دسترسی متن کامل – بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۳۶

دسترسی متن کامل – 
بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۳۶
مکاتبه ای (جامع)

دانشگاه پیام نور دستجرد

۲۱

دولتی

مکاتبه ای (جامع)

دانشگاه پیام نور کهک

۲۲

دولتی

مکاتبه ای (جامع)

دانشگاه پیام نور سلفچگان

۲۳

۳-۹- قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی را می توان مجموعه مشاهدات از یک مجموعه می باشد که می تواند به صورت گسسته و یا پیوسته باشد. سری زمانی تحقیق ، به صورت پیوسته می باشد که از تیر ۱۳۹۰ تا پایان دی ۱۳۹۰ می باشد.
۳-۱۰- روش نمونه گیری
صرف نظر از اینکه محققان قصد استفاده از کدام آمار استنباطی را دارند، قدرت پیش بینی یا برآورد آزمون، بستگی به روش به کار برده شده در نمونه گیری دارد. در صورتیکه نمونه، نماینده واقعی جامعه ای که از آن انتخاب شده است نباشد و به عبارت دیگر، اگر نمونه دارای اریب باشد، امکان پیش بینی صحیح و دقیق دربارۀ جامعه وجود نخواهد داشت.
با توجه به اینکه در این تحقیق محقق بمنظور دستیابی به نتیجه باید دو دسته نمونه برای ارزیابی انتخاب نماید ، سعی شده است که به شکل سرشماری از تمام ۲۳ رئیس موجود در دانشگاه و مرکز آموزش عالی در استان قم انتخاب صورت گیرد و نیز به منظور انتخاب نمونه دوم به منظور ارزیابی جو سازمانی حاکم بر نمونه مورد ارزیابی اول ، از روش نمونه گیری هدفدار (قضاوتی)، معاونین روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را برای دست یابی به نتایج بهتر انتخاب کند. در این روش نمونه گیری، بخشی از جامعه بر مبنای قضاوت پژوهشگر به عنوان نمونه انتخاب می شود(تدین، ۱۳۸۵، ۸۱). نمونه برداری قضاوتی مستلزم انتخاب آزمودنیهایی است که بهترین شرایط را برای ارائه اطلاعات مورد نیاز دارند. طرح نمونه برداری قضاوتی موقعی به کار می رود که طبقه محدودی از اعضاء اطلاعات مورد نظر را دارند(سکاران، ۱۳۸۱، ۳۱۰).
با بررسی های صورت گرفته در تحقیقاتی با جامعه مشابه و نیز با بررسی عملیاتی صورت گرفته مشخص شد که برای نمونه دوم در هر دانشگاه می توان حداکثر ۳ تا ۵ معاون را با توجه به وسعت دانشگاه در نظر گرفت.
۳-۱۱- شیوه های تحلیل داده ها
داده های بدست آمده از طریق پرسشنامه ها را با استفاده از نرم افزار SPSS و با کمک روش های تجزیه و تحلیلی مورد استفاده از قبیل ضریب های همبستگی پیرسون روابط بین متعییرها مشخص می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
برای اتفاقات سازمانی نمی توان توجیه های ساده یافت و برای آنها به سادگی علت هایی مشخص پیدا کرد. بعلاوه غالباً یافتن سرچشمه ها مقدور نیست، زیرا منشأها معمولاً در فاصله ای بسیار دورتر از نتایج و علائم قرار دارند(حیدری، ۱۳۸۵ ، ۱۴۶).
پس از آنکه داده‌های تحقیق گردآوری ، استخراج و طبقه بندی گردیدند، جداول و نمودارهای لازم تهیه شدند و آزمون‌های آماری نیز انجام شد؛ نوبت به مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، می‌رسد. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد.
تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباط بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌های خود، هدایت کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده‌اند؛ خلاصه،کد بندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ ها فراهم آید.
برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده در این تحقیق ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات و… میپردازد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن آمار استنباطی مطرح میگردد. در آمار استنباطی این تحقیق که با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد، ابتدا توسط آزمون کالموگرف-اسمیرنف نرمال بودن متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار گرفت سپس توسط آزمون پیرسون و اسپرمن به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شده و در نهایت به منظور تحلیل بیشتر بر روی دادهها از آزمون T دو جامعه مستقل استفاده شد.
۴-۱- آمار توصیفی
۴-۱-۱- جنسیت
جدول(۴-۱): توزیع فراوانی اعضای نمونههای آماری بر حسب جنسیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت

نمونه