مقاله علمی با منبع : بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت …

مقاله علمی با منبع :
بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت  …
۱۳۸۶

علی اکبر امین بیدختی، معصومه صالح پور

رابطه رضایت شغلی باتعهد سازمانی در کارکنان آموزش و پرورش

نگرش به علایم تجاری ، انگاره علایم تجاری و تداعی علایم تجاری از ابعاد ادراکی و وفاداری به علایم تجاری و پرداخت اضافه قیمت از ابعاد رفتاری موثر بر ارزش علایم تجاری می باشند.

۱۳۸۵

حسین رحمان سرشت، منیجه بحرینی زاده

مدلی برای ارزش گذاری علایم تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان:پژوهشی در استانهای بوشهر وفارس

تمرکز مالکیت ، تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد شرکتها دارد. باتوجه به خصوصی سازی شرکتهای بیمه ساختار مالکیت و ارتباط آن با عملکرد شرکتها مورد دقت بیشتری قرار می گیرد.

۱۳۸۴

ابوالقاسم مهدوی ، احمد میدری

ساختار مالکیت و عملکرد شرکتهای فعال در بازار بورس

فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱٫ مقدمه
در فصل دوم، مبانی نظری تحقیق و تئوری مادر برای حمایت از مدل مفهومی و روابط بین متغیر ها به تفصیل بیان شد و با در نظر گرفتن جنبه های مختلف تحقیق، منابع علمی برای اظهار نظر و تصمیم گیری در مورد شیوه ی انجام پژوهش فراهم گردید.
در این فصل روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. نکته ی مهم در این مبحث انتخاب جامعه آماری و روشی مناسب برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها می باشد. برای این منظور ابتدا به تشریح مدل تحقیق، فرضیه ها و تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها پرداخته شده است. سپس با بررسی نوع تحقیق، جامعه آماری و قلمرو تحقیق به بیان ابزار گردآوری داده‌ها، سنجش روایی و پایایی آن، روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها موردبحث قرار گرفته است.
۳-۲٫ مدل تحقیق
چارچوب مفهومی این تحقیق توسط چرناتونی[۷۶] در سال ۲۰۰۲ ارائه شده است. این چارچوب با توجه به دیدگاه استراتژیک خود نسبت به برند دارای ویژگی های خاصی می باشد. نخست می توان به نقش برند اشاره کرد. به طوری که برند، نقش اساسی در مدل داشته و تاثیر مستقیم و غیر مستقیم آن ها بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. ویژگی مهم دیگر آن، حضور متغیر قدرتمند رضایت شغلی است که به عنوان یکی از عوامل مهم رفتار سازمانی مطرح است. به عنوان مهمترین ویژگی این مدل، آن اولین چارچوب مفهومی است که با توجه به اهمیت برند از نظر منبع قدرتمند برای شرکت ها از مفهوم برند در محیط داخلی سازمان استفاده می کند.
این چارچوب تاثیر برند بر تعهد سازمانی را از طریق متغیرهای مالکیت ،نوع صنعت، رضایت شغلی مورد بررسی قرار
داده است. برای این منظور ابتدا تاثیر برند برتعهد سازمانی، سپس مالکیت، نوع صنعت ورضایت شغلی برتعهدسازمانی بررسی شده است.
شکل ۳- ۱: مدل مفهومی تحقیق
برند
تعهد سازمانی
منبع: چرناتونی(۲۰۰۲)
۳-۳٫ فرضیه های تحقیق
با توجه به پیشینه ی تحقیق و مدل مفهومی مورد نظر، فرضیه های پژوهش به صورت زیر می باشد:
الف- فرضیه اصلی
برند اثر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
ب) فرضیه های فرعی
نوع مالکیت سازمان تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
نوع صنعت تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنی داری بر تعهد سازمانی دارد.
۳-۴٫ تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
۳-۴-۱٫ برند
یک قول و تعهدی است که سازمان به همه ذینفعانشان می دهد. برند می تواند پیام مثبت یا منفی را بر ذهن مشتری

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

مدیر سایت