بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت …

بررسی تاثیر برند بر تعهد سازمانی شواهدی از صد برند برتر ایران- قسمت  …

با توجه به اطلاعات موجود در جدول ۴-۲۰ و با توجه به مثبت بودن چولگی وضریب کشیدگی متغیرتعهد تکلیفی، این نتیجه حاصل می گردد که توزیع متغیر تعهد تکلیفی چوله به راست بوده و از نظر کشیدگی از سطح نرمال بالاتر است. میانگین پاسخ ها به این متغیر نیز، ۴٫۶۸ می باشد که نشان دهنده ی پاسخ های متوسط به بالا به گویه های متغیرتعهد تکلیفی است. این نتیجه بیان گر این امر است که بیشتر شرکت ها در زمینه تعهد تکلیفی نظر متوسط به بالا دارند.
براساس نتایج مندرج در جداول مربوط به متغیرهای تعهدسازمانی بالاترین میانگین مربوط به تعهد تکلیفی بوده و کمترین میزان میانگین مربوط به تعهد مستمرمی باشد. آماره های توصیفی متغیر تعهدسازمانی در جدول ۴-۲۱ قابل مشاهده است.
۴-۲۱: جدول آماره های توصیفی متغیر تعهدسازمانی

نام متغیر میانگین واریانس انحراف معیار ضریب چولگی ضریب کشیدگی
تعهدسازمانی ۴٫۶۳ ۱٫۴۲۳- ۰٫۵۱۰ ۱٫۴۰۲ ۰٫۲۱۱

منبع: یافته های پژوهش
با توجه به اطلاعات موجود در جدول ۴-۲۱ و با توجه به مثبت بودن چولگی وضریب کشیدگی کشیدگی متغیرتعهدسازمانی، این نتیجه حاصل می گردد که توزیع متغیرتعهدسازمانی چوله به راست بوده و از نظر کشیدگی از سطح نرمال بالاتر است. میانگین پاسخ ها به این متغیر نیز، ۴٫۶۳ می باشد که نشان دهنده ی پاسخ های متوسط به بالا به گویه های متغیرتعهدسازمانی است. این نتیجه بیان گر این امر است که بیشتر شرکت ها در زمینه تعهدسازمانی نظر متوسط به بالا دارند.
۴-۶٫آزمون استنباطی تک متغیره
در بخش تجزیه و تحلیل های تک متغیره میانگین هر یک از متغیر های تحقیق محاسبه شده است. به منظورپاسخ به این سوال که آیا میانگین متغیرهای مورد مطالعه تفاوت معنی داری با میانگین پارامتر جامعه دارد یا نه از آزمون T TEST تک متغیره استفاده می شود. نتایج اجرای این آزمون برای هر یک از متغیرها در زیر نشان داده شده است. همانطور که جدول ۴-۲۲ نشان می دهد سطح معنی داری هر یک از متغیرها کمتر از ۵ درصد بوده و این نشان می دهد که میانگین به دست آمده برای هر یک از متغیرها در سطح جامعه نیز معنی دار است. ذکر این نکته ضروری است که با توجه به استفاده از طیف لیکرت برای پاسخ به سوالات، عدد ۳ به عنوان میانگین پارامتر جامعه بوده و در آزمون T TEST تک متغیره به عنوان T-VALUE مورداستفاده قرار می گیرد.
۴-۲۲: جدول آزمون استنباطی تک متغیره متغیر های تحقیق

متغیرها انحراف معیار سطح معنی داری
برند ۰٫۵۵۹ ۴٫۵۶
تعهد سازمانی
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

مدیر سایت