بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۸۷

بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۸۷

بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با مهارت های مدیران موثر ؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با الگوهای رفتاری آنان؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با میزان سیاسی بودن سازمان؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با عملکرد مالی سازمان؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با ارزیابی عملکرد در سازمان های خصوصی ؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با جو سازمانی حاکم بر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در استان های دیگر ؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با هوش معنوی آنان ؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با عدالت سازمانی ؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر کارکنان با یادگیری سازمانی ؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با سکوت سازمانی؛
بررسی ارتباط میان سبک تفکر مدیران با تمایل به ترک خدمت کارکنان در شرکت های خصوصی.
۵-۷- مشکلات و محدودیت های تحقیق
ارائه اطلاعات و آمارهای بعضاً نادرست و غیرواقعی از جانب برخی از مدیران و معاونان
همکاری ضعیف برخی از دانشگاه ها و مراکز آموزش و عالی
منابع لاتین ، فارسی و کتابخانه ای اندک در مورد سبک تفکر و تحقیقات اندک انجام شده در این زمینه
سختی ارتباط با مدیران و موافقت آنان در ایجاد مساعدت برای همکاری در رسیدن به نتایج مورد نظر
صرف زمان زیاد برای توزیع پرسشنامه ها و جمع آوری پرسشنامه های تکمیل شده در دانشگاه ها
صرف زمان زیاد برای توجیه محتوا و هدف از تحقیق برای معاونان و مدیرا
فهرست منابع :
الف)منابع فارسی:
استرنبرگ، رابرت ج. (۱۹۹۹) . “سبک های تفکر“. ترجمه : علاء الدین اعتماد اهری و علی اکبر خسروی (۱۳۸۱)، تهران: نشر و پژوهش دادار.
امامی پور،سوزان (۱۳۸۰). “بررسی تحولی سبک های تفکر در دانش آموزان و دانشجویان و رابطه آن با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی“. رساله دکتری . دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات .
امیرخانی، ژاله (۱۳۸۱). ” بررسی رابطه بین سبک های تفکر معلمان و دانش آموزان و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان” . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی .
امیدوار ، بنفشه و حسین چاری ، مسعود (۱۳۸۸). “بررسی رابطه ی سبک های تفکر و راهبردهای مقابله با استرس در دانشجویان دانشگاه شیراز“. مجموعه مقالات چهارمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان، صص ۵۳-۵۱٫
ایران نژاد پاریزی، مهدی(۱۳۷۸).” روشهای تحقیق در علوم اجتماعی“. چاپ اول ،تهران: انتشارات مدیران.
بست، جان ( ۱۳۷۱ ).” روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری“. ترجمه : حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، چاپ اول، تهران:انتشارات آرین.
حسین زاده،امید (۱۳۸۴). “رابطه کارآفرینی مدیران و جوسازمانی با عملکرد دبیران مدارس متوسطه شهر اهواز” . ﭘایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز .
حیدری، اسماعیل (۱۳۸۵). ” بررسی و مقایسۀ وضعیت مدارس دولتی و غیرانتفاعی (مقطع متوسطه) شهر زاهدان بر اساس اصول سازمانهای یادگیرنده“. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده اقتصاد و علوم اداری دانشگاه سیستان و بلوچستان.
خاکی، غلامرضا(۱۳۷۹). “روش تحقیق در مدریت” . تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
خاکی، غلامرضا (۱۳۸۶).” روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی“. چاپ سوم ، تهران: انتشارات بازتاب.
دسلر ، گری (۱۳۶۸). “مبانی مدیریت” . ترجمه : داوود مدنی ،جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات آرین.
دلاور، علی. (۱۳۷۸).” مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی“. چاپ اول ، تهران: انتشارات رشد.
رحمتی، زهرا (۱۳۸۴). “برسی رابطه سبک تفکر مدیران و جو سازمانی با بهره وری کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تهران “. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن .
رضائیان،علی(۱۳۸۴). “مبانی سازمان و مدیریت” . تهران : انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها .
رضایی دولت آبادی،حسن (۱۳۷۲). “بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی کارکنان شرکت ذوب آهن اصفهان“. ﭘایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان .
رنجبر، ابوالفضل (۱۳۸۷). ” بررسی رابطه بین جو سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل تامین اجتماعی استان قم ” . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ﭘردیس قم .
ساده، مهدی (۱۳۷۵) .” روشهای تحقیق با تاکیدی بر جنبه های کاربردی”. تهران: انتشارات مولف .
ساروخانی، باقر (۱۳۷۵) .” روشهای تحقیق در علوم اجتماعی” . جلد اول، چاپ سوم ،تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سروری،آناهیتا (۱۳۸۱). “بررسی رابطه اجتماعی و سبک تفکر دانش آموزان دوره متوسطه منطقه ۱۰ شهر تهران” . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.
سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه. (۱۳۸۰) .” روشهای تحقیق در علوم رفتاری“. چاپ پنجم ، تهران: انتشارات آگه .
سکاران، اوما. (۱۳۸۱).” روش تحقیق در مدیریت“. ترجمه : محمد صائبی و محمود شیرازی، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیری

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

ت دولتی.
سلطانی ، ایرج (۱۳۸۴) .”بهره وری منابع انسانی” . اصفهان :انتشارات ارکان .

مدیر سایت