بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۵۳

بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۵۳

بنابراین بر اساس جدول(۴-۸) مؤلفه‌هایی که دارای توزیع نرمال هستند برای بررسی همبستگی از آزمون پیرسون و در غیر این صورت از آزمون اسپیرمن استفاده خواهد شد.
۴-۲-۲- آزمون فرضیههای تحقیق
۴-۲-۲-۱- فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی اول: بین سبک تفکر شهودی با عامل توجه به هدف رابطه وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
بین سبک تفکر شهودی با توجه به هدف رابطه معناداری وجود ندارد.
H0: ρ = ۰
H1 : ρ≠ ۰
بین سبک تفکر شهودی با توجه به هدف رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه
در جدول (۴-۹) نتایج محاسبه ضریب همبستگی ارائه گردیده است:
جدول(۴-۹): مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبک تفکر شهودی و توجه به هدف

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

فرضیه فرعی اول تعداد نوع آزمون Sig ضریب همبستگی نتیجه آزمون
رابطه بین سبک تفکر شهودی با توجه به هدف ۲۳ پیرسون ۰۰۰٫ ۹۳۵/۰ تایید فرضیه

همان‌طور که در جدول (۴-۹) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار ۰۰۰/۰ Sig = به دست آمد. چون مقدار ۰۵/۰ Sig< می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. یعنی رابطه‌ی معناداری بین سبک تفکر شهودی و توجه به هدف وجود دارد. و از آنجا که میزان ضریب همبستگی پیرسون برای این آزمون ۹۳۵/۰ می‌باشد، لذا نوع رابطه مستقیم می‌باشد. بدین ترتیب فرضیه فرعی اول تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می‌گردد.
۴-۲-۲-۲- فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی دوم: بین سبک تفکر شهودی با ساختار رابطه وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
بین سبک تفکر شهودی با ساختار رابطه معناداری وجود ندارد.
H0: ρ = ۰

مدیر سایت