مقاله دانشگاهی – بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت ۱۹

مقاله دانشگاهی – 
بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت ۱۹

انتقال دهد. برند را نباید در کارخانه ها و ترازنامه ها جست وجو کرد، بلکه ذهن مشتری، کارمند، تولید کننده و سایر
ذینفعان جایگاه نامهای تجاری است.(کاتلر،۱۳۸۳).
سنجش برند می تواند به دوطریق انجام شود: بعد مالی برند و سهم ذهنی برند. برای سنجش برند از نظر سهم ذهنی مدل ارزش ویژه برند آکر[۷۷] استفاده شده است.
منبع:آکر(۱۹۹۱)
وفاداری به برند: ایجاد یک تعهد قوی در خرید مجدد یا نگهداری یک کالا یا یک خدمت به صورت همیشگی وعلیرغم تاثیرات موقعیتی و اقدامات بازاریابی که باعث تغییر رفتار می گردد. وفاداری برند با۴گویه توسعه داده شده توسط آکر قابل سنجش است که این گویه ها عبارتنداز:
تکرار دفعات خرید توسط مشتریان
باورقوی نسبت به برند
ترجیح بر سایر رقبا
تشویق دیگران به خرید
آگاهی از برند: عبارت است از توانائی خریدار بالقوه جهت تشخیص و به خاطرآوردن اینکه یک برند عضوی از یک طبقه کالایی خاص است. آگاهی از برند همراه با تداعی زیاد برند باعث ایجاد یک تصویر مشخص از برند می گردد. آگاهی از برند با۴گویه توسعه داده شده توسط آکر قابل سنجش است که این گویه ها عبارتند از:
تمایز نسبت به رقبا
یادآوری سریع برند
شناخت کافی از برند
پیشینه موفق در ارائه کالاهاوخدمات
کیفیت ادراک شده: داوری و قضاوت مصرف کننده در خصوص ارجحیت و مزیت یک محصول، باتوجه به هدفی که آن محصول داشته است ونسبت به سایر محصولات موجود در بازار دارای مزیت نسبی است. کیفیت ادارک شده با۴گویه توسعه داده شده توسط آکرقابل سنجش است که این گویه ها عبارتنداز:
انجام تعهدات درقبال مشتریان
پاسخگویی به خواسته هاوعلایق مشتریان
کیفیت محصولات
قیمت محصولات
تداعی های برند: تداعی برند هرچیز مرتبط با برند در ذهن است و می تواند شامل ذهنیت مصرف کننده، ویژگی های محصول، موارد مصرف، تداعی های مربوط به سازمان، شخصیت برند و سمبل ها می باشد. تداعی های برند با۴گویه توسعه داده شده توسط آکرقابل سنجش است که این گویه ها عبارتنداز:
تداعی خدمات متمایز سازمان
احساس راحتی بعدازاستفاده از محصولات
خلق احساسات ونگرش های مثبت
تداعی پرستیژ سازمان
۳-۴-۲٫ مالکیت
ساختار مالکیت در کشور ما به سه صورت دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده است. نوع مالکیت برکارایی سازمان تاثیر دارد و عملکرد سازمان نیز تابعی از نوع مالکیت سازمان می باشد.(طیبی ، ۱۳۸۸).
۳-۴-۳٫نوع صنعت
نوع صنعت با توجه به محصول هر سازمانی مشخص می شود. در کشور ما نوع صنعت به دوبخش صنایع تولیدی و
صنایع خدماتی تفکیک شده است. در بخش صنایع تولیدی نوع صنعت با توجه به محصول شرکت به صنعت خودروسازی، بهداشتی و مواد غذایی و …..تفکیک شده و در بخش خدمات نیز به صنعت بانکداری، بیمه و ….. تقسیم بندی شده است.( درون پرور ، ۱۳۸۸)
۳-۴-۴٫ رضایت شغلی
عبارتست از حدی از احساسات و نگرش های مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند. وقتی یک شخص می گوید دارای رضایت شغلی بالایی است، این بدان مفهوم است که او واقعا شغلش را دوست دارد، احساسات خوبی درباره کارش دارد و برای شغلش ارزش زیادی قائل است.(چاندان[۷۸] ، ۱۹۹۷). یکی ازابزارهای معتبر برای سنجش رضایت شغلی، شاخص توصیفی شغل[۷۹](JID) است که توسط اسمیت[۸۰] ، کندال[۸۱] و هالین[۸۲] (۱۹۶۹) بیان گردیده است. در مدل JID پنج عامل عمده به عنوان ابعاد رضایت شغلی مطرح اندکه عبارتنداز:
پرداخت: میزان حقوق دریافتی و انصاف و برابری در پرداخت که با۳گویه به شرح زیر قابل سنجش است:
احساس امنیت شغلی
احساس رضایت از میزان حقوق
انصاف و برابری در پرداخت
شغل: حدی که وظایف شغلی، فرصت را برای آموزش و پذیرش مسئولیت فراهم می آورد. زیر متغیر شغل با ۳گویه به شرح زیر قابل سنجش است :
میزان پیچیدگی کار
میزان خلاقیت کار
احساس رضایت ازکار
فرصتهای ارتقاء: قابلیت دسترسی به فرصتها برای پیشرفت. این زیر متغیر با ۳گویه به شرح زیر سنجیده می شود:
ارتقاء براساس توانایی
ارتقاء مستمر

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت