بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۵۹

بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۵۹
پیرسون

۰۰۰٫

۹۵۹/۰

تایید فرضیه

همان‌طور که در جدول (۴-۱۶) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار ۰۰۰/۰ Sig = به دست آمد. چون مقدار ۰۵/۰ Sig< می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. یعنی رابطه‌ی معناداری بین سبک تفکر تحلیلی و توجه به هدف وجود دارد. و از آنجا که میزان ضریب همبستگی پیرسون برای این آزمون ۹۵۹/۰ می‌باشد، لذا نوع رابطه مستقیم می‌باشد. بدین ترتیب فرضیه فرعی هشتم تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می‌گردد.
۴-۲-۲-۹- فرضیه فرعی نهم
فرضیه فرعی نهم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی نهم: بین سبک تفکر تحلیلی با ساختار رابطه وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
بین سبک تفکر تحلیلی با ساختار رابطه معناداری وجود ندارد.
H0: ρ = ۰
H1 : ρ≠ ۰
بین سبک تفکر تحلیلی با ساختار رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه
در جدول (۴-۱۷) نتایج محاسبه ضریب همبستگی ارائه گردیده است:
جدول(۴-۱۷): مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبک تفکر تحلیلی و ساختار

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

فرضیه فرعی نهم تعداد نوع آزمون Sig ضریب همبستگی نتیجه آزمون
رابطه بین سبک تفکر تحلیلی با ساختار ۲۳ پیرسون ۰۰۰٫ ۹۶۴/۰ تایید فرضیه

همان‌طور که در جدول (۴-۱۷) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار ۰۰۰/۰ Sig = به دست آمد. چون مقدار ۰۵/۰ Sig< می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. یعنی رابطه‌ی معناداری بین سبک تفکر تحلیلی و ساختار وجود دارد. و از آنجا که میزان ضریب همبستگی پیرسون برای این آزمون ۹۶۴/۰ می‌باشد، لذا نوع رابطه مستقیم می‌باشد. بدین ترتیب فرضیه فرعی نهم تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می‌گردد.
۴-۲-۲-۱۰- فرضیه فرعی دهم
فرضیه فرعی دهم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:

مدیر سایت