دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۵۶

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۵۶
۹۳۰/۰-

تایید فرضیه

همان‌طور که در جدول (۴-۱۲) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار ۰۰۰/۰ Sig = به دست آمد. چون مقدار ۰۵/۰ Sig< می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. یعنی رابطه‌ی معناداری بین سبک تفکر شهودی و توجه به ارتباطات وجود دارد. و از آنجا که میزان ضریب همبستگی پیرسون برای این آزمون ۹۳۰/۰- می‌باشد، لذا نوع رابطه غیر مستقیم می‌باشد. بدین ترتیب فرضیه فرعی چهارم تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می‌گردد.
۴-۲-۲-۵- فرضیه فرعی پنجم
فرضیه فرعی پنجم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی پنجم: بین سبک تفکر شهودی با توجه به توجه به پاداش رابطه وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
بین سبک تفکر شهودی با توجه به پاداش رابطه معناداری وجود ندارد.
H0: ρ = ۰
H1 : ρ≠ ۰
بین سبک تفکر شهودی با توجه به پاداش رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه
در جدول (۴-۱۳) نتایج محاسبه ضریب همبستگی ارائه گردیده است:
جدول(۴-۱۳): مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبک تفکر شهودی و توجه به پاداش

فرضیه فرعی پنجم تعداد نوع آزمون Sig ضریب همبستگی نتیجه آزمون
رابطه بین سبک تفکر شهودی با توجه به پاداش ۲۳ پیرسون ۰۰۰٫ ۸۸۸/۰ تایید فرضیه

همان‌طور که در جدول (۴-۱۳) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار ۰۰۰/۰ Sig = به دست آمد. چون مقدار ۰۵/۰ Sig< می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. یعنی رابطه‌ی معناداری بین سبک تفکر شهودی و توجه به پاداش وجود دارد. و از آنجا که میزان ضریب همبستگی پیرسون برای این آزمون ۸۸۸/۰ می‌باشد، لذا نوع رابطه مستقیم می‌باشد. بدین ترتیب فرضیه فرعی پنجم تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می‌گردد.
۴-۲-۲-۶- فرضیه فرعی ششم
فرضیه فرعی ششم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی ششم: بین سبک تفکر شهودی با توجه به مکانیزم های مفید رابطه وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت