بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۶۷

بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۶۷

۴-۳-۱- آزمون T دو جامعه مستقل
آزمون T دو جامعه مستقل[۲۲۰] میانگین دو گروه از پاسخگویان را با یکدیگر مقایسه میکند. از این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و یا آزمون فرضیه تفاوت میانگین دو جمعیت استفاده می‏شود. در این تحقیق از این آزمون برای بررسی تأثیر سبک تفکر بر متغیرهای تحقیق استفاده شده است.
۴-۳-۱-۱) آزمون T برای آزمودن این فرضیه که توجه به هدف بین دو سبک تفکر شهودی و تحلیلی تفاوتی ندارد.
شکل ریاضی این فرضیه به صورت زیر است :
H: µ۱ = µ۲
H1 : µ۱ ≠ µ۲ ۲
میانگی متغیر توجه به هدف بین دو سبک تفکر شهودی و تحلیلی تفاوتی ندارد.
میانگین متغیر توجه به هدف بین دو سبک تفکر شهودی و تحلیلی تفاوت دارد.
آماره های توصیفی هر دو سبک تفکر در جدول(۴-۲۵) آورده شده است :
جدول(۴-۲۵): آمارههای توصیفی متغیر توجه به هدف بر اساس سبک تفکر

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

توجه به هدف سبک تفکر تعداد میانگین انحراف معیار
شهودی ۹ ۶۴/۲ ۳۲۹/۰
تحلیلی ۱۴ ۶۹/۵ ۴۲۲/۰

برای اجرای آزمون فرض فوق ابتدا آزمون فرض برابری واریانس‌های دو سبک تفکر شهودی و تحلیلی مورد اجرا قرار می‌گیرد، شکل ریاضی این آزمون به صورت زیر است.
H0: δ۱۲ = δ۲۲
H1 : δ۱۲≠ δ۲۲ : µ۱≠ µ۲
واریانس متغیر توجه به هدف بین دو سبک تفکر شهودی و تحلیلی تفاوتی ندارد.
واریانس متغیر توجه به هدف بین دو سبک تفکر شهودی و تحلیلی تفاوت دارد.
خروجی نتایج آزمون لِوِن[۲۲۱] برای بررسی برابری واریانس‌ها در جدول(۴-۲۶) نشان داده شده است:
جدول(۴-۲۶): بررسی فرض برابری واریانسها توسط آزمون لون

مدیر سایت