جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت ۲۰

جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت ۲۰

فرصت برای پیشرفت
سرپرست: توانائی های سرپرست برای نشان دادن علاقه و توجه به کارکنان. این زیر متغیر با ۳ گویه به شرح زیر سنجیده می شود:
شایستگی سرپرست
میزان در دسترس بودن
دخالت در کار
همکاران: حدی که همکاران، دوستانه، شایسته و حمایتی هستند. این زیر متغیر با ۳ گویه به شرح زیر سنجیده می شود:
میزان وفاداری
احساس مسئولیت
مراعات حال همدیگر
۳-۴-۵٫ تعهد سازمانی
نگرشی است که بیان می کند اعضای سازمان به چه میزان خودشان را با سازمانی که در آن مشغول فعالیت هستند، تعیین هویت می کنند و چقدر در آن درگیر هستند.(داین و آنگ[۸۳] ،۱۹۹۸). تعهد سازمانی اغلب تعریف شده است، به عنوان :
۱-تمایل قوی برای بقاء عضو در یک سازمان خاص.
۲-تمایل برای تلاش بسیار زیاد برای سازمان.
۳-باور قاطع در قبول ارزشها و اهداف سازمان.(لوتانس[۸۴]،۱۹۷۵).
برای سنجش تعهد سازمانی از مدل سه بعدی آلن و میر[۸۵] استفاده خواهد شد. این مدل دارای سه بعد به شرح زیراست:
تعهد عاطفی: شامل وابستگی عاطفی کارکنان به تعیین هویت با سازمان و در گیر شدن در فعالیت های سازمانی است.
تعهدعاطفی با ۶ گویه توسعه داده شده توسط آلن و میر قابل سنجش است که این گویه ها عبارتنداز:
بحث با سایرین درباره سازمان
نگرش یکسان به مسائل شخصی و سازمانی
وابستگی به سارمان
احساس عاطفی نسبت به سازمان
عضوی از خانواده سازمان
احساس تعلق قوی نسبت به سازمان
تعهد مستمر: شامل تعهدی که مبتنی بر ارزش نهادن به سازمان است و کارمند در زندگی سازمان سهیم می شود. تعهد مستمر با ۶ گویه توسعه داده شده توسط آلن و میر قابل سنجش است که عبارتنداز :
ضرورت ماندن در سازمان
دشواری ترک سازمان
اختلال در زندگی شخصی در صورت ترک سازمان
کمبود سازمان های جایگزین
کمبود شغل های جایگزین
پرهزینه بودن ترک سازمان
تعهد تکلیفی(هنجاری): شامل احساسات افراد مبنی بر ضرورت ماندن در سازمان است.تعهد تکلیفی با ۶ گویه توسعه داده شده توسط آلن و میر قابل سنجش است که عبارتنداز:
ارزش وفاداری به سازمان
صحیح نبودن ترک سازمان
وفاداری مستمر به سازمان
غیر اخلاقی بودن ترک سازمان
بهترشدن امورسازمان درصورت باقی ماندن در سازمان
تلاش برای نمونه بودن در سازمان
۳-۵٫ متغیرهای پژوهش
در این پژوهش از لحاظ نوع متغیر، برند متغیر مستقل پژوهش میباشدکه تاثیر آن بر روی متغیر وابسته تعهد سازمانی
مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای واسطه ای مالکیت، نوع صنعت و رضایت شغلی رابطه میان متغیر مستقل و وابسته را تعدیل مینمایند. مقیاس و طیف متغیرهای پژوهش در جدول زیر خلاصه شده است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

مدیر سایت