بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۶۰

بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۶۰

فرضیه فرعی دهم: بین سبک تفکر تحلیلی با رهبری رابطه وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
بین سبک تفکر تحلیلی با رهبری رابطه معناداری وجود ندارد.
H0: ρ = ۰
H1 : ρ≠ ۰
بین سبک تفکر تحلیلی با رهبری رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه
در جدول (۴-۱۸) نتایج محاسبه ضریب همبستگی ارائه گردیده است:
جدول(۴-۱۸): مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبک تفکر تحلیلی و رهبری

فرضیه فرعی دهم تعداد نوع آزمون Sig ضریب همبستگی نتیجه آزمون
رابطه بین سبک تفکر تحلیلی با رهبری ۲۳ پیرسون ۰۰۰٫ ۹۵۱/۰- تایید فرضیه

همان‌طور که در جدول (۴-۱۸) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار ۰۰۰/۰ Sig = به دست آمد. چون مقدار ۰۵/۰ Sig< می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. یعنی رابطه‌ی معناداری بین سبک تفکر تحلیلی و رهبری وجود دارد. و از آنجا که میزان ضریب همبستگی پیرسون برای این آزمون ۹۵۱/۰- می‌باشد، لذا نوع رابطه غیر مستقیم می‌باشد. بدین ترتیب فرضیه فرعی دهم تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می‌گردد.
۴-۲-۲-۱۱- فرضیه فرعی یازدهم
فرضیه فرعی یازدهم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی یازدهم: بین سبک تفکر تحلیلی با توجه به ارتباطات رابطه وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
بین سبک تفکر تحلیلی با توجه به ارتباطات رابطه معناداری وجود ندارد.
H0: ρ = ۰
H1 : ρ≠ ۰
بین سبک تفکر تحلیلی با توجه به ارتباطات رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه
در جدول (۴-۱۹) نتایج محاسبه ضریب همبستگی ارائه گردیده است:
جدول(۴-۱۹): مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبک تفکر تحلیلی و توجه به ارتباطات

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت