ترجیح دادن رویکرد باز – پاسخ در حل مشکلات، تکیه بر روش های تصادفی بررسی محیطی، به خوبی به ذهن آوردن تصورات فضایی و خوب کار کردن، هنگامی که یک موقعیت نیاز به ارزیابی کامل و جامع دارد. افراد برخوردار از سبک تحلیلی نیز دارای تمایلات خاص رفتاری هستند که شامل پیروی نمودن و موافقت نمودن با نظرات دیگر ، علاقه مند به رویکرد ساختارمند در حل مشکلات ، علاقه مند در استفاده از روش های سیستماتیک در جستجو و بررسی ها، به خوبی به یاد داشتن اصول شفاهی و نوشتاری و کار کردن به بهترین شکل در زمانی که موقعیت نیازمند به ارزیابی گام به گام به صورت سیستماتیک است(آلینسون و هیز ، ۱۹۹۶). دی یری[۱۱۳] و آستیم[۱۱۴] (۲۰۰۳) در تحقیقات خود نشان داده اند که ابعاد تصویری– کلامی در مقابل ابعاد تحلیلی – کل گرا ، پایداری کمتری دارا هستد. این مطالب این موضوع را نشان می دهد که تفاوت افراد در فرایندهای تصویری– کلامی همانند تفاوت افراد در فرایندهای تحلیلی – کل گرا نمی باشد.
با در نظر گرفتن چنین شیوه تفکری (در نظر گرفتن دو بعد تحلیلی و شهودی به عنوان سبک تفکر در افراد) می توان اظهار داشت که اعداد به دست آمده حاصل از اندازه گیری سبک تفکر افراد با استفاده از شاخص های سبک تفکر، نتایج منصفانه تری حاصل گردد.
جدول شماره (۲-۱) : مدل یکپارچه سبک های شناختی

نیمکره راست
سبک های شناختی
فرایندهای شناختی نیمکره چپ

مدیر سایت