دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۸

دسته بندی علمی – پژوهشی : 
بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۸

۳ ـ شیوه رهبری : رهبرانی با شیوه ی رهبری گوناگون از قبیل حمایتگرا و با اقتدار گرا باعث ایجاد جوی متفاوت در سازمان می گردد.
۴ ـ روش ارزشیابی : شیوه ی ارزشیابی باعث شکل گیری احساسات متفاوت در کارکنان و در نتیجه می تواند در شکل گیری جو خاصی در سازمان تاثیر گذار باشد.

عسگریان
( ۱۳۷۸، ۱۸۳)

۱ ـ آمادگی تکنولوژی : بر این فرض استوار است که سازمان به منظور انجام امور خود ، به چه میزان توانایی تغییر از شرایط سنتی به مدرن را دارد.
۲ ـ مهارت و برتری نیروی انسانی : کارکنانی با مهارت های خاص ، باعث ایجاد کنون های قدرت و نیز تغییر در شیوه اداره آنان می گردد که باعث تغییر جو سازمان می شود.
۳ ـ سیستم ارتباطات : نحوه ارتباطات و حل و فصل امور در شکل کیری گروه ها و نیز کیفیت و کمیت روابط بین گروهی و فردی تاثیر گذار است.
۴ ـ عوامل انگیزشی : عوامل انگیزشی در عملکرد افراد و در نتیجه رضایت افراد از کار کردن و نگرش آنان نسبت به محیط کاری تاثیر گذار است.
۵ ـ فرایند تصمیم گیری: شیوه و جهت اخذ تصمیمات را در سازمان نشان می دهد و خود روابط حاکم در بین رئیسان و مرئوسان را به نمایش می گذارد.
۶ ـ تاثیر و نفوذ کارکنان سطوح پایین تر : مشارکت و نفوذ گذاری کارکنان در سطوح پایین تر شرایط را برای تغییر جو سازمانی از بسته به باز را فراهم می نماید.
۷ ـ حمایت و پشتیبانی مسئولان سازمان: سبک های حمایتگرایانه مدیران باعث بروز جو مثبتی بر روابط حاکم بر سازمان می شود.
۸ ـ تاکید بر مقاصد و اهداف: هدف روش را توجیح می کند.
۹ ـ ساده سازی شغل: شرایط برای انجام مشاغل ساده می گردد.
۱۰ ـ ایجاد تشکیلات و تشکلها : باعث ایجاد گروه های رسمی و غیر رسمی می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

منبع : (هاشمی طاری ، ۱۳۷۸،۲۴)
۲-۲-۵-ویژگی های جو سازمانی:
از آنجایی که جو سازمانی از عوامل مشخصی حاصل می گردد ، خود نیز باعث تاثیر گذاری بر پدیده های مختلفی در سازمان می باشد. این تاثیر گذاری در ناشی از ویژگی های درونی و بیرونی ای می باشد که جو سازمانی در خود جای داده است . اغلب این ویژگی ها ، نوع جو سازمانی را تعیین می نماید و نیز باعث تاثیر گذاری بر ادراک افراد و کارکنان از سازمان می شود . بر اساس این ویژگی ها می توان جو سازمانی یک سازمان را شناخت و آن را به بوته ی آزمایش قرار داد. جدول (۲-۳) ، ویژگی های جو سازمانی را از دیدگاه تعدادی از صاحبنظران بیان می دارد :
جدول شماره (۲-۳) : ویژگی های جو سازمانی از دیدگاه صاحبنظران

مدیر سایت

محقق ویزگی ها
مقیمی (۱۳۷۷) ۱ـ سازمان را شرح می دهد.
۲ ـ یک سازمان را از سایر سازمانها جدا می کند.
۳ ـ در طول زمان نسبتا با دوام است.
۴ ـ افراد از آن اثر می پذیرند و هدایت می شوند.
تاگی یوری[۱۳۴] (۱۹۸۸) ۱ ـ به وسیله اعضاء تجربه می شود.
۲ ـ بر روی رفتار آنان تاثیر می گذارد.
۳ ـ می تواند بر حسب ارزشهای ویژه یا ارزشهای اعتقادی سازمان تعریف شود.