بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۵۷

بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۵۷

بین سبک تفکر شهودی با مکانیزم‏های مفید رابطه معناداری وجود ندارد.
H0: ρ = ۰
H1 : ρ≠ ۰
بین سبک تفکر شهودی با مکانیزم‏های مفید رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه
در جدول (۴-۱۴) نتایج محاسبه ضریب همبستگی ارائه گردیده است:
جدول(۴-۱۴): مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبک تفکر شهودی و مکانیزم‏های مفید

فرضیه فرعی ششم تعداد نوع آزمون Sig ضریب همبستگی نتیجه آزمون
رابطه بین سبک تفکر شهودی با مکانیزم‏های مفید ۲۳ پیرسون ۰۰۰٫ ۹۲۸/۰ تایید فرضیه

همان‌طور که در جدول (۴-۱۴) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار ۰۰۰/۰ Sig = به دست آمد. چون مقدار ۰۵/۰ Sig< می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. یعنی رابطه‌ی معناداری بین سبک تفکر شهودی و مکانیزم‏های بازار وجود دارد. و از آنجا که میزان ضریب همبستگی پیرسون برای این آزمون ۹۲۸/۰ می‌باشد، لذا نوع رابطه مستقیم می‌باشد. بدین ترتیب فرضیه فرعی ششم تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می‌گردد.
۴-۲-۲-۷- فرضیه فرعی هفتم
فرضیه فرعی هفتم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی هفتم: بین سبک تفکر شهودی با توجه به نگرش به تغییر رابطه وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
بین سبک تفکر شهودی با نگرش به تغییر رابطه معناداری وجود ندارد.
H0: ρ = ۰
H1 : ρ≠ ۰
بین سبک تفکر شهودی با نگرش به تغییر رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه
در جدول (۴-۱۵) نتایج محاسبه ضریب همبستگی ارائه گردیده است:
جدول(۴-۱۵): مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبک تفکر شهودی و نگرش به تغییر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت