بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۶۳

بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۶۳

۴-۲-۲-۱۴- فرضیه فرعی چهاردهم
فرضیه فرعی چهاردهم تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه فرعی چهاردهم: بین سبک تفکر تحلیلی با توجه به نگرش به تغییر رابطه وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
بین سبک تفکر تحلیلی با نگرش به تغییر رابطه معناداری وجود ندارد.
H0: ρ = ۰
H1 : ρ≠ ۰
بین سبک تفکر تحلیلی با نگرش به تغییر رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه
در جدول (۴-۲۲) نتایج محاسبه ضریب همبستگی ارائه گردیده است:
جدول(۴-۲۲): مقادیر ضریب همبستگی دو متغیر سبک تفکر تحلیلی و نگرش به تغییر

فرضیه فرعی چهاردهم تعداد نوع آزمون Sig ضریب همبستگی نتیجه آزمون
رابطه بین سبک تفکر تحلیلی با نگرش به تغییر ۲۳ اسپیرمن ۰۰۰٫ ۷۸۵/۰- تایید فرضیه

همان‌طور که در جدول (۴-۲۲) دیده میشود با انجام آزمون اسپیرمن در سطح اطمینان ۹۵ درصد، مقدار ۰۰۰/۰ Sig = به دست آمد. چون مقدار ۰۵/۰ Sig< می‌باشد، لذا فرض صفر رد و فرض مقابل را می‌پذیریم. یعنی رابطه‌ی معناداری بین سبک تفکر تحلیلی و نگرش به تغییر وجود دارد. و از آنجا که میزان ضریب همبستگی اسپیرمن برای این آزمون ۷۸۵/۰- می‌باشد، لذا نوع رابطه غیر مستقیم می‌باشد. بدین ترتیب فرضیه فرعی چهاردهم تحقیق در سطح اطمینان ۹۵% تأیید می‌گردد.
۴-۳-۲-۱۵- فرضیه اصلی
فرضیه اصلی تحقیق به صورت زیر بیان شده است:
فرضیه اصلی: بین سبک تفکر با جو سازمانی رابطه وجود دارد.
شکل ریاضی فرض آماری به صورت زیر است:
بین سبک تفکر با جو سازمانی رابطه معناداری وجود ندارد.
H0: ρ = ۰
H1 : ρ≠ ۰
بین سبک تفکر با جو سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون فرضیه
در جدول (۴-۲۳) نتایج محاسبه ضریب همبستگی ارائه گردیده است:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

مدیر سایت