بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۸۸

بررسی ارتباط سبک تفکر مدیران با جو سازمانی- قسمت ۸۸

سوسمان. لایل، دیپ . سام (۱۹۴۴). “تجربه ارتباطات در روابط انسانی”. ترجمه: حبیب‏الله دعائی( ۱۳۷۶). مشهد:انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد .
شعاری نژاد، علی اکبر(۱۳۷۱) . ” درآمدی به روانشناسی انسان” . تهران: انتشارات آزاده .
صالحی حسینی، مرتضی (۱۳۷۰). ” جو آموزشی و پیشرفت تحصیلی ” مجله علمی و پژوهشی علوم انسانی ، دانشگاه الزهراء ، شماره ۹ و ۱۰٫ ص ۱۱۸_۱۲۲٫
طالب ﭘور ، مهدی (۱۳۸۰). “تحلیل و تبیین نگرش های شغلی مدیران –کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشکده های تربیت بدنی کشور و ارتباط آنها با جو سازمانی” .رساله دکتری . دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
عسگریان، مصطفی (۱۳۷۸). “روابط انسانی و رفتار سازمانی ” . تهران: انتشارات امیر کبیر.
علاقه بند، علی(١٣٧٠) . “مقدمات مدیریت آموزشی” ، تهران : نشر روان .
علاقه بند، علی (۱۳۷۷). “جو سازمانی مدرسه“. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش ، شماره ۲۰، صص ۴-۱۲٫
علاقه بند ،علی (۱۳۷۸). ” سلامت سازمانی مدرسه “. فصل نامه مدیریت در آموزش و ﭘرورش ، شماره ۲۱، صص۳۸-۵٫
فیشر، رابرت (۲۰۰۳) . ” آموزش و تفکر” . ترجمه : فروغ کیان زاده (۱۳۸۵) . تهران: انتشارات رسش.
گودرزی، اکرم و گمینیان، وجیهه (۱۳۸۱). ” اصول، مبانی و نظریه های جو و فرهنگ سازمانی” . چاپ اول ، اصفهان: نشر جهاد دانشگاهی واحد اصفهان.
لی، فام و جیمز،هووئه (۱۳۷۰). “مدیریت مدارس(مبانی و تئوری ها)”. ترجمه: محمد علی نائلی، چاپ چهارم، اهواز: انتشارات دانشگاه شهید چمران.
مقیمی ، سید محمد (۱۳۸۶). “سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی” . چاپ پنجم ، تهران: انتشارات ترمه.
مهدوی راد، حجت (۱۳۸۱). “ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ ب‍ا س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر دان‍ش‌آم‍وزان‌ س‍وم‌ م‍ت‍وس‍طه‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ن‍ر م‍دارس‌ ش‍ه‍ر ته‍ران‌” . ﭘایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی .
میچل ،ترانس آر (۱۳۷۳). “مردم در سازمان ها” . ترجمه : حسین شکرکن ،جلد اول ،چاپ اول ،تهران: انتشارات رشد .
ناظم ، فتاح (۱۳۸۷). “مدیریت بهره وری : فضای سازمانی و بهره وری” . چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
نورشاهی، نسرین (۱۳۸۵). ” بررسی رابطه شیوه تفکر و سبک‌ رهبری روسای دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی شهر تهران” . رساله دکتری . دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی .
هاشمی طاری، سپیده (۱۳۷۸). “بررسی رابطه بین ارتباطات اثربخش و جو سازمانی دبیرستانهای دخترانه دولتی شهر تهران از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی ۷۸-۷۹” . پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی .
هوی،وین و سیبو، دنیس (۱۳۸۲). “تئوری ،تحقیق و عمل در مدیریت آموزشی” . ترجمه میر محمد سید عباس زاده ،ارومیه :انتشارات دانشگاه ارومیه .
ب) منبع لاتین:
Ayers ‚ David F .(2005). Organizational Climate in its semiotic aspect : a postmodern community college undergoes renewal ‚ community college Review ‚ Fall.
Altmann,R.(2000). “Forecasting your organizational climate”, Journal of Property Management. VOl .65, NO.4. pp.62-67.
