بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۷

بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۷

ویژگی های سازمانی
هنجارها
آموزه های اعتقادی
ارزشها
زبانها
آیین ها
افسانه ها
نمادها
ویژگی های با شرط های سازمانی
زمینه
ساختار
فرایندها
تاثیر محیطی
فرایندهای ذهنی
ادراک افراد
جو سازمانی
شکل شماره (۲-۵) : فرایند شکل گیری جو سازمانی در رویکرد فرهنگی
۲-۲-۴-عوامل مؤثر بر جو سازمانی:
عوامل زیادی وجود دارد که بر جو سازمانی موثر می باشند که بر اساس مطالعات انجام شده از طریق دانشمندان مختلف در قالب جدول شماره (۲-۲) جمع آوری گشته است . در هر یک از مطالعات صورت گرفته شده ، عواملی شناسایی شده است که در هر یک به صورت اجمالی به آنان اشاره شده است که از یکی از عوامل مشترک در بین دیدگاه صاحبنظران سبک رهبری را می توان اشاره داشت که خود ، موثر از عوامل مختلف از قبیل سبک تفکر آنان می باشد. جدول شماره (۲-۲) عوامل موثر بر جو سازمانی را از دیدگاه تعدادی از صاحبنظران بیان می دارد :
جدول شماره (۲-۲) : عوامل مؤثر بر جو سازمانی

محقق عوامل
شرینگتون[۱۳۳] (۱۹۹۹، ۴۹۴) ۱ ـ ارزشهای مدیریتی: چون این ارزشها به فعالیتهایی منجر می شوند که بر تصمیمات موثر هستند این ارزشها یا درک کارکنان از این ارزشها، تاثیر به سزایی بر اینکه سازمان رسمی یا غیر رسمی، عمومی یا غیر عمومی و تعاونی یا غیر تعاونی باشد، دارد.
۲ ـ سبک رهبری: رهبرانی که بر مرئوسان خود اطمینان دارند و از آنان می خواهند که در تصمیمات سازمانی شرکت کنند در مقایسه با مدیرانی که اصرار بر تصمیمات متمرکز دارند و کنترل و نظارت شدید را اعمال می کنند، جو متفاوتی را ایجاد می کنند.
۳ ـ شرایط اقتصادی: اگر اقتصاد در حال رشد بوده و وضع سازمانی مساعد باشد مدیران ریسک پذیری بالایی دارند اما در دوران رکود اقتصادی بودجه و منابع مالی محدود می شود و مدیران مجبور می شوند، برنامه های جدید را پیشنهاد نکنند و از ایده های نو، مبتکرانه و خلاق چشم پوشی نمایند.
۴ ـ خصوصیات اعضاء: شخصیت اعضای سازمان بر جو سازمانی اثر می گذارد. جو سازمانی که از نیروی انسانی مسن و با تحصیلات کم برخوردار است با سازمانی که کارکنان آن بیشتر جوان بوده و از تحصیلات بالایی برخوردارند، جو کاملا متفاوتی دارند.
۵ ـ اندازه سازمان: سازمانهای بزرگ نسبت به سازمانهای کوچکتر تمایل بیشتری به جدی بودن و ساختار بوروکراتیک دارند از سوی دیگر در سازمانهای کوچک ایجاد جو خلاق که توام با نوآوری و ابتکار باشد نسبت به سازمانهای بزرگ به مراتب آسان تر است.
۶ ـ ساختار سازمانی: چندین ویژگی ساختار سازمانی بر جو سازمانی تاثیر می گذارد به عنوان مثال سازمان با توسل به گزارشات، قوانین و رویه ها به ایجاد جو بروکراتیک تمایل دارند گرچه ممکن است به ظاهر مطلوب نباشد ولی کارا به نظر می رسد.
۷ ـ ماهیت کار و شغل: انواع مشاغل و نوع کار و حرفه در ایجاد جو سازمانی خاص سهم بسزایی دارند. کشاورزی و زراعت در جوامع روستایی در جوی کاملا متفاوت از موسسات بانکداری و فعالیتهای اداری صورت می گیرد.
دسلر
( ۱۳۶۸، ۱۱۵ ـ ۹۱)
۱ ـ ساختار سازمانی : ساختار سازمانی در تعیین و شیوه فرایندها در بین افراد موثر می باشد.
۲ ـ سیاستهای و روشها : روش های گوناگون باعث شکل گیری جریان کار و در نتیجه به وجود آمدن فضای کلی از سازمان می شود .

مدیر سایت