بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۸۱

بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۸۱
سطح معنی‌داری

۶۴۵/۰

۴۳۱/۰

همان طور که در جدول (۴-۴۷) ملاحظه می‌شود، مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده از مقدار ۰۵/۰ بیشتر بوده و لذا شواهد کافی برای رد فرض صفر وجود ندارد، بنابراین در سطح اطمینان ۹۵%، فرض صفر مورد قبول واقع شده و فرض برابری واریانس‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد. لذا آزمون T مستقل را در شرایط فرض برابری واریانس‌ها انجام خواهیم داد.
جدول(۴-۴۸): بررسی آزمون تی مستقل برای فرضیه فرعی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

جو سازمانی آماره T درجه
آزادی
سطح معنی‌داری تفاوت
میانگین‌ها
۲۲/۶- ۲۱ ۰۰۰/۰ ۴۱۰/۰-

بر اساس جدول(۴-۴۸) ، مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده از مقدار ۰۵/۰ کمتر بوده و لذا فرض صفر رد میشود. بنابراین در سطح معنی‌داری ۰۵/۰ می‌توان به وجود اختلاف بین دو سبک تفکر در رابطه با متغیر « جو سازمانی » حکم داد.
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
مقدمه
در ادامه تحقیق در فصل پنجم به تشریح ، خلاصه ای از نتایج حاصل شده در فصل ۴ و نیز نتیجه گیری حاصل از هر یک از فرضیات، نتیجه گیری کلی و پیشنهادهایی برای محققین آینده پرداخته می شود ؛ که البته با توجه به اینکه نتیجۀ یک کار تحقیق معمولاً قبل از سایر قسمت ها خوانده می شود و درپرتو خواندن نتیجه گیری، خواننده بدون آنکه مجبور به خواندن کل گزارش باشد، ایدۀ کلی از فایده ای که تحقیق برایش دارد را بدست خواهد آورد و بر پایۀ همین تشخیص سریع، او درباره خواندن یا نخواندن تمامی گزارش یا احتمالاً بخشهایی از آن تصمیم خواهد گرفت که بنابراین لازم است، نتایج کار یک تحقیق را با دقت زیاد نوشت و اطلاعات مفید برای خوانندگان بالقوه را در آن عرضه کرد. به همین منظور می توان از جمله ویژگی های پیشنهادات خوب را ، ارتباط داشتن آن با موضوع تحقیق پایان نامه ، استنتاج از تحقیق انجام شده ، تازگی ، امکان پذیری و سودمندی دانست که بر این اساس به تفصیل بیان می شود.
بطور کلی پیشنهادات پژوهشگر باید به گونه ای باشد که در خواننده این احساس ایجاد نشود که بدون طی فرایند تحقیق نیز ارائۀ چنین پیشنهاداتی امکان پذیر است.
۵-۱- خلاصه تحقیق
به منظور انجام تحقیق، ابتدا به مطالعه مبانی نظری تحقیق پرداخته شد و در این راستا بسیاری از منابع در اختیار اعم از فارسی و انگلیسی و همچنین تحقیقات قبلی که در این زمینه صورت گرفته بود، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. در این راستا محقق از روشهای مشاهده و مصاحبه نیز به منظور تبیین آسانتر مسئلۀ تحقیق، بهره برد.
در گام بعدی پس از جمع بندی کلیه مطالب و در نظر گرفتن محدودیتهای موجود، نسبت به تدوین فرضیات اقدام شد. در این پژوهش جهت سنجش سبک تفکر و نیز جو سازمانی که خود هر یک دارای ابعادی نیز هستند بررسی های مختلفی به منظور جلوگیری از تکراری بودن آن صورت گرفت. هر یک از دو مولفه تشکیل دهنده این تحقیق، دارای ابعادی هستند که برای سنجش هر یک از آنها ، از شاخص هایی بهره برده شده است. این شاخص ها به منظور سنجش قرار دادن هر یک از ابعاد در قالب سوالاتی مطرح شده است که در مجموع به منظور سنجش سبک تفکر ۴۵ شاخص و نیز برای سنجش جو سازمانی از ۳۵ شاخص و یا سوال استفاده شده است. هر چند که هر یک از این ابعاد در تحقیقات متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته اند ولی با بررسی پیشینه آن ها و رجوع آن به استاد راهنما و مشاور ، روایی آنان مورد تایید قرار گرفت و نیز با توجه به بررسی پایایی آن در تحقیقات متفاوت قبلی ، به منظور صحت از پایای آن ، به کمک نرم افزار اس پی اس اس میزان آن پس از انجام تجزیه و تحلیل نمرات هر یک از پرسشنامه ها و از طریق اجرای آزمون آلفای کرونباخ بدست آمده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه سبک تفکر به میزان (۸۲۶/.) و نیز ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه جو سازمانی به میزان (۷۹۴/.) می باشد که نشان از پایایی مناسب ابزارها است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات، حاکی از تأیید فرضیات پژوهش می باشد ، که به صورت خلاصه در جدول شماره (۵-۱) بیان می شود.
جدول شماره (۵-۱) : خلاصه نتایج آزمون فرضیات

مدیر سایت