Allinson‚ C. W. & Hayes‚ J. (1996). The Cognitive Style Index: A measure of intuition analysis for organizational Research. Journal of Management Studie‚ ۳۳(۱) ‚ (pp. 119-135).
Al-Sabaty, I., & Davis, G.A. (1989). Relationship between creativity and right, left and integrated thinking styles. Creativity Research Journal, Vol.2, NO.1, PP. 111-117.
Argyris‚ C. & Schon‚ D. A. (1996). Organizational learning п: theory ‚method and practice . Reading‚ MA: Addison-Wesley.
Armstrong‚ S. J.(2009). Cognitive Styles in Business and Management: A review of Development over The past two Decades‚ Vlerick Leuven Gent Working Paper Series‚VOl .3‚NO. 2. P.4.
Ausburn, L. J., & Ausburn, F. B. (1978). Cognitive styles: Some information and implications for instructional design. Educational Communication and Technology, VOl. 26, NO.8. PP. 337–۳۵۴٫
Borch‚ C.(2009)‚ Organizational Atmospheres :Foam, Affect and Architecture‚ Organization OnlineFirs‚ Vol.12, NO.5. P1.
Cherrington‚ D. (1999) secondry theachers perceptions of school climate relative to their professional growth and development Atitudes paper of the American Educational Research Assosiation neworlands . L . A . April.
Dane, E; Baer, M; Pratt, M G.; Oldham, G. R.(2011).Rational versus intuitive problem solving: How thinking “off the beaten path” can stimulate creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts. Vol.19, No.3. P .44.
Dale, K. and Burrell, G. (2008) The Spaces of Organisation and the Organisation of Space: Power, Identity & Materiality at Work. Houndmills: Palgrave Macmillan.
Duffy, F. (1997) The New Office. London: Conran Octopus. Fleming, P. and Spicer, A. (2003) ‘Working at a Cynical Distance: Implications for Power, Subjectivity and Resistance’, Organization 10(1): 157–۷۹٫
Drexler, J.A. (1977), Organizational climate: its homogeneity within organizations, Journal of Applied Psychology, Vol. 62, No.3. pp. 38-42.
De bono٫ E. (1976)٫ Teaching Thinking٫ Harmondsworth٫ penguin. P. 52.
De bono٫ E. (2000)٫ Six Thinking Hats , Six Thinking Hats, New York: Back Bay Books.
Entwistle‚ N. J. (1981). Styles of Teaching and Learnig : an integrated outline of educational psychology for students‚ teachers and lecturers. Chichester: Wiley.
Eldridge‚ J. & Crombie ‚ A. (1974). A Sociology of Organizations . London : Allen & Unwin. Vol.24, NO. 1. P 89.
Furnham‚ A (1997). The Psychology of Behaviour at Work. The Individual in the organization. Hove East Sussex : Psychology Press. P 579.
Field‚ R. & Abelson‚ M. (1982). Climate : A Reconceptualization and Proposed Model. Human Relations‚ VO1 .35, NO. 4 ‚ (pp. 181 – ۲۰۰۱).
Furnham‚ A. & Gunter‚ B. (1993). Corporate Assessment. London: Routledge.
French‚ Wendell‚ L.‚ (۱۹۸۶)‚ Human resources management ‚Houghton-Mifflin Company.
Forehand, G. and gilmer,B.(1964),Envrionmental variation in studies of organizational behavior. Psyhological Bulletin. Vol62, NO . 6 .PP.362-382.
Hnujak‚ N.(2005). Leadership‚Organizational Climate‚ Job empo
werment‚ and Service quality Management of Head Nurses in regional and General Hospitals in the central Region. Major in Public Healic Health Nursing.P 66.

مدیر سایت