جستجوی مقالات فارسی – بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۳۲

جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۳۲

توجه به پاداش

۳۰

۸۴۱/۰

مکانیزم‌های مفید

۳۰

۸۵۷/۰

نگرش به تغییر

۳۰

۹۰۱/۰

جو سازمانی

۳۰

۸۵۲/۰

همان گونه که در جدول شماره (۳-۷) نشان داده شد، ضریب آلفای کرونباخ هر یک از متغییرها سنجیده شده و در قالب جدول نمایان گشته است . با بررسی صورت گرفته مشخص می شود که تمام متغییر های مورد استفاده در این تحقیق از پایایی مناسبی برای سنجش فرضیه های موجود برخوردار می باشند .
۳-۷- روش های آماری مورد استفاده در تحقیق
انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص نماییم چه شیوه و روشی را بکار گیریم، تا ما را هر چه دقیقتر، آسانتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیق کمک نماید(خاکی، ۱۳۸۲، ۲۱۲).
آزمون کالموگرف-اسمیرنف :
از این آزمون به منظور بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق استفاده می شود.
ضریب همبستگی پیرسون:
همبستگی، ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. این ضریب بین ” ۱ ” تا “۱-” است و در صورت نبود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است. این ضریب میزان همبستگی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی را محاسبه کرده اگر مقدار بدست آمده مثبت باشد به این معنی است که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق می افتد یعنی با افزایش در هر متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش می یابد و برعکس اگر مقدار r منفی شد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس هم عمل می کنند یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقدار متغیر دیگر کاهش می یابد و برعکس. اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان می دهد که هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر ” ۱+” شد همبستگی مثبت کامل و اگر “۱-” شد همبستگی کامل و منفی است.
آزمون اسپیرمن
به منظور بررسی همبستگی برای متغییر های غیر نرمال از آزمون اسپیرمن استفاده می شود .
آزمون T دو جامعه مستقل :
با استفاده از این آزمون می توان میانگین دو گروه از پاسخگویان را با یکدیگر مقایسه نمود. از این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و یا آزمون فرضیه تفاوت میانگین دو جمعیت استفاده می‏شود.
همچنین در این تحقیق از آمار توصیفی در جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده های جمع آوری شده، استفاده شده است؛ که در فصل چهار بطور مفصل به آنها پرداخته شده است.
۳-۸- جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران (روساء) دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان قم و نیز معاونان تحت نظارت مستقیم آنان می باشد. سعی شددر جدول شماره (۳-۸) نمای کلی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در استان قم به تصویر کشیده شده است.
جدول شماره (۳-۸) : نمایی کلی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مورد مطالعه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

نوع مدیریت و ساختار دانشگاه