بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۶

بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۶

فرد مشاهده کننده (ادراکات فردی)
شکل شماره (۲-۲) : فرایند شکل گیری جو سازمانی در رویکرد ساختاری
منبع: (گودرزی و گمینیان ،۱۳۸۱، ۵۷)

مطابق این رویکرد، ساختار سازمانی مستقل از ادراکات اعضای سازمان در شکل گیری جو سازمانی نقش اساسی ایفا می کند.
رویکرد ادراکی[۱۳۰] :
این رویکرد در اعضای سازمان ریشه دارد و بر این اساس است که افراد متغیرهای موقعیتی را به روشی که از لحاظ روان شناختی برای آنها معنی دار است تعبیر و تفسیر نموده و به آن پاسخ می دهند. بنابراین جو وابسته به ادراک کارکنان است. این رویکرد با عنوان رویکرد ادراکی- روانشناختی نیز یاد می شود که حاصل دو فرایند گزینش ادراکی(عمل انتخاب از بین محرک های گوناگون ) و نیز تنظیم ادراکی (اتفاقی که پس از مشاهده و پذیرش محرک اتفاق می افتد) می باشد. رویکرد ادراکی به شکل زیر است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

جو سازمانی
فرد ادراک کننده
موقعیت سازمانی

شکل شماره (۲-۳) : فرایند شکل گیری جو سازمانی در رویکرد ادراکی
منبع : (گودرزی و گمینیان ،۱۳۸۱،۵۵)
رویکرد تعاملی[۱۳۱]:
این رویکرد با دو رویکرد قبلی متفاوت است و ریشه را در درون افراد نمی داند. اساس این رویکرد بر آن است که جوسازمانی حاصل تعامل میان اعضای سازمان و موقعیت های سازمانی است. این رویکرد بر تعامل میان افراد توجه بسیاری می نماید این در حالی می باشدکه رویکرد ساختاری این موضوع را ناشی از موجودیت سازمان می داند. رویکرد تعاملی را می توان به صورت شکل شماره (۲-۴) نمایش داد:

جو سازمانی
فرد مشاهده کننده یا دریافت کننده
تعامل اعضاء
موقعیت های سازمانی

شکل شماره (۲-۴) : فرایند شکل گیری جو سازمانی در رویکرد تعاملی
(گودرزی و گمینیان ،۱۳۸۱، ۵۷)
رویکرد فرهنگی[۱۳۲] :
نوع تکامل یافته رویکرد تعاملی است، طبق این رویکرد گروههای سازمان یک حس مشترک از ارزشها، مقاصد و اهدافی که حاصل بینش و تفسیر جمعی است را دارا می باشند. بر این اساس طبق نظر موران و ولکوین(۱۹۹۲) جو سازمانی نتیجه تعامل گروهی از افراد است که یک چارچوب ذهنی مشترک دارند. با توجه به اینکه چگونه افراد آگاهی خود را در ارتباط با یکدیگر شکل می دهند، می توان به یک دیدگاه روشن و صریح تر که افراد چگونه رفتار جمعی یا گروهی را امکان پذیر می نمایند، رسید (گودرزی و گمینیان،۱۳۸۱،۵۹).

مدیر سایت

به وسیله شخصیت تعدیل می شود