پژوهش – بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۶۲

پژوهش – 
بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۶۲
رابطه بین سبک تفکر تحلیلی با توجه به پاداش

۲۳

پیرسون

۰۰۰٫

۸۸۸/۰

تایید فرضیه

همان‌طور که در جدول (۴-۲۰) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار ۰۰۰/۰ Sig = به دست آمد. چون مقدار ۰۵/۰ Sig< می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. یعنی رابطه‌ی معناداری بین سبک تفکر شهودی و توجه به پاداش وجود دارد. و از آنجا که میزان ضریب همبستگی پیرسون برای این آزمون ۸۸۸/۰ می‌باشد، لذا نوع رابطه مستقیم می‌باشد. بدین ترتیب فرضیه فرعی پنجم تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می‌گردد.
۴-۲-۲-۱۳- فرضیه فرعی سیزدهم
فرضیه فرعی سیزدهم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی سیزدهم: بین سبک تفکر تحلیلی با توجه به مکانیزم های مفید رابطه وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
بین سبک تفکر تحلیلی با مکانیزم‏های مفید رابطه معناداری وجود ندارد.
H0: ρ = ۰
H1 : ρ≠ ۰
بین سبک تفکر تحلیلی با مکانیزم‏های مفید رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه
در جدول (۴-۲۱) نتایج محاسبه ضریب همبستگی ارائه گردیده است:
جدول(۴-۲۱): مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبک تفکر تحلیلی و مکانیزم‏های مفید

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

فرضیه فرعی سیزدهم تعداد نوع آزمون Sig ضریب همبستگی نتیجه آزمون
رابطه بین سبک تفکر تحلیلی با مکانیزم‏های مفید ۲۳ پیرسون ۰۰۰٫ ۹۶۶/۰ تایید فرضیه

همان‌طور که در جدول (۴-۲۱) دیده میشود با انجام آزمون پیرسون در سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار ۰۰۰/۰ Sig = به دست آمد. چون مقدار ۰۵/۰ Sig< می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. یعنی رابطه‌ی معناداری بین سبک تفکر تحلیلی و مکانیزم‏های مفید وجود دارد. و از آنجا که میزان ضریب همبستگی پیرسون برای این آزمون ۹۶۶/۰ می‌باشد، لذا نوع رابطه مستقیم می‌باشد. بدین ترتیب فرضیه فرعی سیزدهم تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می‌گردد.

مدیر سایت