بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت ۲۹

بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت ۲۹
اگر من اکنون شغلم را بدون داشتن شغل دیگری ترک کنم، دچار دلهره و نگرانی خواهم شد.

پرهزینه بودن ترک سازمان

ترک سازمان درآینده ای نزدیک برای من بسیارپرهزینه خواهد بود.

ارزش وفاداری به سازمان

من به ارزش وفادار بودن به یک سازمان معتقد هستم.

صحیح نبودن ترک سازمان

اگر پیشنهاد شغل بهتر در سازمان دیگری به من داده شود، احساس می‌کنم که ترک کردن سازمانم صحیح نمی‌باشد.

وفاداری مستمر به سازمان

من معتقدم که یک شخص باید همواره به سازمانش وفادار باشد.

غیر اخلاقی بودن ترک سازمان

رفتن از یک سازمان به سازمان دیگر برایم به منزله یک عمل غیر اخلاقی است.

بهترشدن امورسازمان درصورت باقی ماندن در سازمان

باقی ماندن افراد در سازمان و پیشرفت در مسیر شغلی در همان سازمان، باعث بهتر شدن امور سازمان خواهد شد.

تلاش برای نمونه بودن در سازمان

من دوست دارم به عنوان یک فردنمونه درسازمانم باشم.

برای بررسی بیشتر، پرسشنامه در قسمت ضمایم پایان نامه ارائه شده است.
۳-۱۰٫ روایی و پایایی پرسشنامه
اعتبار هر پژوهشی در گرو معتبر بودن ابزار گردآوری داده برای آن پژوهش است. با توجه به این‌که در این پژوهش از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است، باید اعتبار آن را مورد بررسی قرارداد. سنجش اعتبار پرسشنامه از دو بعد روایی و پایایی مورد توجه قرار می‌گیرد. مقصود از روایی آن است که ابزار اندازهگیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد. آن اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای محقق ساختن آن طراحی شده است، اشاره می‌کند. روش آماری خاصی برای تعیین ضریب روایی وجود ندارد و معمولاً به منظور تعیین روایی پرسشنامه از قضاوت متخصصان در بررسی این که آیا مقیاس مورد نظر همان چیزی را که باید بسنجد را میسنجد، استفاده می‌شود. در این پژوهش نیز برای اطمینان از روایی ابزار گردآوری داده از نظرات اساتید و متخصصان حوزه مدیریت و همچنین تعدادی از تکمیل‌کنندگان پرسشنامه استفاده شده است به طوری که در مرحله اول از ۱۰ استاد مدیریت و اقتصاد گروه اقتصاد دانشگاه تبریز درخواست گردید تا نظرات خود را در مورد پرسشنامه اعلام کنند، بعد از دریافت نظرات و بررسی و انجام اصلاحات، در مرحله دوم نیز نظر اساتید مورد توجه قرار گرفت و پرسشنامه نهایی برای ارسال به شرکت های مورد نظر تهیه گردید.
بعد دوم سنجش اعتبار پرسشنامه، پایایی آن می‌باشد. پایایی یک سنجه، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ‌ها در ابزار انداره‌گیری را نشان می‌دهد. روش‌های آماری مختلفی برای سنجش پایایی یک سنجه وجود دارد. معمول‌ترین آزمون پایایی برای سؤال‌های چند گزینه‌ای از نوع پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ است که نوعی آزمون از سازگاری منطقی پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان به همه سؤال‌ها در یک سنجه یا یک پرسشنامه می‌باشد. ضریب آلفای کرونباخ طبق فرمول زیر قابل محاسبه است.
 
K : تعداد پرسشنامه
: واریانس پاسخ های همه آزمودنی ها به سوال k ام
: واریانس جمع نمره های همه آزمودنی ها به سوال k ام
اگر ضریب آلفا بیشتر از ۷/۰ باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است (مومنی و قیومی،۱۳۸۹). با توجه به جدول زیر، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پژوهش حاضر ۹/۰است که میزان پایایی قابل قبولی را برای پرسشنامه پژوهش نشان می‌دهد.
۳- ۴: جدول ضریب پایایی برای کل پرسشنامه

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

مدیر سایت