دسترسی به منابع مقالات : بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۳۰

دسترسی به منابع مقالات : 
بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۳۰

شکل کلی قویا مخالفم مخالفم کمی مخالف نظری ندارم کمی موافقم موافقم قویا موافقم
امتیاز بندی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷

۳-۶- روایی[۲۱۷] و پایایی[۲۱۸] ابزار سنجش
الف) روایی ابزار سنجش
روایی این مفهوم را بیان می کند که آیا پرسش ها جنبه مهمی از هدف تحقیق را نمونه گیری می کند یا خیر؟ منظور از روایی نیز این است که این آزمون تا به حد کارایی را می سنجد. با توجه به اینکه به طور کلی دو دسته پرسشنامه بر اساس ساخت و تولید آنان برای استفاده در تحقیقات می توان در نظر داشت ، می توان گفت که به دو صورت روایی سوالات را می توان مورد بررسی قرار داد :
پرسشنامه های محقق ساز:
برای اینکه این دسته از پرسشنامه ها از روایی لازم برخوردار باشند، ابتدا با انجام مطالعات اکتشافی (خواندن متون نظری مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین مصاحبه با کارکنان و کارشناسان)، شاخصهایی را از میان معیارهای موجود در متون نظری تحقیق برگزیده می شود که با توجه به اظهار نظر مصاحبه شوندگان بیشترین تناسب را با شرایط سازمانی داشته باشد و در ادامه بمنظور کسب اطمینان از روایی محتوایی سؤالات موجود در پرسشنامه، اقدام به کسب نظر متخصصین آکادمیک می شود که به همین منظور محقق آنها را به رؤیت چند تن از استادان از جمله استاد راهنما و مشاور می رساند و همچنین بمنظور کسب اطمینان از روایی صوری سؤالات پرسشنامه، محقق نظرات متخصصین حرفه ای یعنی؛ کارشناسان مربوطه جویا می شوند و نهایتاً با توجه به نظرات هر دوی آنها (متخصصین آکادمیک و متخصصین حرفه ای) نکات مبهم و نارسای پرسشنامه، برطرف و برخی از گزینه ها که ارتباطی با فرضیه ها و اهداف تحقیق نداشته باشد ، حذف و چند شاخص دیگر که به نظر می رسد که ارتباط تنگاتنگی با موضوع پژوهش داشته باشد، به شاخصهای قبلی اضافه می شود و در نهایت پس از اعمال نظرات اصلاحی، پرسشنامه تدوین و اعتبار آن توسط افراد مذکور، مورد تأیید قرار می گیرد.
پرسشنامه های استاندارد:
در مورد پرسشنامه های استاندارد که توسط متخصصان آکادمیکی مورد تولید و تایید قرار گرفته است می توان با بررسی شاخص های آن و در نظر گرفتن هدف استفاده از آن، با تایید استادان راهنما و مشاور مورد قبول و استفاده قرار گیرند و یا در صورت مغایرت، اصلاحات و تعدیلات مورد نیاز صورت گیرد.
پرسشنامه های مورد استفاده قرار گرفته در این تحقیق به دو صورت است . دسته اول پرسشنامه مورد استفاده ، که مربوط به پرسشنامه سبک تفکر در این تحقیق می باشد ، از نوع پرسشنامه استانداردی می باشدکه به وسیله سایر محققان در ایران تغییر یافته و بومی شده است. این پرسشنامه به اسم فهرست سبک شناختی می باشد که توسط هیز و آلینسون (۱۹۹۶) طراحی و توسط نورشاهی (۱۳۸۵) بومی سازی شده است. دسته دوم پرسشنامه مورد استفاده ، پرسشنامه استاندارد سی پریز یوزی به اسم پرسشنامه شناخت سازمان می باشد. بنابراین ا روایی مربوطه را دارا می باشد.
ب) پایایی ابزار سنجش
منظور از پایایی، ثبات ، هماهنگی ، قابلیت اعتماد ، اعتبار، پیش بینی دقت و صحت است(شریفی ،۱۳۸۳،۲۴۱). ابزارهای تحقیق نیز به عنوان وسیله ای برای جمع آوری اطلاعات باید معتبر باشند تا پژوهشگر بتواند به داده های بدست آمده اعتماد کند. یکی از روشهای محاسبه ضریب پایایی، استفاده از آلفای کرونباخ[۲۱۹] است که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از نرم افزارSPSS نیز قابل محاسبه است.
قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از ۶۰ درصد معمولاً ضعیف، دامنه ۷۰ درصد قابل قبول، و دامنه بیش از۸۰ درصدخوب تلقی می گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد بهتر است (سکاران، ۱۳۸۱،۳۸۵).
در تحقیق نورشاهی(۱۳۸۵) برای پرسشنامه فهرست سبک شناختی ، پایایی بُعد سبک تقکر تحلیلی ۸۸۷۷/. و نیز پایایی بُعد سبک تفکر شهودی ۷۹۹۷/. گزارش شده است و نیز پایایی پرسشنامه جو سازمانی شناخت سازمان ، در تحقیق رنجبر(۱۳۸۷) به میزان ۹۴۷۲/. گزارش شده است. با این حال برای اطمینان از پایایی آن از فرمول مربطه برای صحت این ادعا بررسی صورت گرفته است .

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت